Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ποιος είναι ο πλησίον ;

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκ 2015

Και ποια τα Σύμβολα της ειρήνης ; Είναι δυο ερωτήματα που απαντήθηκαν εκ μέρους "αδελφών" και συνεργατών του Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το κοινωνικό προφίλ - εν μέσω οικονομικής κρίσης - των φορέων της ιδιότητας του τέκτονος.

Γνωστή η σύγκρουση μεταξύ Φιλοσοφίας - Θεολογίας, όχι όμως τόσο εμφανές το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ αυτών, μάλιστα δε, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί το σύνθημα "οι διαφορές μας χωρίζουν, οι ομοιότητες μας ενώνουν".

Το χάσμα υπάρχει, και θα παραμένει όσο οι σοφοί του κόσμου θέλουν να φέρουν τη σοφία του Θεού στα δικά τους μέτρα. Στα μέτρα των ενστίκτων, του υλικού φρονήματος, της πλεονεξίας, και όχι του Πνεύματος.

1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε ( ... ) 27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Πρόληψις ή θεραπεία ;


          "Το θεραπεύειν ανθρώπινο, το προλαμβάνειν θείο"Ποιοι ευθύνονται για όλη αυτή την τραγωδία ; Οι Διεθνείς φορείς έχουν ή δεν έχουν ελεγκτικά όργανα ;

Εγκεφαλικός θάνατος, η άκυρη "έγκυρη" ιατρική διάγνωση θανάτου

Αν κάποιοι έχουν δισταγμούς, αντιρρήσεις ή αμφιβολίες, γι΄ αυτά που λέω και γράφω για τον εγκεφαλικό θάνατο, τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, ας δουν αυτό το βίντεο και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πληροφοριακά, ο πατέρας ενός 27χρονου απειλούσε με όπλο τους γιατρούς να μην αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα τον εγκεφαλικά νεκρό - μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο - γυιό του. Ο οποίος και επέζησε, λόγω της καθυστέρησης με την ένοπλη επέμβαση του πατέρα του. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο πατέρας : They were mooving too fast ( : όλα γίνονταν γρήγορα)Οι λεπτομέρειες
https://www.rt.com/usa/327077-family-coma-hospital-texas/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3371236/George-Pickering-II-standoff-Tomball-Regional-Medical-Center-Houston-brain-dead-son.html

http://www.nydailynews.com/news/national/texas-man-released-jail-siege-save-son-life-article-1.2474678

Τα σύμβολα της ειρήνης και οι ανθεωρητές των "πιστεύω"

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκ 2015

Ο θεατρικός κριτικός και Διευθυντής Δραματικής Σχολής κ. Γεωργουσόπουλος, ευχήθηκε, χρονιάρες μέρες Δεκεμβρίου 2015 - έχω κάνει λάθος στην αρχή της παρούσης ομιλίας αναφέροντας 2005 αντί 2015 - να γίνουν τα σύμβολα του τεκτονισμού σύμβολα ειρήνης. Και ο μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας είπε ότι, κάποια στιγμή, πρέπει να αναθεωρούμε τα "πιστεύω" μας.

Δεν ξέρουμε αν οι τέκτονες δέχονται κι αυτοί να αναθεωρήσουν τα "πιστεύω" τους, δηλαδή, εκείνα στα οποία στήθηκε το οικοδόμημα του ελευθεροτεκτονισμού. Θα περιμένουμε να μας απαντήσουν.

Όσο δε για τον κ. Γεωργουσόπουλο, θα του λέγαμε αυτό το οποίο, ίσως, γνωρίζει αλλά δεν θέλει να το επαναλάβει ενώπιον των αδελφών (;) του Τεκτόνων : Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Δειλός τη καρδία και ταραγμένος κατά το νουν, ο κ. Γεωργουσόπουλος, προτιμά την ειρήνη του κόσμου, την ειρήνη των αδελφών (;) του Τεκτόνων. Δικαίωμά του, δεν μας αγγίζει.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ, Μήνυμα Χριστουγέννων 2015


Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2015 
Ἀριθμός Πρωτ. 2295 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015
«δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ κάθε ἀνθρώπου εἶναι πηγὴ μεγάλης χαρᾶς, τόσης ὥστε καὶ αὐτὴ ἡ μήτηρ ἑκάστου νὰ λησμονῇ τοὺς πόνους καὶ τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, «διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ιστ’ 21).

Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ἐγεννήθη ἐν Βηθλεὲμ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος ἐπὶ γῆς, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, ἤτοι ἀνηδόνως καὶ ἀνωδίνως, μεγίστη ἦτο ἡ χαρὰ ἁπάσης τῆς κτίσεως.

Οἱ Ἄγγελοι ἐσκίρτησαν δοξολογικῶς, ἀνυμνοῦντες τὸν Ἀρχηγὸν καὶ Χορηγὸν τῆς Εἰρήνης, οἱ Ποιμένες προσεκύνησαν τὸ Θεῖον Βρέφος ἐν φάτνῃ κατακείμενον, τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, οἱ δὲ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἐδωροφόρησαν τὸν τρέφοντα πᾶσαν πνοὴν καὶ δωρούμενον ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν.

Διότι, τὸ Παιδίον τὸ Νέον, καίτοι ἦτο Ἄνθρωπος ὡς πάντες ἡμεῖς, ἐκτὸς ἁμαρτίας, ἦτο ταὐτοχρόνως ὁ Προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, δι’ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

***

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ «πρᾶος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια’ 29) ἠγάπα τὰ παιδία καὶ ἐνηγκαλίζετο ταῦτα μετὰ πλείστης στοργῆς καὶ ἀγάπης, διότι διέκρινεν εἰς αὐτὰ ἁπλότητα, ἁγνότητα, φυσικότητα, θερμότητα, γνησιότητα, καλωσύνην, συμπάθειαν, ἀλληλο-βοήθειαν, εἰλικρίνειαν, ἀδελφοσύνην, ἀγάπην.

Κύριος ἡμῶν, Ὅστις «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α’ Πέτρ. Β’ 22) ἀνεπαύετο εἰς τὸ πνεῦμα τῶν παιδίων καὶ ἠσπάζετο τὴν ἀθωότητα, τὴν εἰρήνην, τὴν ἀμεριμνίαν καὶ τὴν μακαριότητα αὐτῶν.

Αἱ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἰδιώματα τῶν παιδίων ἐστόλιζον Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὅσους διετήρησαν τὴν παιδικήν των ἁγνότητα καὶ καθαρότητα, ὅσους ἐβάδισαν «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ’ 4) καὶ ἐφύλαξαν τὴν πίστιν ἀκηλίδωτον καὶ τὴν ζωὴν ἄμεμπτον.

Ἐπίσης, ἀκόμη καὶ ὅσους ἀπώλεσαν αὐτά, φθόνῳ τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ ὅμως μετενόησαν καὶ συνεχωρήθησαν καὶ ἀπεκατεστάθησαν εἰς τὸ πρότερον ἀξίωμα, διότι «ἠγάπησαν πολύ» (πρβλ. Λουκ. ζ’ 47) τὸ Παιδίον τὸ Νέον καὶ ἀνεκαινίσθησαν ἐξ Αὐτοῦ.

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν ἐπιθυμεῖ καὶ προτρέπεται πάντας ἡμᾶς, ὅπως ἀπαρνούμενοι τὴν κακίαν καὶ πονηρίαν, ὁμοιάσωμεν εἰς τὰ παιδία:

«Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. ιη’ 3).

Ἄν δὲν ἐπιδείξωμεν τὰς ἀρετὰς τῶν παιδίων, ἄν δὲν αἰσθανθῶμεν ὡς αὐτά, ἀδύναμοι, ἀλλὰ ἀνθρώπινοι καὶ ἀληθινοί, εὐδιάθετοι καὶ ἐλπιδοφόροι, χαίροντες μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίοντες μετὰ κλαιόντων (πρβλ. Ρωμ. ιβ’ 15), καὶ ἰδίως ἐμπιστευόμενοι ἀπολύτως τὸν Παντοδύναμον καὶ Πανάγαθον Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, τότε πράγματι θὰ ἀδυνατῶμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὴν Θείαν ταύτην προτροπὴν καὶ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν θὰ ἀπομακρύνεται ἀφ’ ἡμῶν.

Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων γύρωθεν ἡμῶν ἐκτρέπονται ἐμφανῶς τῆς εὐθείας ὁδοῦ, περιφρονοῦν καὶ καταπατοῦν τὰς θείας Ἐντολάς, ἀδικοῦν, αὐθαιρετοῦν καὶ ἐγκληματοῦν, στρεφόμενοι κατὰ τοῦ Παιδίου τοῦ Νέου, καὶ κατὰ τῆς ἐπὶ γῆς Βασιλείας Του, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ.

Εἰρήνη φυγαδεύεται ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐπικρατεῖ μεγίστη σύγχυσις καὶ παραφροσύνη, ἐφ’ ὅσον Αὕτη διώκεται πρωτίστως ἐκ τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὑποκριτικῶς, ὅτι ἀγαποῦν τὰ παιδία καὶ φροντίζουν δι’ αὐτά, ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα συμμαχοῦν μετὰ τοῦ Ἡρώδου καὶ κατασφάζουν ταῦτα! Τί ἄλλον εἶναι αἱ αὐξα-νόμεναι ἐκτρώσεις, αἱ ἐπιτελούμεναι διὰ τῆς νομικῆς καλύψεως τῆς Πολιτείας; Τί δεικνύει ἡ παντοειδὴς ἐκμετάλλευσις τῶν παιδίων εἰς ὅλον τὸν κόσμον; Ἀλλὰ καὶ ποῦ ὁδηγεῖ ὁ ἐκχυδαϊσμὸς καὶ ἡ ἀποϊεροποίησις τῆς κοινωνίας διὰ παντὸς μέσου καὶ τρόπου, ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν συνειδήσεων, ὥστε οὐδεὶς νὰ παραμείνῃ καθαρὸς ἀπὸ ρύπου;

Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ θριαμβεύσῃ ἐκεῖ, ἔνθα ἡ πίστις διώκεται ἤ διαφθείρεται, ἡ προσευχὴ καὶ τὰ θεῖα σύμβολα ἐξορίζονται, ἡ ἠθικὴ χλευάζεται καὶ διαστρέφεται ἕως σημείου, ὥστε ἀκόμη καὶ ἡ βδελυρὰ παρὰ φύσιν ἕνωσις ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου νὰ νομιμοποιῆται!...

θλιβερὰ πραγματικότης ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὸν κάθε πονεμένον, διωγμένον, δυστυχισμένον, πεινασμένον καὶ τεθλιμμένον ἄνθρωπον, εὐτελίζεται, τὰ παιδία ὑποφέρουν, τὸ πρόσωπον ἀριθμοποιεῖται καὶ ὑποβαθμίζεται, αἱ σχέσεις κλονίζονται, ἡ οἰκογένεια δοκιμάζεται, ἡ κοινωνία μαστίζεται, τὰ ἔθνη σαλεύονται, ὁ κόσμος ἀπειλεῖται δι’ ἀφαντάστου ὀλέθρου!

Τίς θὰ κάμῃ ἡμᾶς πάλιν ὡς τὰ παιδία; Ποῖος θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Φῶς, τὴν Ἐλπίδα, τὴν Εἰρήνην, τὴν Ἀθωότητα;

Ποῖος ἄλλος ἀπὸ τὸ Παιδίον τὸ Νέον, τὸ Ὁποῖον ἔρχεται καὶ πάλιν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐν τῇ Εὐχαριστιακῇ μας Συνάξει, εἰς τὰ ἄχραντα ἐκ τοῦ μιασμοῦ τῆς Οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως Θυσιαστήρια τῆς καθ’ ἡμᾶς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ μᾶς διαβεβαιοῖ: «Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν»! (Ἰωάν. ιε’ 4).

Μετανοεῖτε καὶ γίνετε ὡς τὰ παιδία, λέγει τὸ Παιδίον τὸ Νέον, διὰ νὰ ὁμοιάζετε εἰς Ἐμὲ καὶ νὰ δείξητε μετὰ συνεπείας καὶ σταθερότητος εἰς τὸν παραπαίοντα κόσμον τὴν Ὁδὸν τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Θυσίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Ἀγάπης, τὸν Αὐθεντικὸν Ἄνθρωπον!

Εἴθε ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Τεχθέντος Κυρίου ἡμῶν νὰ ἀναδειχθῶμεν ἄξιοι τῆς κλήσεως ἡμῶν, ἵνα νικήσωμεν κόσμον καὶ κοσμοκράτορα, καὶ ἀξιωθῶμεν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν!

Ἅγια Χριστούγεννα 2015

Χριστὸς ἐτέχθη! 
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
 Τὰ Μέλη 
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ 
           † Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 † Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
       † Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
          † Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
                                                   † Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ 
                                                   † Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
                                                   † Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ 
                                                   † Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
                                                   † Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ 
                                                   † Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
 Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
 † Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Να γίνουμε όλοι Τέκτονες της κατεδάφισης


Τώρα, οπού οι ομοφυλόφιλοι απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του (άλλοτε) κρυφού πάθους τους, χάριν της ελευθερίας και παρεμπιπτόντως της αλήθειας, να δούμε αν θα έχουν την ίδια χαρά και τόλμη οι μασόνοι, οι θεοσοφιστές, οι καμπαλιστές και ένα σωρό άλλοι μύστες των αποκρύφων, ώστε να δηλώνουν κι αυτοί περιχαρείς το πνευματικό πεδίο δράσης τους.
Να μας λένε, δηλαδή, εκτός της μασονικής τους ταυτότητας - η ελευθερία είναι το κυρίαρχο "μότο" των αυτοαποκαλούμενων και ελευθεροτεκτόνων - μερικά ακόμη από τα μυστικά τους. Όπως, για παράδειγμα, το θεοσοφικό, καμπαλιστικό, σιωνιστικό και ό,τι άλλο απόκρυφο πάθος της ψυχής τους για την ελευθερία, παρεμπιπτόντως δε, και για την αλήθεια.

Τόσα χρόνια μας ζαλίζουν με τις μουσικές τους (Μίμης Πλέσας), τις θεατρικές κριτικές τους (Κ. Γεωργουσόπουλος), τις φιλοσοφίες τους (εδώ παραμένουν ακόμη ανώνυμοι) και τις θεολογικές παραδιατριβές τους (: τύπου, να δίνεις αυτό που είσαι και όχι αυτό που έχεις, του μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου). Όχι για κανένα άλλο λόγο, βρε αδελφέ, αλλά για να γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι, κοινωνικά αλληλέγγυοι, αρρωγοί, δωρητές και ευ ποιούντες το καθήκον μας προς την χειμαζόμενη πατρίδα και όλο τον κόσμο. Διότι, όπως μας είπε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας, "η αναθεώρηση των πιστεύω μας είναι, σήμερα πια, ανάγκη". Ο δε άλλος, ο κ. Γεωργουσόπουλος, μας ευχήθηκε τα σύμβολα του τεκτονισμού να γίνουν σύμβολα της ανθρωπότητας, για να επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη. Μπράβο του και «μπράβο» στη Νεοορθοδοξία του.

Και μια λεπτομέρεια άγνωστη σε πολλούς. Όταν πέθανε ο Λέων Τολστόι, η μασονική Στοά της Ρωσίας ζήτησε την αγιοποίησή του εκ μέρους του οικείου Πατριαρχείου. Η ρωσική Εκκλησία δεν ενέδωσε λόγω της μασονικής ιδιότητας του αποθανόντος. Ο Λέων Τολστόι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Μασονίας και Μασόνος.

Ο γιαλός είναι στραβός, ή μήπως (ὑμᾶς αὐτούς) στραβά αρμενίζουμε ;

Περισσότερα βλέπε   https://youtu.be/e0_k6sbcSak

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ενάντια στους υποκριτές

Δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκ 2015

Στις 22/12/2015 η "ναυαρχίδα" του οικουμενισμού, της παγκοσμιοποίησης και της νέας αταξίας πραγμάτων, η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μας θύμισε ένα παλαιότερο άρθρο - συνέντευξη με το π. Φιλόθεο Φάρο. Ήταν του 2008. Εκεί μάθαμε ότι, πάνω-κάτω, είμαστε μια θεοκρατία τύπου Χομεϊνί και ακόμη, ότι «ο Χριστός ήταν σαφής, όταν είπε πως δεν ήρθε να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο. Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε. Αντιθέτως, καταδικάζει ξεκάθαρα συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως την υποκρισία. Δεν καταδικάζει κανέναν αμαρτωλό. Μόνο τον υποκριτή.». Ορθώς, λοιπόν, η Πολιτεία ενέκρινε το "Σύμφωνο συμβίωσης" των ερωτικά ομόφυλων και φίλων.

Αλλά, μεγαλύτερη υποκρισία από την ομοφυλοφιλία δεν υπάρχει. Διότι ο ομοφυλόφιλος ενώ είναι (οντολογικά ή υπαρξιακά κατά τον ψυχοθεολόγο κλπ. π. Φιλόθεο Φάρο) αρσενικός, συμπεριφέρεται ωσεί "γυναικωτός". Δεν τον κρίνει ο άγιος Θεός. Τον κρίνει και τον ελέγχει αυτός ο ίδιος ο εαυτός του «11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται (ὁ τοιοῦτος) καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος». Αν και είναι άνδρας υποκρίνεται τον άνδρα, μεταλλάσσει τη φύση του, διαστρέφει τη φύση του.

Η υποκρισία σκοτώνει το Θεό και ο π. Φιλόθεος Φάρος, που δικαιώνει το σύμφωνο συμβίωσης των ερωτικά ομόφυλων, "ένοχός ἐστι τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου"·

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Το είναι και το έχειν

Δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκ 2015 (Πρώτη δημοσίευση "Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και ο θάνατος του Θεού δια της επιστήμης"

Κατά τους τεχνολόγους της Θεολογίας, δηλαδή τους θεολόγους, οι οποίοι υποτάσσουν τα ιερά Γράμματα και την αγία Γραφή στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της εξελικτικής Ιατρικής, θα πρέπει να διαχωρίζουμε το είναι από το έχειν. Το είναι σημαίνει το σώμα μας, το δε έχειν δηλώνει κάτι άλλο. Μάλλον, κάτι κακό και απόβλητο. Ίσως φιλαυτία και κτητικότητα.

Για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα δυο, κτητικοί και φίλαυτοι, πρέπει να συγκατατεθούμε στη δωρεά των οργάνων, αν τυχόν και μας συμβεί το μοιραίο, ένας σοβαρός τραυματισμός με θλάση εγκεφαλική και νωτιαία καταπληξία. Οπότε, μας δίδεται η ευκαιρία να δώσουμε το είναι μας, το σώμα μας, απαρνούμενοι το έχειν.

Το έχειν σημαίνει να έχεις ψυχή. Όμως, κατά τους τεχνολόγους της Θεολογίας, τους ψυχοθεολόγους και άλλους (φιλόσοφους, αισθητικούς κλπ.) η ψυχή είναι ένα ιδεολόγημα, μια νεύρωση, ένα νοσηρό νευροβιολογικό σύμπτωμα κάποιας σοβαρής πάθησης. Στην προκειμένη περίπτωση η πάθηση αυτή ακούει στο όνομα "θρησκεία" και αρμόδιοι θεραπευτές είναι οι θεολόγοι, οι ψυχοθεολόγοι, οι ψυχοκοινωνιολόγοι, οι φιλόσοφοι και άλλοι - της Αισθητικής μη υστερούσης.

Από τη δεκαετία του 1960 ανέλαβαν το θεραπευτικό τους έργο, αν και άσχετοι Ιατρικής, και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα.

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Περί "Συμφώνου Συμβίωσης"


Γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΣΑΝ γεγονὸς μιᾶς ἄνευ προηγουμένου καταπτώσεως, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ψήφισις ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο τοῦ νόμου γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων, δηλαδὴ ἀνδρῶν μὲ ἄνδρες καὶ γυναικῶν μὲ γυναῖκες.

Καὶ μάλιστα μὲ τὴν διαδικασία προωθήσεως ἐπείγοντος νομοθετήματος, παραμονὲς τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ὡσὰν αὐτὸ νὰ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σοβαρὰ καὶ πιεστικὰ ζητήματα τῆς δύσμοιρης Πατρίδος μας, ἡ ὁποία στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος ἀπεχθοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ κύριο πρόβλημά της εἶναι τὸ δημογραφικό.

Καὶ ἀντὶ νὰ ἐνισχυθῆ ὁ θεοΐδρυτος θεσμὸς τῆς οἰκογενείας καὶ νὰ στηριχθοῦν μάλιστα οἱ ὀλίγοι ἡρωϊκοὶ πολύτεκνοι, μέσῳ τοῦ νέου νομοθετήματος καταφέρεται καίριο πλῆγμα κατὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας καὶ δίδεται στὴν νεότητα ἕνα χείριστο πρότυπο, ὡς μία νόμιμη καὶ κανονικὴ ἐπιλογὴ ζωῆς.

Διότι, ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται ὡς φυσικὸς τρόπος ζωῆς, ἡ διαστροφὴ ἀναγνωρίζεται ὡς κάτι τὸ φυσιολογικό, καὶ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, κατὰ τὴν θεία Γραφή, νομιμοποιοῦνται, γιὰ νὰ ἀλλάξη δῆθεν πρὸς τὸ καλύτερο ἡ ζωὴ χιλιάδων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν τὸν παρὰ φύσιν τρόπο ζωῆς, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μία πρωτοφανῆ ἐξαχρείωση τῆς κοινωνίας.

Ἄν τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ἄτομα ἀποτελῆ τὴν ἀποθέωση τῆς ἀνευθυνότητος, τὴν χωρὶς δεσμεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καὶ θυσίες, δηλαδὴ τὴν χωρὶς ἀληθινὴ Ἀγάπη, σύναψη ἐλευθέρων σχέσεων, τότε τὸ ἀντίστοιχο «Σύμφωνο» γιὰ τὰ ὁμόφυλα ἄτομα συνιστᾶ διαστροφὴ καὶ παντελῆ πτώχευση ἠθική, πνευματικὴ καὶ ἐθνική.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς, ἐθνικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀντιτασσόμαστε σθεναρὰ καὶ ἐκφράζουμε τὸν ἀποτροπιασμό μας, καταγγέλοντας ἐνώπιον Θεοῦ, ἀνθρώπων καὶ ἱστορίας τοὺς πρωτεργάτες, αὐτουργοὺς καὶ συνεργοὺς τοῦ νομοθετικοῦ αὐτοῦ ἐκτρώματος, τὸ ὁποῖο μόνον δεινὰ προοιωνίζεται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου καὶ τοῦ πάλαι ποτὲ ἐνδόξου Γένους μας.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, διακρατοῦσα τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλώβητες καὶ ἀκαινοτόμητες ἀπὸ κάθε νόθευση καὶ ἀλλοίωση, καλεῖ σὲ Μετάνοια τὸ θεοφιλὲς Ποίμνιό της, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοὺς συμπατριῶτες μας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐγγιζούσης δικαίας ὀργῆς τοῦ Θεοῦ· ταυτόχρονα, καλεῖ σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορσι καὶ σὲ διατράνωσι καὶ ἐξαγγελία τῆς ἀποφασιστικότητος καὶ τοῦ κατὰ Θεὸν ζήλου, ἐφ’ ὅσον μαχόμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, γιὰ νὰ διαφυλάξουμε καὶ νὰ προασπιστοῦμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας καὶ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Ἦθος μας πάσῃ θυσίᾳ, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς «ἀποκαλυπτικῆς» ἀποστασίας καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐκμαυλισμοῦ.

Ὁ ἐπιχειρούμενος ἐρμαφροδιτισμὸς τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας καὶ τῶν παιδιῶν μας δὲν θὰ περάση!

«Στῶμεν καλῶς»!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

12/25.12.2015 Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ

" Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· "

Δημοσιεύτηκε στις 26 Δεκ 2015

Κατά κανόνα ο εγκεφαλικός, λεγόμενος, θάνατος αφορά στις περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Φυσικά, δεν αποκλείονται και άλλες περιπτώσεις. Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος απευθυνόμενος σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, τους συνέστησε να είναι προσεκτικοί στη χρήση δίτροχων μηχανών. Παράλληλα, είπε ότι η άποψή του - σημείωση, ο τίτλος της ανάρτησης στο YouTube είναι "Η στάση της Εκκλησίας για τη δωρεά οργάνων"  - για τις Μεταμοσχεύσεις ταυτίζεται με την άποψη της Εκκλησίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Εκκλησία δεν έχει γνώμη, έχει μόνο απόψεις. Δεν γνωρίζω, αν το συμπεριλαμβάνει και αυτό στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αλλήλων μέλη".

Μετά από αυτά, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αποτελείται από 70 Επισκόπους, εκφράζεται δια 70 απόψεων. Τελικά όμως μια υπερισχύει και αυτή δεν είναι γνώμη, δεν είναι θέση. Είναι άποψη. Η Δημοκρατία πάντα νικά με την άποψη και ουδέποτε με τη θέση. Οι θέσεις σημαίνουν κάτι σταθερό, οι απόψεις κάτι μεταβλητό. Όλα πρέπει να αλλάζουν. Ακόμη και αυτή η "στάση" της Εκκλησίας. Η Δημοκρατία όμως όχι, δεν αλλάζει, η δική της "στάση" παραμένει πάντα η αυτή.

Διόρθωση ημαρτημένου
Η αναφορά που γίνεται στην Προς Εφεσίους Επιστολή του απ. Παύλου παραπέμπει στο δ' Κεφάλαιο της Επιστολής και όχι στο ι΄.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

" ... ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη "

Αλλήλων μέλη
«Η ζωή και τα όργανα του αποστάτη δεν απαιτείται να τυγχάνουν σεβασμού και μπορούν να αφαιρούνται ατιμωρητί», αναφέρει το έγγραφο, που είναι γραμμένο με τη μορφή φετφά, δηλαδή επίσημης γνωμοδότησης ή ερμηνείας από μουφτή ή από ιμάμη.
http://aktines.blogspot.gr/2015/12/isis.html

kx
Και αυτά μεν ως προς τον ISIS και τους δικούς του "ημισεληνοφόρους". Εμείς όμως δεν είμαστε αποστάτες! Τους αγαπάμε όλους, επειδή είμαστε όλοι "αλλήλων μέλη". Γράφουμε, μάλιστα, και θεολογικές διατριβές με τίτλο το "αλλήλων μέλη". Και βεβαίως, δεν έχει καθόλου σημασία αν τα "αλλήλων μέλη" δεν ξέρουν ποιοι και πότε λογαριάζονται ως "αλλήλων μέλη"

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη (Εφ. δ΄).

Και ως προς το αμέσως προηγούμενο του εδαφίου αυτού :

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας(Εφ. δ΄).

Να, ποιοι είναι "αλλήλων μέλη" και αυτοί, δεν προσεύχονται στον άγιο Θεό να βρεθεί κάποιος σε κωματώδη κατάσταση, ώστε οι γιατροί να του πάρουν τα όργανα, να τον πεθάνουν, για να κάνουν καλά τον δεόμενο προς τον Κύριο.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Από κάποια άλλη αιτία νεκροί εγκεφαλικά

Δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκ 2015

Η νέα παγκόσμια αταξία, σύγχυση και βλακεία, θυμάται περιστασιακά τον όρο και τη λέξη "εθνικός". Οι μεταμοσχεύσεις, θέλω να πω η δωρεά οργάνων, δεν γνωρίζει σύνορα, φυλή, χρώμα ή θρησκευτικές δοξασίες. Έτσι λοιπόν και οι εδώ μεσάζοντες, της σύγχρονης παγκόσμιας βλακοποίησης, έκριναν καλό να μας θυμίσουν τη λέξη αυτή απευθυνόμενοι "εθνικά" - με το υπερεθνικό τους ενδιαφέρον - προκειμένου να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων.

Συνεπής στα καθήκοντά του και με τη συνεργασία της Εκκλησίας, το σωματείο που ακούει στο όνομα Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, εξέδωσε το 2013 Ανακοίνωση μετά από τη ψήφιση του Νόμου της "Εικαζόμενης Συναίνεσης" του συνταγματολόγου κ. Λοβέρδου. Είχαν προηγηθεί άλλοι.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα ακούσετε κάτι που είχε γραφεί στο παρελθόν, το 2013, μετά την Ανακοίνωση του ΕΟΜ, και παραμένει μέσα σε ένα μπουκάλι κλειστό, όταν ρίχτηκε στον ωκεανό του Διαδικτύου από έναν ναυαγό.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

"Η Θρησκεία είναι των άκρων"

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015
 Είχα μια συζήτηση πριν από χρόνια με έναν δημοκράτη και προοδευτικό άνθρωπο. Μου είπε ότι πολιτικά ήταν τοποθετημένος στο Κέντρο, δεν του άρεσαν τα άκρα. Παρεμπιπτόντως δε, επειδή με γνώριζε, μου είπε ότι δεν ασχολείται με τα Θρησκευτικά. Επειδή, έλεγε, ο Θεός και τα Θρησκευτικά είναι των άκρων, φτιάχνουν φανατικούς ανθρώπους". Τη συνέχεια θα την ακούσετε.

Θεραπευτές ασθενειών και όχι ασθενών

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015

Κλασσικό θεωρείται και είναι, το αξίωμα οι γιατροί να θεραπεύουν ασθενείς και όχι ασθένειες. Σήμερα, όμως οι γιατροί της εξέλιξης, της τεχνολογίας και των τεχνολόγων, το άλλαξαν. Θεραπεύουν ασθένειες και όχι ασθενείς.

Ο εγκεφαλικά νεκρός και έψυχος άρρωστος, δεν είναι ασθενής. Πάσχει εκ νόσου ανίατης, έχει τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, και αυτή η διαγνωσθείσα - αλήθεια, πόσο παράδοξο - νόσος μπορεί να θεραπεύει άλλους πάσχοντες. Διότι έχουμε κι εδώ ασθενείς, που πάσχουν κι αυτοί από ανίατη ασθένεια, αλλά κάτι μπορεί να γίνει.

Αφαιρούν τα όργανα του ασθενούντος νεκρού κατά τον εγκέφαλο, για να γιατρέψουν άλλους, που και αυτοί πάσχουν από αθεράπευτη αρρώστια.

Έτσι, λοιπόν, το ένα κακό κάνει καλά ένα άλλο κακό, με τη διαφορά, ότι πρέπει οι γιατροί να βγάλουν απ΄ τη μέση τη μια από τις δυο κακές, και αθεράπευτες, αρρώστιες. Οπότε, ο ασθενής, που πατά στη γη και δεν είναι κατάκοιτος, συνεχίζει να βαδίζει με αξιοπρέπεια επί του εδάφους. Αλλά η ασθένεια εξακολουθεί να σέρνεται.

Περισσότερες διευκρινίσεις για τον εγκεφαλικό θάνατο

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015

Όπως συμβαίνει με το γραπτό λόγο, το ίδιο γίνεται και με τον προφορικό, όπου δεν είναι δυνατόν ο ομιλητής να αναπτύξει όλες τις υποχρεωτικά παρεμπίπτουσες διευκρινίσεις ή απλουστεύσεις, για να γίνει σαφέστερεος και περισσότερο κατανοητός.

Προκειμένου, λοιπόν, όσα έχω πει μέχρι τώρα, να γίνουν καλίτερα κατανοητά, έκρινα σκόπιμο να δώσω όσο πιο απλά γίνεται μερικές πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και ζητώ συγγνώμη, αν επαναλαμβάνομαι σε μερικά σημεία.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Τυμβωρύχοι της Θεολογίας

Αυτό ακριβώς που συμβαίνει με τους λαθροπρόσφυγες, δηλαδή, η πλαστογραφία του συναισθήματος, συμβαίνει ακριβώς και με τη συνειδητή και εκούσια δωρεά οργάνων. Τρόπον τινά, μάρτυρες της Χριστιανοσύνης έγιναν τώρα οι λαθροπρόσφυγες. Κι αυτοί κάποια μαρτυρία δίνουν, όταν πνίγονται στιβαγμένοι σε μαούνες και σαπιοκάραβα. Μαρτυρία, υποτίθεται, δίνουν, και οι κατά Θεόν δεχόμενοι να πεθάνουν εκούσια στο χειρουργικό τραπέζι με την αφαίρεση των οργάνων τους.

Μας καλούν να γίνουμε φιλάνθρωποι και ελεήμονες, γιατί αυτό διδάσκει, λένε, η Θρησκεία μας. Όπως και οι άλλες. Αλλά υποκρίνονται. Όπως δεν μας λένε, πώς φτιάχτηκαν οι λαθροπρόσφυγες, έτσι, δεν μας λένε πώς φτιάχνονται και οι εγκεφαλικά νεκροί. Το ψέμα που κρύβουν δεν τολμούν να το ομολογήσουν, ή να το παραδεχτούν.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Οι πλαστογράφοι της αγάπης

Δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκ 2015

Όταν η Τεχνολογία ζητά την βοήθεια της Θεολογίας, τότε εμφανίζεται η Βιοηθική. Και, πλέον, η Θεολογία τίθεται στο περιθώριο ή, όπως λένε, στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Προδοσία της Θεολογίας και Μεταμοσχεύσεις


14/12/2014
β) «Μακάριόν εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν». ( Πραξ.κ΄35 ). Εδώ γίνεται απόλυτα ευκρινές πόσον παραβιάζονται οι πνευματικές αξίες και πώς εκτίθεται άνευ προστασίας η συνείδηση. Διότι το εδάφιο Πρ. κ΄ 35 δεν λέγει μόνο αυτό που προτάσσει, χάριν των πνευματικών αξιών, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνουμε, βιοηθικής και όχι θεολογίας. Το πλήρες εδάφιο είναι : 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

Οι βιαστές των συνειδήσεων και πλαστογράφοι των πνευματικών αξιών το αλλάζουν επ΄ ωφελεία της Βιοηθικής εις βάρος της Θεολογίας. Ιδού πώς : " ... ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων" και τα εξής. Είναι αυτό βιασμός και πλαστογραφία ή δεν είναι ; Διότι μόλις πριν από το Πρ. κ΄ 35 υπάρχει το : 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.

Σε επανάληψη 14/12/2015
Με αυτά και πολλά άλλα, τί να περιμένει κανείς από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις Συνοδικές Επιτροπές - η συγκεκριμένη είχε την αρμοδιότητα επί θεμάτων Βιοηθικής και δη και επί των μεταμοσχεύσεων - που φτιάχνει. Με κάλεσαν τότε μια φορά μόνο. Τους ρώτησα να μου πουν αν το "εγκεφαλικώς πτώμα" είναι έμψυχος ή άψυχος νεκρός και η απάντηση ήταν : Είναι έμψυχος αλλά ανέκφραστος. Η απάντηση ήταν από καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Οι κακοποιοί πλαστογράφοι και ειδικοί επί των διαστροφών της Αγίας Γραφής παραφράζουν το "οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" και το κάνουν " ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων". Αν δεν τους αδειάσουμε τις εκκλησιές δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τίποτα. Θέλουν να μας βλακοποιήσουν (κατά το ιδεολογικοποίηση και η βλακοποίηση) και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.

2. Ο δόλος της Επιστήμης και η προδοσία της Θεολογίας

 Η ερευνητική - θεολογική προδοσία. 
Όταν η Οικονομία διατάζει, υποκλίνεται και η Θεολογία, εκτός της Ιατρικής. Και όταν κάποιος έχει παράδειγμα, ας πούμε, τον Αλέξη Ζορμπά, μπορεί να θέλει, αν συμβεί να πέσει θύμα τροχαίου ή άλλου δυστυχήματος, να του πάρουν τα όργανα, ώστε να μην παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι ακίνητος ή παράλυτος σε αναπηρηκό καροτσάκι. Δικαίωμά του. Τι γίνεται όμως με εκείνους, που θα κληθούν να τον βάλουν στο χειρουργικό τραπέζι, να του πάρουν τα όργανα, κι έτσι να τον πεθάνουν ; Οι γιατροί τί απάντηση δίνουν σ΄ αυτό ; Και τί προφάσεις κομίζουν οι της Θεολογίας λειτουργοί ; Όταν σκοτώνεις έναν άρρωστο, για να κάνεις καλά έναν άλλο άρρωστο, τι είδους ζωή του μεταδίδεις ; Ζωή της ζωής ή το θάνατο της ζωής ;


1. Ο δόλος της Επιστήμης και η προδοσία της Θεολογίας

Η έρευνα των ιερών Γραφών και Γραμμάτων από αυτοχριώμενους ερευνητές των θεμάτων αυτών, όπως και από άλλους με επίσημα πανεπιστηιακά διαπιστευτήρια, όπως μας λένε, αποδεικνύει ότι ο καθ΄ ημάς Θεός (παρένθεση, υπάρχουν πολλοί) είναι ο εφευρέτης του ψεύδους. Δεν θα τολμούσαν να πουν ποτέ αυτή την βλασφημία, αν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι επί του θέματος αυτού, οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί - μάλλον, εκκλησιαστικοί - ιθύνοντες, δεν ήταν όμοιοι με αυτούς. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος (2. Η ερευνητική - θεολογική προδοσία)


Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Η συστηματική αποσιώπηση και συστημική απόκρυψη επί του θέματος των μεταμοσχεύσεων


Αυτά δεν λέγονται, ούτε επιτρέπεται να ακούγονται. Αντιθέτως, εκείνο που, ως φαίνεται, μας ενδιαφέρει περισσότερο - εννοώ τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και όχι ενημέρωσης - είναι πώς θα νομοθετήσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και άλλα τινά. 'Ωρες άφθονες διατίθενται, διάλογοι γίνονται  στα τηλεοπτικά πάνελ (και στη Βουλή) για το μέγιστο, ως φαίνεται, ζήτημα των σχέσεων μεταξύ ατόμων των ιδίου φύλου ερωτικών προτιμήσεων, όμως, ποτέ δεν αποφάσισαν οι μεγιστάνες της ενημέρωσης να δώσουν τις πληροφορίες εκείνες για το ζήτημα του εγκεφαλικού, λεγόμενου, θανάτου. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε τί ακριβώς συμβαίνει, ακούστε το βίντεο που ακολουθεί, λάβετε δε υπόψη, ότι ήδη ισχύει ο νόμος της εικαζόμενης συναίνεσης για την αφαίρεση - την λένε δωρεά - των οργάνων. Σημειώνω, υπάρχουν και αρκετά ακόμη εδώ και στο YouTube.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

25. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Ι΄ Λουκά


Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση ομιλίας + Ιερομανάχου Θεοδωρήτου

Καψάλα, αγ. Όρος, 3/12/2015
Δια χειρός Γερ. Αλυπίου

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_VnIweDI4WDEyU2FZbjJmR1ZETXozcU9OS3hR/view?usp=sharing

10 ῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

5. Η ελληνική συμβολή στον τομέα των μεταμοσχεύσεων


Ένας Έλληνας γιατρός, Νευροχειρουργός στην ειδικότητα, εξεδιώχθη από τα αμερικανικά Πανεπιστήμια για να γίνει αργότερα διάσημος στον ελληνικό χώρο. Την ιστορία του τί ακριβώς είχε συμβεί στην Αμερική - πήγε για εξειδίκευση και μετεκπαίδευση - θα την ακούσετε στο βίντεο που ακολουθεί.

Η συλλογή φωτογραφιών είναι τυχαία.

4. Εγκεφαλικός θάνατος και Οικονομία

Καιρός να μάθουμε γιατί οι διορισμένοι κυβερνήτες μας νομοθέτησαν την εικαζόμενη συναίνεση.
Στην αντιπαράθεση που είχε ο ιατρός Σταθάκης Χαράλαμπος με τον π. Κων/νο Στρατηγόπουλο - έγινε το 1993 - ακούστηκε να λέγει ότι έχει αναπτυχθεί μια νόθα φιλολογία για τη φιλανθρωπία, την αγάπη κλπ. Ο ίδιος υποστήριζε ανεπιφύλακτα τον εγκεφαλικό θάνατο. Δεν μπορούσε, συνεπώς, να κατηγορήσει τον εαυτό του, ότι αυτός και ο όμιλος των συνεργατών του, ήταν οι κυρίως υπεύθυνοι για τη νόθα φιλολογία περί φιλανθρωπίας, αγάπης κλπ.

Η επιλογή των φωτογραφιών είναι τυχαία. Όσο για το Νοσοκομείο Στόουκ Μάντεβιλ και τη σχετική με αυτό κακοποίηση, βλέπε σχετικό δεσμό Stoke Mandeville 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

3. Εγκεφαλικός θάνατος και δοκιμασία της άπνοιας

Με τη δοκιμασία της άπνοιας, προκειμένου να τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, επέρχεται βαρυτάτη επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς γιατί οι εκλεκτοί συνάδελφοι, καθώς και ο υπόλοιπος όμιλος των υποστηρικτών του εγκεφαλικού θανάτου, αποφεύγουν να συνομιλήσουν με όποιον έχει να καταθέσει διαφορετικού είδους επιστημονική πρόταση ως προς τον τεχνικό όρο - δεν είναι επιστημονικός - του εγκεφαλικού θανάτου.Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Πλαστογράφοι και κακοποιοί14/12/2014β) «Μακάριόν εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν». ( Πραξ.κ΄35 ). Εδώ γίνεται απόλυτα ευκρινές πόσον παραβιάζοντ...
Δημοσιεύτηκε από Kyprianos Christodoulides στις Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

2. Εγκεφαλικός θάνατος και Φυσιολογία αναπνοής


Μας είπαν ότι διεθνούς κύρους επιστήμονες, όπως Ιατροί, Νομικοί, Εγκληματολόγοι, Κοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι των Θρησκευμάτων, ακόμη δε και Διευθυντές της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, συμμετείχαν ώστε να ληφθεί η απόφαση της θέσπισης του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν μας είπαν όμως πόσοι εξ αυτών γνωρίζουν τη Φυσιολογία της αναπνοής.
Οπωσδήποτε, όμως, οι γιατροί το γνώριζαν. Αλλά δεν το είπαν. Δεν το επέτρεψαν οι εγκέφαλοι της παγκόσμιας Οικονομίας.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

1. Εγκεφαλικός θάνατος, Εισαγωγή


πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται. ὧν ἕ­νε­κα καὶ πρῶ­τον καὶ ὕ­στα­τον καὶ διὰ παν­τὸς πᾶ­σαν πάν­τως προ­θυ­μί­αν πει­ρᾶ­σθε ἔ­χειν ὅ­πως μά­λι­στα μὲν ὑ­περ­βα­λεῖ­σθε καὶ ἡ­μᾶς καὶ τοὺς πρό­σθεν εὐ­κλε­ί­ᾳ· εἰ δὲ μή, ἴ­στε ὡς ἡ­μῖν, ἂν μὲν νι­κῶ­μεν ὑ­μᾶς ἀ­ρε­τῇ, ἡ νί­κη αἰ­σχύ­νην φέ­ρει, ἡ δὲ ἧτ­τα, ἐ­ὰν ἡτ­τώ­με­θα, εὐ­δαι­μο­νί­αν.

 Μτφ. κά­θε πνευ­μα­τι­κή ε­πί­δο­ση, ό­ταν χω­ρί­ζε­ται α­πό τη δι­και­ο­σύ­νη και την άλ­λη α­ρε­τή, φαί­νε­ται πα­νουρ­γί­α και ό­χι σο­φί­α. Γι’ αυ­τό να προ­σπα­θεί­τε και στα πρώ­τα και στα τε­λευ­ταί­α και σε ό­λη σας τη ζω­ή να στρέ­φε­τε ό­λη την προ­θυ­μί­α με ό­λους τους τρό­πους σε αυ­τό: πώς να ξε­πε­ρά­σε­τε και ε­μάς και τους προ­γό­νους στην δό­ξα. Αλ­λι­ώς, να ξέ­ρε­τε ό­τι, αν ε­μείς σας ξε­περ­νά­με στην α­ρε­τή, αυ­τή η υ­πε­ρο­χή μας μας δί­νει ντρο­πή, ε­νώ αν εί­μα­στε κα­τώ­τε­ροί σας, αυ­τό μας κά­νει ευ­τυ­χι­σμέ­νους. 

Πλάτωνος, “ Μενέξενος” 347a

κχ
Θα μπορούσαμε να το γράψουμε διαφορετικά σήμερα και ειδικά, για την Ιατρική :
πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη θεολογίας καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται.
Να σημειωθεί, θεολογίες δεν υπάρχουν πολλές. Μια μόνο υπάρχει.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Η πίστη και η επιστήμηΔίχως αμφιβολία, οι γιατροί πιστεύουν στα θαύματα βάσει αποδείξεων. Μια από αυτές είναι ότι "το θαύμα γίνεται ακόμη και με αφαιρεμένα νεφρά, αλλά κάπου πρέπει να πατήσουμε", όπως μας λέει ο γιατρός κ. Χαράλαμπος Σταθάκης.
Το ηχητικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα floga.gr. "Ράδιο παράγκα", 1993.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Δύο και δύο ίσον τέσσερα ;


Σύμφωνα με τους ιατρούς και την Ιατρική Επιστήμη, ο εγκεφαλικός θάνατος ισοδυναμεί με τον ολοσχερή βιολογικό θάνατο. Αποκρύπτουν σκόπιμα ότι σε πλείστες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, συνυπάρχει και η λεγόμενη "νωτιαία καταπληξία" από διατομή - όχι απαραίτητα πλήρης - στο ανώτερο τμήμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η κατάσταση αυτή είναι ιατρικώς αντιμετωπίσιμη.

Στο οπτικοποιημένο ηχητικό βίντεο που θα παρακολουθήσετε, δίνεται άλλη μια απάντηση στους ισχυρισμούς καταξιωμένων και αναγνωρισμένων διεθνώς ιατρών, ότι είναι άνθρωποι με σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη ζωή. Μας διαβεβαιώνουν ότι είναι "πιστοί Χριστιανοί και ότι κάνουν το σταυρό τους πριν από κάθε επέμβαση", όπως για παράδειγμα οι μεταμοσχεύσεις. Το ερώτημα είναι, κατά πόσον η λογική του "δυο φορές το δύο κάνει τέσσερα", που διέπει την επιστήμη και τους γιατρούς των μεταμοσχεύσεων, ανταποκρίνεται και είναι συνεπής προς το σταυρό που κάνουν.

Με άλλα λόγια, το ένα κι ένα μας κάνουν δύο ευσταθεί, ή μήπως πλανώνται και πλανούν όσους λένε ότι "πιστεύουν" ;Το ηχητικό απόσπασμα από http://www.floga.gr/08010000.asp