Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

Οι έμποροι του λόγου


Τι μπορεί να περιμένει κανείς, όταν οι διάλογοι γίνονται μέσα στο κοσμικό πνεύμα της ψευτιάς, της υποκρισίας, της ιδιοτέλειας και απουσιάζει εντελώς η αλήθεια ; Αυτοί είναι διάλογοι ... δια λόγου δαιμόνων και όχι λόγου αγίων.

19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν ( ... ) δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ. (1Κρ. ς΄)

13 καὶ λέγει αὐτοῖς· γέγραπται, ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν. (Μτ. κα΄)

16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. 17 ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με (Ιν. β΄)

Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. (Θ. Λειτουργία αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου)

Οι έμποροι του λόγου, οι περιστερές των λόγων της ειρήνης και των διαλόγων της αγάπης, αυτά δεν τα ξέρουν ; Αυτά, τα άλογα σώματα, δεν τα έχουν διαβάσει ποτέ; Δεν τα έχουν ακούσει; Δεν λέγει "ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου" και ο Απ. Παύλος συμπληρώνει "ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν" ; Αυτά τα σώματα τί είδους λόγο έχουν ; Οίκος του πατρός είναι μόνο τα τούβλα, τα τσιμέντα και ο ασβέστης ; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: