Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Αυτοί που διαχειρίζονται σήμερα τη ζωή μας και τη ζωή του πλανήτη


Ευχαριστώ τον σχολιαστή κ. Θωμά Ακρωτηριανάκη για την υπενθύμιση, που μου έκανε, στέλνοντας αυτό το εδάφιο, από την 1Θσ. β΄ επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ιδού τί γράφει προς Θεσαλονικείς  :

- 13 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 15 τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασε δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ οργὴ εἰς τέλος.

- Μτφ. 13 Και γι’ αυτό κι εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιάλειπτα, γιατί όταν παραλάβατε το λόγο του Θεού, που ακούσατε από εμάς, τον δεχτήκατε όχι ως λόγο ανθρώπων, αλλά, καθώς είναι αληθινά, ως λόγο Θεού. ο οποίος και ενεργεί μέσα σ’ εσάς που πιστεύετε. 14 Γιατί εσείς, αδελφοί, γίνατε μιμητές των εκκλησιών του Θεού που είναι στην Ιουδαία ενωμένες με το Χριστό Ιησού. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς καθώς και αυτοί από τους Ιουδαίους, 15 οι οποίοι σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού και τους προφήτες, και εμάς απόδιωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και σ’ όλους τους ανθρώπους είναι ενάντιοι, 16 εμποδίζοντάς μας να κηρύξουμε στα έθνη, για να σωθούν, για να γεμίζουν το μέτρο των αμαρτιών τους πάντοτε. Έφτασε όμως πάνω τους η οργή στο τέλος.

Σχόλιο
Το ενοχλητικό και συνάμα επικίνδυνο είναι, όποιος από θέση μερικής (ηγετικής) ισχύος, θυμίζει αυτά τα πράγματα στην ελίτ της παγκόσμιας οικονομικής, πολιτικής και πολεμικής βιομηχανίας - μετά ή άνευ εισαγωγικών αυτό -, είναι σαν να υπογράφει τη θανατική καταδίκη του. Και την καταδίκη αυτή, προσυπογράφουν οι θεωρούμενες χριστιανικές χώρες. Οι οποίες δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι κάθε χριστιανική αίρεση, υποστρέφει την Πίστη και τον άνθρωπο στα αρχαϊκά πρότυπα, τα πρότυπα ενός θεού πρωτόγονου, ανελεήμονος και αιμοβόρου. Οι πλαστογράφοι της Χριστιανοσύνης συνεπικουρούμενοι από τους πιστούς του αρχαϊκού θρησκευτικού πρωτογονισμού, έχουν βάλει στόχο και σκοπό το "ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ἐπὶ τῆς γῆς". Διαγράφουν το "γενηθήτω τὸ θέλημά σου" και το "ὡς ἐν οὐρανῷ", καθώς και όλα τα υπόλοιπα.

36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. (Ιν. ιη΄)

4 σχόλια:

Thomas Akrotirianakis είπε...

Μπράβο για την ανάρτησι.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Το "μπράβο" δεν είναι για μένα. Είναι για άλλους. Όσους "ἀρχῆθεν" με έμαθαν γράμματα, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό εννοιολογικό λέξικό - τώρα το έκαναν ανωμάλων - λέξεων.

Thomas Akrotirianakis είπε...

«ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις·»,
δεν λέει : ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ρωμαίοις·...

Kyprianos Christodoulides είπε...

Εύστοχη η επισήμανση ! Η άρχουσα τάξη των Ιουδαίων ήταν οι διορισμένοι - τότε δεν είχαν εκλογές - από τους Ρωμαίους αχυράνθρωποι. Ήταν αυτοί που είπαν στο τέλος "οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα ".

14 ( ... ) λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα (Ιν. ιθ΄)

Αντιστρόφως, αφού πλέον η βασιλεία (του χρήματος) των Ιουδαίων αποκτήθηκε, οι σημερινοί εκλεγμένοι αχυράνθρωποι λενε "βασιλέα έχουμε την ευρωπαϊκή τράπεζα και το διεθνές νομισματικό ταμείο". Γνωστό σε τίνος χέρια βρίσκονται. Ουδείς τολμά να αντιδράσει στο σιωνιστικό ιερατείο, που ελέγχει απόλυτα την παροχή χρήματος στους προσκυνημένους και στραγγαλίζει τους Έλληνες και την Ελλάδα . Ο νυν εκλεκτός των Ελλήνων πήγε κι αυτός πριν λίγες μέρες και προσκύνησε το μνημείο ! Δεν γινόταν διαφορετικά. Θα μας έτρωγαν τα φίδια, αν δεν προσκυνούσε, λες και αυτά δεν μας τρώνε ή δεν θα μας φάνε, παρότι ανάβουμε την επτάφωτη Λυχνία προς τιμή του μνημείου.

Η δεύτερη δική μου επισήμανση είναι στο "ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν".

Χρησιμοποιείται το επίρρημα «εντεύθεν» και όχι το ὧδε (*) ή, ενδεχομένως, το ενθάδε.
Στο λεξικό της νεοελληνικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη διαβάζω : εντεύθεν [endéfθen] επίρρ. τοπ. : (λόγ.) από εδώ, για χώρο που εκτείνεται από ορισμένο τοπικό σημείο, όριο και προς το μέρος του ομιλητή. ANT εκείθεν: ~ και εκείθεν των συνόρων. || συχνά σε απαρχαιωμένες εκφράσεις ή όρους γεωγραφικούς, με γενική ονόματος που δηλώνει τόπο: H ~ των Hρακλείων στηλών θάλασσα, η Mεσόγειος. H ~ των Άλπεων Γαλατία. [λόγ. < αρχ. ἐντεῦθεν]

(*) Βλέπε «4 ( ... ) οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε» Μτ. κη΄)