Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα αιρετικό βίντεοΈνα αιρετικό βίντεο

Το βίντεο αυτό από stratos.mpiskas, "τρεις εσείς. τρεις εμείς", είναι λάθος. Δεν είναι Ορθόδοξο, είναι αιρετικό. Πρόκειται για απλουστευτική προσπάθεια, με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, να γίνει κατανοητό το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, τολμηρότερα δε, της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι τρεις - στο βίντεο - προσευχόμενοι είναι μεν τρείς, δεν αναφέρονται όμως στη μια θεότητα, επειδή τους λείπει το ουσιώδες είναι της μιας θεότητας. Το καλύπτει το (εικονικό) κινηματογραφικό εφέ (virtual reality) του θαύματος.

Σχετικά, τώρα, με το "τρεις εσείς, τρεις εμείς" έχουμε και λέμε :
- Ένας, ο είναι θεός άναρχος και αγέννητος
- Ένας, ο είναι θεός και άνθρωπος γεννητός. Άνθρωπος γεννητός εν χρόνω, συνάναρχος καί συναΐδιος τώ πατρί «πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί» ( : «3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελειώσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί » Ιν. ιζ΄).
- Ένας, ο είναι θεός και εκπορευτός .
Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα εν μια τη ουσία. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Τριάς κατά το υπάρχειν και δυνάμενο ανθρωπίνως νά γίνει καταληπτό. Ακατάληπτο κατά το είναι εν μια τη ουσία . Τούτο σημαίνει το ανθρωπίνως ανέφικτο.

Ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά υπάρχει ωσεί (ως εάν) είναι. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Έχει την κλήση προς το είναι, βιώνεται στην Εκκλησία, κατορθώνεται ιεροκρυφίως, συμβαίνει με τους αγίους. Ο άνθρωπος θεούται κατά Χάριν.

Γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός : Ὅτι ἀκατάληπτον τὸ θεῖον καὶ ὅτι οὐ δεῖ ζητεῖν καὶ περιεργάζεσθαι τὰ μὴ παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν. (...) . Ἄρρητον οὖν τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον."
Περισσότερα
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/paterikon/iwannhs_damaskhnos_ekdosis_akribhs.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: