Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Εκσυγχρονισμός των Μυστηρίων υπό της παπικής εκκλησίαςΟικουμενικός Βαρθολομαίος : "...  ἡ ἐποχὴ τῶν ἀμιγῶν θρησκευτικῶς κοινωνιῶν καὶ ἐθνῶν παρέρχεται ἤδη, καὶ οἱ λαοὶ καλοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ἑτερότητα (...) Ἡ συνύπαρξις καὶ συμβίωσις τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν ἀποτελεῖ ἤδη ἀναπότρεπτον πραγματικότητα εἰς τὸν χῶρον τῆς Διασπορᾶς ἐξαπλουμένη ταχέως καὶ ἐντὸς τῶν ἄλλοτε ἀμιγῶς Ὀρθοδόξων ἐθνῶν καὶ κοινωνιῶν καὶ ὑποχρεοῦσα τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν νὰ προσαρμόσῃ διὰ τῆς οἰκονομίας τὴν ὅλην ποιμαντικὴν αὐτῆς ζωήν (...) ἡ αὔξησις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεικτῶν γάμων ἀποτελεῖ πλέον πραγματικότητα, ἡ ὁποία ὑποχρεώνει τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποδεχθῇ τὴν μετὰ τῶν ἑτεροδόξων κοινὴν προσευχὴν καὶ λατρείαν, ὅπερ καὶ ἐφαρμόζει ἤδη εἰς πάσας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Τοῦτο οὐδόλως ἀποτελεῖ ἐκτροπὴν ἐκ τοῦ θεμελιώδους στοιχείου διαχωρισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων ἐκ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν, συνισταμένου εἰς τὴν ἐν τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ κοινωνίαν, ἥτις προϋποθέτει πλήρη συμφωνίαν ἐν τῇ πίστει τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπὶ τοῦ σημείου τούτου οὐδεμία οἰκονομία χωρεῖ. Πάντων τούτων θεωρουμένων τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καλλιεργεῖ τὰς ἀγαθὰς σχέσεις αὐτοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν εἰς πάντα τὰ ἐπίπεδα ἀπὸ τῆς μικροτέρας ἐνορίας καὶ ἐπισκοπῆς μέχρι καὶ τῆς ἀνωτάτης ἡγεσίας αὐτοῦ. (...) Τοῦτο ἰσχύει ὅλως ἰδιαιτέρως εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν μεγαλυτέραν χριστιανικὴν κοινότητα καὶ οἱ μετὰ τῆς ὁποίας ἱστορικοὶ δεσμοὶ πλήρους κοινωνίας ἐν τῇ πίστει καὶ τοῖς Μυστηρίοις ἐπὶ μίαν ὅλην χιλιετίαν δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν κοινὸν κτῆμα, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ὀφείλομεν νὰ ἐπανεύρωμεν καὶ ἀνοικοδομήσωμεν τήν, ὡς μὴ ὤφελεν, ἀπολεσθεῖσαν πλήρη κοινωνίαν." 

κυπριανός χ :
Η κοινωνική "συνύπαρξις καὶ συμβίωσις τῶν Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν λοιπῶν χριστιανῶν" (sic) δεν απαιτεί, ουδέ υποχρεώνει, συμμετοχή σε συμπροσευχές και συλλειτουργίες με ετερόδοξους - αιρετικούς δια τα καθ΄ ημάς - και αλλόθρησκους. Και ως προς την αύξηση των μικτών γάμων, τα στατιστικά στοιχεία διαζυγίων είναι άκρως απογοητευτικά ως προς τους "άμικτους" γάμους. Τι γίνεται με τους μικτούς, μπορεί να μας το πουν οι ειδικοί επί του αντικειμένου σύμβουλοι του οικουμενικού Βαρθολομαίου. Η φωτογραφία, πάντως, δίνει τη λύση στο πρόβλημα και σε πολλά άλλα, του ύπερθεν αποσπάσματος της Εἰσηγήσεως τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου πρός τήν Σύναξιν τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου (29 Αὐγούστου 2015)

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Όταν η αλήθεια γίνεται ανάγκη


http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/09/blog-post_12.html
Δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Σχόλια δεν υπήρξαν, εκτός από αυτό που γράφω σήμερα : 

Όταν η αλήθεια γίνεται ανάγκη, τότε ζεις την ελευθερία.
Ο σημερινός κόσμος είναι βουτηγμένος στο ψέμα,
η διπλωματία πάντων δεσπόζει, όλα γίνονται χάριν της ελευθερίας.

Πάλι ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε τους ψεύτες.

 - ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο
- Λεφτά υπάρχουν
- Θα καταργήσω τα Μνημόνια

Ακολούθησαν σχόλια, τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει στο σύνδεσμο που επισυνάπτω
https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_aUNnVWtmMVFtT1dGYXBSUV8xVUVmeDFOeHln/view?usp=sharing

+ Ιερομόναχος Θεδώρητος : Λόγος εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_V05GRW5ZN3B6VXo0U1BPSS1rb2t2YzY0WGJB/view?usp=sharing

Με το εκκλησιαστικό Εορτολόγιο, όχι το νεο-ορθόδοξο, σήμερα 15/28 εορτάζουμε την Κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Συνήθως λέγεται και "μετάσταση", αλλά κατά μυστικό δόγμα της Παραδόσεως των πατέρων της Εκκλησίας είναι και λέγεται "ανάστασις και ανάληψις".

Απολυτίκιο Κοίμησεως της Θεοτόκου - Ἦχος α' 

«Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Ο οικουμενικός Βαρθολομαίος "προσκυνητός Αὐθέντης και Δεσπότης" !!!


ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Ακούει κανείς;: Ἀνέκαθεν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας διέκοπταν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς κηρύττοντας αἵρεση. Σήμερα, ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν κηρύττει ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ δηλώνει ἐπισήμως ὅτι ἡ ἀπόφασή του νὰ γίνει ἡ Ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» εἶναι ἀμετάκλητη, χωρὶς νὰ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι οἱ «ἐκκλησίες» μετὰ τῶν ὁποίων θὰ ἑνωθεῖ θὰ ἀποκηρύξουν τὶς αἱρέσεις τους καὶ θὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ στὴ Μία Ἐκκλησία.

Σχόλιο

Η απόφαση αυτή είναι απόφαση προσκυνητού "Αὐθέντη και Δεσπότη", άρα, όποιος τον αρνείται - να τον προσκυνήσει ως "αυθέντη και δεσπότη"- είναι καταδικασμένος, αφορισμένος, αναθεματισμένος, ρατσιστής, φασίστας, ομοφοβικός "ταλιμπάν" της Ορθοδοξίας και άλλα. Κάτι ήξερε ο πάπας, όταν θέσπισε δογματικά το filioque.

Κατά τα λοιπά έχουμε τα οικονομικά (πολιτικά) Μνημόνια, που μας χρεώνουν για 200 χρόνια, αν υπολογίσουμε τρεις γενιές με μέσο όρο επιβίωσης τα 70 χρόνια. Δηλαδή, εμάς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η Τουρκοκρατία κράτησε 400 χωρίς θρησκευτικά Μνημόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο του "Εν τούτω Νίκα"

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Σοβιετία Made in West


Ένα σχόλιο σε ένα άρθρο του ιστολογίου - από αναδημοσίευση - Αβέρωφ . Αξίζει τον κόπο να  διαβάσετε το άρθρο.

Σχόλιο

Κατά τα άλλα, μη πει κανείς ότι αυτό δεν είναι κομμουνισμός made in West, δηλαδή, με ελεύθερες και (προπαντός) δημοκρατικές εκλογές των εγκεκριμένων υποψηφίων από μια-δυο Τράπεζες. Οπωσδήποτε, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και το "σοσιαλιστικό" πρόσημο, είτε δεξιών ( : "βάζουμε πλάτες", ο Σαμαράς) είτε αριστερών ("θα παλέψουμε το Μνημόνιο αφού το υπογράψουμε", ο Τσίπρας) προδιαγραφών.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί διαφωνεί το ΚΚΕ με όλα αυτά ; Επί σοβιετίας πού πήγαινε ο παραγωγικός κόπος και μόχθος του λαού των εργαζόμενων ; Στην κεντρική Τράπεζα του σοβιετικού Πολίτμπιρο δεν πήγαινε ή μήπως κάπου αλλού ;

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ο Χριστός και οι Έλληνες

Σχόλιο από το ιστολόγιο http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/08/blog-post_92.html όπου και η φωτογραφία. Τίτλος είναι "Γνώριζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γιά τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ μας;" και το υπογράφει ο π. Νικόλαος Δημαρᾶς στο περιοδικό «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Φθινόπωρο 2014.

Ένας λόγος που μας κρατά ακόμη ζωντανούς ο Κύριος είναι αυτός, ότι : «Ὁ Ἕλλην εἶναι πλασμένος φιλόσοφος, εἶναι καί πλασμένος Χριστιανός, εἶναι πλασμένος νά γνωρίζει τήν ἀλήθεια καί νά τήν διαδίδει εἰς τά ἄλλα ἔθνη (…) Ναί, ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατά τήν Θείαν Πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητας (…) Αὐτή εἶναι ἡ ἀποστολή του, αὐτό εἶναι τό ξεχωριστό κάλεσμά του μεταξύ τῶν ἐθνῶν (…) Ἀπό καταβολῆς κόσμου, τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ἦταν πλασμένο διά τόν σκοπόν αὐτόν. Ὁ Θεός (…) διέπλασε τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ὡς ὀφθαλμόν εἰς τό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας».

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος. Είναι η αμετανοησία μας, το λεγόμενο "σαράκι" της φυλής, που μας τρώει τα σωθικά, ώστε να βγάζουμε μεταξύ μας ο ένας το μάτι του άλλου. Τόση αιώνες πέρασαν και ακόμη δεν γιατρευτήκαμε. Η ταπείνωση είναι δύσκολο αγώνισμα, για τον διάβολο ακατόρθωτη, η ασθένεια ανίατη. Όχι όμως για τον άνθρωπο. Και οποία απογοήτευση ! Η επανεμφάνιση της ειδωλολατρείας - τώρα με την ανεικονική της μορφή - που εκθειάζει τα υπαρξιακά/φιλοσοφικά και συκοφαντεί οτιδήποτε χριστιανικό/θεολογικό. Και ακόμη πειστικότερη απόδειξη, ότι οι διατελέσαντες και διατελούντες κυβερνήτες μας, επιδίδονται μετά ζήλου (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.) στο ξήλωμα της πίστεως/θρησκείας, πότε εν ονόματι της εκκλησίας και άλλοτε της αισθητικής (Καζαντζάκης και άλλοι). Άσχημο πράγμα να γίνεται ο άνθρωπος ενεργούμενο του διαβόλου και θλιβερό, να το πιστοποιούμε εμείς οι Έλληνες.

Όσον δε για το εδάφιο «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» και το συναφές με τους Έλληνες θρυλούμενο διαβάστε και αυτό : http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/02/blog-post_25.html

Θα συμφωνούσα με το : "Χωρίς ἀμφιβολία, ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός, ἡ Ὀρθοδοξία ἡ κιβωτός τῆς Ἀλήθειας, καί τό Γένος τῶν Ἑλλήνων ἐπιφορτισμένο μέ τό ἱερό χρέος νά κρατᾶ τήν δάδα τῆς ἀληθινῆς Πίστης ἄσβεστη μέχρι τά ἔσχατα", με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο ελληνικός λόγος είναι εκείνος, ο οποίος "κρατᾶ τήν δάδα τῆς ἀληθινῆς Πίστης ἄσβεστη μέχρι τά ἔσχατα", εάν και εφόσον υπάρχει μαθησιακή προαίρεση (μαθητεύσατε πάντα τα έθνη). Φοβάμαι όμως ότι αυτή έπαψε να υπάρχει, αφού εμείς οι ίδιοι φροντίσαμε γι΄ αυτό. Παραλείπω τις λεπτομέρειες για να μη γράφω πολλά.

Υστερόγραφο
Σχετικό και αυτό http://plataros.blogspot.gr/2013/04/blog-post_14.html και αφορά σε αμφισβητούμενο χειρόγραφο - άλλωστε δεν έγινε ποτέ δεκτό εκ μέρους των πατέρων της Εκκλησίας - του επισκόπου Ευσέβιου Καισαρείας (Παμφίλου). Γράφει σχετικά ο απ. Παύλος : "οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" (Γλ. γ΄28). Και αλλού : "ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός" (Κλ. γ΄11). Η οικουμενικότητα της Χριστιανοσύνης δεν δίνει φυλετικά προνόμια σε κανέναν.

Στο χειρόγραφο του Ευσέβιου Καισαρείας ο στίχος ιβ΄ 23 στο Κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο, όπου διαβάζουμε « ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου», έχει συνέχεια. Ότι "Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην”. Μετά από 1500 τόσα χρόνια και αφού βγάλαμε άχρηστους τους ιερούς Κανόνες, θέλουν μερικοί να διορθώσουμε τις λαθροχειρίες (!) των αγίων Ευαγγελίων. Είναι όντως αδίστακτοι.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Αφού η Μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε πριν το Πάθος Του, γιατί δε γιορτάζεται πριν την Ανάσταση; Εκτός των άλλων που μπορεί να πει κανείς, μπορεί να πει και το εξής. Επειδή, όταν κατέβαινε ο Χριστός με τους τρεις Μαθητές Του από το όρος, τους έδωσε εντολή να μη πουν σε κανέναν το όραμα μέχρις ότου «ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή » ( Ματ. ιζ’, 9). Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εντολή του Κυρίου και η Εκκλησία γιορτάζει τη Μεταμόρφωση μετά την Ανάσταση και όχι πριν.
(Βλέπε : https://www.facebook.com/ioannis.dimos?fref=nf  στις 10/08/2015 νη. Εδώ με προσθήκες/διορθώσεις).
Με το Πάτριο εορτολόγιο στις 13/8 (26/8 νη) εορτάζεται η Απόδοσις της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ομοίως τιμάται η μνήμη του αγίου Μάξιμου του Ομολογητού.

Σχόλιο
Αγαπητέ Ιωάννη, συμπληρώνω κάτι στο δικό σου : "Εκτός των άλλων που μπορεί να πει κανείς ...". Είσαι θεολόγος και μπορείς να με διορθώσεις, εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος.

Κατά την Αρχιερατική προσευχή του Κυρίου διαβάζουμε : "5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί." (Ιν. ιζ΄). Συναφές και το "14 ... ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας." (Ιν. α΄).

Κατά την Μεταμόρφωση του Σωτήρος οι Μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν "τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι".  Ήταν η απαθής δόξα :

2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς ... "4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ ... 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα ... 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον".

Σημειώνω τα εξής σημεία : α) ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς, β) νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, γ) φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, δ) οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα, ε) ἐπάραντες τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον.

Η Ζωηφόρος Ανάσταση του Κυρίου είναι η παθητή εν σώματι και κατ΄ άνθρωπο - πάντως απαθής κατά Θεό - δόξα Αυτού. «Το απρόσληπτον και αθεράπευτον» (αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος).

Δικαίως λοιπόν η Μεταμόρφωση εορτάζεται μετά την Ανάσταση. Πρώτο, για να μη νομιστεί ότι η θεία Ενσάρκωση καταργεί την άρρητη και ακατάληπτη (πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι) δόξα του αγίου Θεού. Δεύτερο, για να τονιστεί η κατ΄ άνθρωπο δόξα εν Χριστώ Ιησού. Και τελευταίο τρίτο, είναι η   κατά Χάρι δόξα των αγίων Αυτού, όπως γράφει ο απ. Παύλος : "9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός." (Φλ. β΄)

Σταν κόσμο πολλές δόξες (: γνώμες) και δόξες έχουν οι άνθρωποι για το Θεό (ή ανώτερη δύναμη) με τις οποίες προσεγγίζουν - όπως διδάσκουν ή ισχυρίζονται - ποικιλοτρόπως το θείο. Ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν το όνομα ᾿Ιησοῦς. Για τους Ορθόδοξους, όσον με αφορά και μας αφορά, η δική μας προσέγγιση εδράζεται επί σαφών ορίων Δόγματος και Κανόνων, τα οποία οι σημερινοί προκαθήμενοι, φευ, προσπαθούν να καταργήσουν. Δεν γενικεύω, εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά η θρησκευτική ορθότητα της παγκοσμιοποίησης (οικουμενισμού) δεν επιτρέπει να ακούγονται ή να διαδίδονται. Κυριαρχεί το σύνθημα - θα γίνει σε λίγο φρόνημα πάντων - όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό. Λεπτομέρεια είναι, ότι άκαμπτα παραμένουν τα γόνατα και πάσα γλώσσα φιμώνεται.-

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Αναδρομή στο παρελθόν και διδάγματα


https://www.facebook.com/pater.serafim/posts/10206616763851509?pnref=story

Στο γνωστό facebook βρήκα το σύνδεσμο που παρέθεσα. Είδα τα σχετικά βίντεο και κατέληξα στο συμπέρασμα που ευθύς θα διαβάσετε :

Είναι σημαντικά όσα ακούγονται. Το λάθος του ομιλούντος ήταν ότι αυτά τα επέβαλε με πόλεμο. Έξυπνοι οι Σιωνιστές, πόλεμο δεν κάνουν, αλλά βάζουν άλλους να σκοτώνονται για λογαριασμό δικό τους. Ο δικός τους "αόρατος πόλεμος" είναι, αφενός, ο οικονομικός στραγγαλισμός και αφετέρου, η παγίδευση των λαών με τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ψήφο.

Η δημοκρατία με τα συναρτώμενα που έγραψα, παρέχεται έναντι δανείων. Όποιος δεν δανείζεται είναι εχθρός και πρέπει να καταστραφεί. Επειδή είναι φασίστας, ναζί, φανατικός, ρατσιστής, ομοφοβικός κλπ.
Στα χέρια των Σιωνιστών η δημοκρατία, η ψήφος και η ελευθερία, ισοδυναμούν με ατομική βόμβα χιλιάδων μεγατόνων και πάντως, τα χέρια τους είναι καθαρά. Πόλεμο δεν κάνουν όπως ο χαζός Χίτλερ. Χρηματοδοτούν άλλους για να πολεμούν αυτοί, άλλωστε είναι γνωστό, επαναστάσεις χωρίς να υπάρχει σπόνσορας δεν γίνονται.

Παράδειγμα, η επανάσταση της 21ης Απριλίου 1967, που οδήγησε στην αντεπανάσταση του Πολυτεχνείου το 1973 με τα γνωστά επακόλουθα της αποκατάστασης όλων των συμμετεχόντων αντιστασιακών. Η κα. Δαμανάκη μας εκπροσωπεί τώρα στην ευρωπαϊκή Επιτροπή επί θεμάτων Ναυτιλίας και Αλιείας.

Αυτό το δίδαγμα, κατά τη γνώμη μου, πήραν οι Γερμανοί μετά το Β΄ Π.Π και δεν είναι οι μόνοι. Οι δάσκαλοι, ως συνήθως, στις περιπτώσεις αυτές μένουν πάντα κρυμμένοι στο παρασκήνιο. Φυσικά, τρόπος του λέγειν "μένουν πάντα κρυμμένοι στο παρασκήνιο". Είναι πλέον πασιφανείς για όσους μπορούν να διαβάζουν τα γράμματα πίσω από την εικονική πραγματικότητα του θεάματος και ακροάματος.

Στη συνέχεια υπήρξαν και σχόλια.

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Εμπρός σε νέες περιπέτειες!

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Εμπρός σε νέες περιπέτειες!

Με σχόλια :

1) Ή Ελλάδα ή τίποτα

Η πράξη εκ μέρους του κ. Τσίπρα να προκηρύξει εκλογές είναι εν μέρει έντιμη. Επειδή είναι ως να λέγει : "Άλλα σας έταξα, άλλα έκανα. Παραιτούμαι και κάνω εκλογές. Αν συμφωνείτε με την "κολοτούμπα" που αναγκαστικά έκανα - μας έκοψαν το ρευστό - με ψηφίζετε πάλι, αν όχι βρείτε άλλους". Έγραψα "εν μέρει έντιμη πράξη οι εκλογές", διότι αν ήταν συνεπής και ειλικρινής έπρεπε να πει ευθύς εξ αρχής ποιοι είναι ποιοτικά οι δανειστές και οι Ευρωπαίοι. Εγκληματούν σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Προσπαθούν να εξαφανίσουν ένα κράτος συνευδοκούντων και των "ελλήνων" πρόθυμων ηλίθιων πολιτικών. Επί πλέον, αν είχε θάρρος, όφειλε να πει και τούτο το σημαντικό : Ότι μια χώρα, ένα κράτος, που δεν έχει δικό του νόμισμα, παύει να υπάρχει. Γίνεται απλά μια επαρχία ή ένα Θέμα, όπως ονομάζονταν επί Βυζαντίου οι διοικητικές περιφέρειες. Εδώ θα έχουμε με τα Μνημόνια Γερμανό Διοικητή.

Συνεπώς, το πρόκριμα, αν γίνουν και όποτε γίνουν εκλογές, είναι ένα : Ή Ελλάδα ή τίποτα. Όσοι θέλουν την Ελλάδα εντός ευρωζώνης και ευρώ, ουσιαστικά θέλουν το τίποτα : μια επαρχία που είναι ζήτημα αν θα ονομάζεται Ελλάδα.

Και τελευταίο, με τις όποιες προεκτάσεις των εντός εισαγωγικών "ελλήνων". Τότε με το ΝΑΙ ή το ΌΧΙ, ο μητροπολίτης Αμβρόσιος Θεσ/νίκης είχε πει "εγώ θα ψηφίσω Ευρώπη". Οι "έλληνες" της Ευρώπης και του κ. Αμβρόσιου πήραν ποσοστό 38% και κάτι.

2) Φιλτατε Κυπριανε,
να υποθεσουμε οτι ο "εντιμος" της ολης καταστασης ειναι ο "αντιμνημονιακος" Λαφαζανης; Μηπως μας προετοιμαζουν κατι ασχημο; Κατι που θα ειναι αδυνατον να το "χωνεψει" ο Ελληνικος λαος ,αλλα θα αναγκαστει να το αποδεχθει, αφου ΟΛΟΚΛΗΡΟ το πολιτικο συστημα θα αναγκαστει να αποδεχθει ενα "Ευρωπαϊκο Υπερυπουργειο Οικονομικων";

3) Αγαπητέ ΓΜ ,
Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι

Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο φιλόξενο τούτο ιστολόγιο και σ΄ ευχαριστώ που με προσέχεις.

Στο ερώτημα που μου θέτεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω, δοθέντος ότι " Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι". Ο κ. Λαφαζάνης δεν έχει, μέχρι στιγμής, εκλεγεί στη θέση της "αρχής", οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Οπωσδήποτε, όμως, οι διατλέσαντες "άνδρες αρχής" (: ΓΑΠ. Σαμαρο-Βενιζέλοι και Τσίπρας, για να μην πάμε και στους υπόλοιπους) κάθε άλλο από "άνδρες" αποδείχθηκαν. Και τούτο, γιατί επιμένουν να κρύβονται, με τα προεκλογικά ψέμματα και ταξίματα, πίσω από το δάκτυλό τους. Εκθειάζουν συστηματικά την ευρωζώνη και το ευρώ, αλλά δεν βλέπουν το κόλπο ( διάβαζε, απώτερο στόχο) με το οποίο μας δέχτηκαν. Ο στόχος τους ήταν η πλήρης λεηλασία μας : και ως ανθρώπων και ως χώρας-κράτους. Κανείς από τους υποψήφιους "άνδρες αρχής" δεν έχει το θάρρος να το ομολογήσει και να εγκαταλείψει το ευρωπαϊκό όραμα - αποδείχθηκε εφιάλτης - της ολοκλήρωσης. Μάλλον, πρέπει να γράψω κι εδώ "το όραμα του ευρωπαϊκού ολοκληρωτισμού".

Χρειάζεται αρετή και τόλμη η αλήθεια, αν φυσικά στόχο έχει την ελευθερία ο οποιοσδήποτε "άνδρας αρχής", και η αλήθεια οφείλει να δώσει το ράπισμα που χρειάζεται η παγκοσμιοποίηση.

Θέλουν να μας εξαφανίσουν και τούτο δεν είναι κάτι σημερινό. Η πολιτική ηγεσία κατέστρεψε τη γλώσσα,την Ιστορία, γενικότερα κάθε τι που είχε σχέση με την Παιδεία, από την άλλη δε, η θρησκευτική ηγεσία δεν έμεινε αδρανής. Κατέστρεψε την πίστη μας επειδή έπρεπε να ανοίξουμε τα πανιά στην κοινωνία των Εθνών και τώρα στην παγκόσμια κοινωνία των πολιτών του πλανήτη γη. Που θα τον κουμαντάρουν δυο-τρεις τραπεζίτες. Οι ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι το πρότυπο για τις "ηνωμένες Πολιτείες του Πλανήτη". Να θυμίσω πώς φτιάχτηκαν οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται. Οι εναπομείναντες αυτόχθονες Ινδιάνοι αρκούν.

Όποιος αποφασίσει να τα πει αυτά, θα πρέπει να προετοιμάσει το λαό, εφόσον περιμένει να τον αναδείξει (ο λαός) σε "άνδρα αρχής". Να του πει για τις δυσκολίες, που όλοι μαζί θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όντως ελεύθεροι και όχι ψευδεπίγραφα ελεύθεροι. Θέλω να πω, με μόνιμη συντροφιά το ψεύδος, την κλοπή, την απάτη και κάποτε διαπράττοντας φόνους.

Οπωσδήποτε, οι "έμποροι των εθνών", για να θυμηθούμε και τον Παπαδιαμάντη, θα είναι αμείλικτοι εναντίον μας. Οφείλουμε και αυτό να το πούμε, να το φωνάξουμε, όχι όμως εμείς οι απλοί και ασήμαντοι διαδικτυακοί αποψιογράφοι, που δεν διεκδικούμε ουδεμία αρχή. Πλην μιας, που καθόρισε, πρώτον, την ιστορική μας πορεία, εξακολουθεί ακόμη, δεύτερο, να μας κρατά ζωντανούς και τρίτο, διδάσκει ότι χρειάζεται αρετή και τόλμη η αλήθεια. Τότε η ελευθερία αναδεικνύει τον άνδρα κατά το σοφό γνωμικό των προγόνων "Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι".

Σε ευχαριστώ που με προσέχεις
Φιλικά
κυπριανός χ.

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Η λύση ενός μυστηρίου

Εγράφη :

" Πως είναι δυνατόν όλος ο νεωτερικός κόσμος να’ χει εξελιχθεί απελευθερωμένος από την βαρειά σκιά του πάπα και «εμείς» να πιστεύουμε πως θα μπούμε στην Νεωτερικότητα ενωνόμενοι με τον πάπα, είναι ένα μεγάλο Νεοελληνικό Μυστήριο!

Αμέθυστος
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» 22-05-2009 "

κυπριανός χ :

Κάνει ένα λάθος αυτός που έγραψε το άρθρο. Το "μεγάλο νεοελληνικό μυστήριο" επιμένει να μη βλέπει ότι ο νεωτερκός και μετανεωτερικός κόσμος, έχει εξελιχθεί υπό την σκέπη και την επίβλεψη του Πάπα. Η αγγλικανική προτεσταντική εκκλησία, όπως και οι υπόλοιποι προτεστάντες, εκείνο που έκαναν, ήταν να βελτιώσουν, εξελίξουν ή εκσυγχρονίσουν, όσα δεν πρόβλεψαν οι παπικοί. Οι διαφορές τους μικρές, ικανές όμως να τους κάνουν, ώστε να αλληλοσφάζονται και να αλληλομισούνται.

Τα πράγματα δεν είναι όπως τα γράφει ο «Ορθόδοξος Τύπος». Το επιβεβαιώνει, άλλωστε, η πατριαρχική Εγκύκλιος του 1924 και η κατοπινή τροποποίηση του δικού μας εκκλησιαστικού Εορτολογίου, που ευσχήμως (διάβαζε, παραπλανητικά) ονομάσθηκε διορθωμένο Ιουλιανό. Ενωθήκαμε (αργότερα) με τον Πάπα, δίνοντάς του ένα χεράκι για να ενωθεί με τους προτεστάντες, και τώρα αυτός ενώθηκε με όλους και με όλα.

Ωστόσο, η θρησκευτική παγκόσμια διακυβέρνηση σκοντάφτει στην αδελφή πολιτική. Το πρόβλημα είναι ένα : Ποιος θα έχει στα χέρια του την παγκόσμια κυβέρνηση - όχι διακυβέρνηση - του χρυσού ; Δηλαδή, του χρήματος. Ένας πρέπει να είναι αυτός, και όπως "ξέφυγε" του γνωστού ηθοποιού Μελ Γκίμπσον : "Οι Εβραίοι ευθύνονται για όλους τους πολέμους".

Αν λοιπόν οικονομικοί είναι οι λόγοι, που προκαλούν τους πολέμους (σημ. οι "οικονομικοί λόγοι" καλύπτονται από την πολιτικά ορθή λέξη "ενέργεια") ερευνητέο ποιοι κατέχουν σήμερα τα οικονομικά σκήπτρα της Δύσης ; Στην οποία ανήκουμε κι εμείς, αλλά και ο Πάπας. Να σημειώσω, τα παπικά "θησαυροφυλάκια" έχουν σήμερα ευρώ και όχι λιρέτα. Άρα ... ας πούμε ότι το μυστήριο λύθηκε. Ειρηνικά ; Μάλλον, όχι. Ή ΟΧΙ.

Υστερόγραφο
Η λέξη "φασισμός" είναι σχεδόν ταυτόσημη του "ολοκληρωτισμού". Όποιος κατέχει ολοκληρωτικά τη διακίνηση του χρήματος, τότε, πώς θα τον ονομάσουμε ; Δημοκράτη ή φασίστα ;

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Ἄρση ἀκοινωνησίας καί ὄχι ἀναθεμάτων ἔγινε τό 1965 !

ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ 1: Ἄρση ἀκοινωνησίας καί ὄχι ἀναθεμάτων ἔγινε τό 1965...:
(ὑπό ἀδελφοῦ Διονυσίου Κυπριώτη, μαθηματικοῦ καί διευθυντοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου)

Ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ὡς πράξη τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑφίσταται. Δέν ὑπάρχει τέτοιο πράμα. Ἄσε πού δέν ἔχει καί νόημα (...) ἄν μία διδασκαλία εἶναι ἐπικίνδυνη, πῶς θά ἄρεις (θά σηκώσεις) τά ἀναθέματα πού ἔχεις ἐπιβάλει σ’ αὐτούς πού τήν διατύπωσαν; Μήπως μία τέτοια διδασκαλία θά πάψει ποτέ νά εἶναι βλαβερή; Ὁ Παπισμός π.χ. εἶναι μία τέτοια διδασκαλία. Σημαίνει, ὅτι αὐτός ὁ τρόπος προσεγγίσεως τοῦ θείου λόγου εἶναι ἐσφαλμένος. Πάει καί τελείωσε.
( ... )
"Τό ἀνοσιούργημα τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς ἀλλαγῆς δέν καλύπτεται μέ καμμιά ψευτοδικαιολογία. Οἱ Ἑβραῖοι, γιά παράδειγμα, ἔθνος ἄκρως ἐμπορικό καί τετραπέρατο, πρωτοπόρο σήμερα παγκοσμίως σέ κάθε ἐπιστημονική καί τεχνολογική καινοτομία, καθορίζουν τό ἑορτολόγιό τους βάσει τοῦ παραδοσιακοῦ τους σεληνιακοῦ ἡμερολογίου. Πρόκειται γιά ἕνα, ὄχι ἁπλῶς παλαιό, ἀλλά, πρωτόγονο ἡμερολόγιο μέ σεληνιακούς μῆνες καί ἡλιακά ἔτη. Ὑπάρχει, ὅμως, κανείς πού νά πιστεύει, ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὀπισθοδρομικοί ἤ τούς ἐμποδίζει σέ τίποτα νά χρησιμοποιοῦν ταυτοχρόνως καί τό σημερινό Νέο ἡμερολόγιο γιά τίς δουλειές καί τίς συναλλαγές τους μέ ὅλο τόν κόσμο; Ἄς σοβαρευτοῦμε. Ὅλα αὐτά δείχνουν, ὅτι ἡ σκοπιμότητα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου εἶναι ξεκάθαρα θέμα προδοσίας !

Σχόλιο
Απορώ ! Πώς επιτρέπουν να είναι δάσκαλος σε Δημοτικό Σχολείο και μάλιστα Διευθυντής ; Μου φαίνεται, όμως, εξήγηση υπάρχει. Ένας είναι, λένε, άσ΄τον να λέει τα δικά του, τα παλαβά, ποιος τον ακούει ;
Σωστά, δεν τον ακούει κανείς, επειδή ισχύει το "να κάνεις ό,τι κάνουν οι πολλοί, οι άλλοι". Παράδειγμα, αν όλοι είναι κλέφτες κι εσύ δεν είσαι, τότε μάλλον σου χρειάζεται ψυχίατρος. Και αν όλοι είναι φονιάδες κι εσύ δεν είσαι, τότε χρειάζεται εντολή εισαγγελέως για να σε κλείσουν σε Ψυχιατρείο.
Ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη και γίναμε όλοι σακάτηδες : «...οἱ μέν τέλεον περί τήν πίστιν ἐναυάγησαν, οἱ δέ, εἰ καί τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθησαν, ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (άγιος Θεόδωρος Στουδίτης)

Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Προσεγγίζοντας την απρόσιτο δόξα του αγίου ΘεούΟι δρόμοι που οδηγούν στον "ένα θεό για όλους με διαφορετικές λατρευτικές εκφράσεις", (+ Δαμασκηνός Ελβετίας), είναι οι δρόμοι των Σιωνιστών για το θεό των Σιωνιστών. Είναι ο απρόσωπος και ανυπόστατος θεός της Φιλοσοφίας, ειδικότερα του ιουδαϊσμού. Οι φιλόσοφοι και νυν στοχαστές το ονομάζουν Απόλυτο, έτεροι "ανώτερη δύναμη", και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ανά τον κόσμο δοξασία για θεό ή θεότητα. Οι Σιωνιστές αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και προωθούν κάθε έργο - μιλώ γενικά - που αναδεικνύει το απρόσωπο και ανυπόστατο θείο. Δυσκολία έχουν, μάλιστα μεγάλη, με το Ισλάμ, που (και) αυτό είναι μια άλλη εκδοχή του εβραϊκού-ιουδαϊκού αρχετύπου. Εδώ, όμως, πουθενά δεν διαβάζουμε ή ακούμε περί "ιουδαιο-ισλαμισμού". Αντίθετα, ο ιουδαιοχριστιανισμός έγινε λέξη του συρμού και διδάσκεται από πανεπιστημιακές έδρες !

Να σημειώσω ότι και στην Ορθοδοξία, δεχόμαστε το απρόσιτο και ακατάληπτο θείο για τον άνθρωπο. Παράδειγμα, όταν λέμε "Ἄρρητον οὖν τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον". Τούτο βέβαια σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό σε εμάς. Διαβάζουμε :

Οὐκ ἀφῆκε (μέντοι) ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν παντελεῖ ἀγνωσίᾳ· πᾶσι γὰρ ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι Θεὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ φυσικῶς ἐγκατέσπαρται. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ κτίσις καὶ ἡ ταύτης συνοχή τε καὶ κυβέρνησις, τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας ἀνακηρύττει φύσεως. Καὶ διὰ νόμου μέν καὶ προφητῶν πρότερον, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ ἐφανέρωσε γνῶσιν.

Ὡς οὖν πάντα εἰδὼς καὶ τὸ συμφέρον ἑκάστῳ προμηθούμενος, ὅπερ συνέφερεν ἡμῖν γνῶναι ἀπεκάλυψεν, ὅπερ δὲ οὐκ ἐδυνάμεθα φέρειν, ἀπεσιώπησε. (Τα ανωτέρω είναι του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού "Έκδοσις ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως")

Περί της φύσεως ή ουσίας του αγίου Θεού δεν δυνάμεθα οι άνθρωποι τίποτα να πούμε, καθότι Άκτιστος ο Θεός. Συνεπώς, αυτό σε παρένθεση, όσοι κάνουν λόγο για τον "ένα θεό για όλους" έχουν κατά νου τη θεία φύση ή ουσία, δηλαδή το Άκτιστο (φύση ή ουσία) του Θεού, και τις επεμβάσεις (θαύματα) αυτού, που γίνονταν κατά καιρούς στους χρόνους της Π. Διαθήκης και ανέτρεπαν τα φυσικά δεδομένα. Μολονότι, δε, τα θαύματα αυτά απέβαιναν προς ωφέλεια των ανθρώπων του Θεού, αδιανόητο και απαράδεκτο θα ήταν, όπως και είναι για τους Σιωνιστές, ο Θεός να ανατρέπει τα φυσικά δεδομένα που αφορούν σε αυτόν καθ΄ εαυτό τον άνθρωπο. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι εντελώς παράδοξο !

Εν αντιθέσει προς εμάς, δεν προσεγγίζουμε οι Ορθόδοξοι την άκτιστη θεία φύση ή ουσία. Όπως μας αποκάλυψαν οι διδάσκαλοι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας η προσέγγιση - αναπόφευκτα και η καθ΄ ημάς συναφής Θεολογία - γίνεται μόνο μέσω των άκτιστων θείων ενεργειών, κατά την Χάρι που δίδεται σε ένα έκαστο και φυσικά, με τις Ορθόδοξες συντεταγμένες προϋποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο, με τις "ουσιώδεις" θείες ενέργειες, και όχι αυτήν καθ΄ εαυτή τη θεία Ουσία, διαπραγματευόμαστε οι Ορθόδοξοι τα θεία, την θεότητα ( : Δόγμα της αγίας Τριάδος, ιερά Μυστήρια), ήτοι των Υποστάσεων, και αξίως κοινωνούμε (ενωνόμαστε) με τον άγιο Θεό. Τούτο καταμαρτυρούν οι άγιοι της Εκκλησίας και τα θαύματα που επιτελούν τα άγια σκηνώματα (λείψανα) αυτών.

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ (...) 49 ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ (Λκ. α΄)

Με αυτό το ανυπέρβλητο για εμάς τους αμαρτωλούς μεγαλείο ταπεινώσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, ζητούμε προσευχόμενοι οι πιστοί "εν πνεύματι και αληθεία", να μας επισκεφθεί η Χάρις του αγίου Θεού, πρεσβείες της Θεομήτορος και πάντων των αγίων.

Σημείωση
Βλέπε και http://aktines.blogspot.gr/2015/08/blog-post_81.html  Μικρές διορθώσεις εδώ.

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Είμαστε υπό διάλυσηΑυτά τα γράφουν άλλοι, οι έξω, συγκεκριμένα οι Άγγλοι, που δεν δέχτηκαν να μπουν στο ευρώ, όπως ο δικός μας Σημίτης. Πλήρωσε κάτι εκατομμύρια στη Γκόλντμαν Ζαχς, για να φέρει τα νούμερα στα μέτρα των απαιτήσεων του ευρώ, και τώρα "είμαστε υπό διάλυση", όπως γράφει ο "Independent".

Διαβάστε : http://www.inred.gr/independent-etoimh-gia-dialisi-h-ellada/

"... μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις "

Τα ακολουθούντα αφορούν σε σχόλιο αναγνώστριας και την απάντηση σε αυτό


«Ο Αλέξης Τσίπρας εγγονός Εβραίων;» 
Γράφει η Ερατώ Μπέλλου

Ακολουθούν διαπιστώσεις, εκτιμήσεις, με τις οποίες προσωπικά συμφωνώ. Διάβασα στο Διαδίκτυο τα εξής : Ο παππούς του Αλέξη Τσίπρα ονομαζόταν Δημήτριος Τσίπρας, η γιαγιά του Αλεξάνδρα Τσίπρα, ο πατέρας του Παύλος Τσίπρας. Είχε γεννηθεί το 1934 στο νομό Άρτας, είχε έναν αδερφό Ηρακλή Τσίπρα που γεννήθηκε το 193. Η μητέρα του ονομάζεται Αρίστη Τσίπρα, αγνώστου οικογενειακού επωνύμου του πατέρα της, αλλά και τόπου γέννησης.

Έμαθα ότι η τουρκική εφημερίδα «Χουρριέτ» έγραψε, γύρω στις 25 Ιούλη 2015, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εγγονός μιας οικογένειας που είχε έρθει απ' τη Δυτική Τουρκία, πιο συγκεκριμμένα από την Ανατολική Θράκη, από χωριό που είχε πολλούς Εβραίους, υπονοώντας ότι ο ίδιος ο παππούς ή η γιαγιά του Αλέξη Τσίπρα ήταν Εβραίοι. Θεωρώ ότι πρόκειται για τη γιαγιά του Αλεξάνδρα Τσίπρα ή για γονέα της μητέρας του, που παντρεύτηκε σύζυγο από τη Γαλλία - με ή χωρίς εβραίκή καταγωγή. Επίσης υπάρχει φήμη ότι ο τάφος του εκ πατρός παππού και γιαγιάς του Αλέξη Τσίπρα ήταν σε εβραϊκό νεκροταφείο της Άρτας, που αργότερα το 1953 έκλεισε. Πήραν όλα τα οστά και ο χώρος πέρασε στο Δήμο Άρτας. Επίσης στη γενέτειρα του πατέρα του Αλέξη Τσίπρα υπήρχαν από παλιά πολλοί Εβραίοι αργυρωχόοι, χρυσοχόοι και άλλων επαγγελμάτων, που είχαν έρθει από Ισπανία, Πορτογαλία, πράγμα που έρχεται προς επίρρωση, μαζί με τη φήμη για τον τάφο, ότι ο εκ πατρός παππούς του ήταν Εβραίος. Ακούγεται δε ότι η μητέρα του Αρίστη Τσίπρα είναι Γαλλίδα (ή Γαλλοεβραία κατά το ήμισυ, εξού και η αδερφή του Αλέξη Τσίπρα Ζαννέτ Τσίπρα, γεν.1962, είναι γραμμένη και στο ΤΕΕ (*) και στο Υπουργείο Εσωτερικών (**) ως Ζαννέτ και ποτέ ως Ιωάννα.

Όπως ήδη έγραψα πιο πάνω, υπάρχει περίπτωση γονέας της μητέρας του Αλέξη Τσίπρα να ήταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα της Χουρριέτ. Δηλαδή, οι γονείς του πατέρα του Αλέξη Τσίπρα , και τουλάχιστο ένας γονέας της μητέρας του είναι πιθανόν Εβραίοι - αν ο εκ μητρός παππούς ή εκ μητρός γιαγιά του είναι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η Χουρριέτ. Tέλος, αναφέρω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Ι.Β.Στάλιν είχε δηλώσει δημόσια ότι οι σοβιετικοί πολίτες εβραϊκής καταγωγής είναι εν δυνάμει καλυμμένοι πράκτορες του ιμπεριαλισμού. 

 (*) http://teeserver.tee.gr/regdds/ 
(**) http://www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm

Αγαπητή κυρία,
Θα σας συνιστούσα να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω :

" 2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν 4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει· " (1Τμ. α΄)

Όπως θα διαπιστώσατε, η συμβουλή του απ. Παύλος στον Τιμόθεο είναι να μη δίνει προσοχή σε μύθους και σε απέραντες γενεαλογίες. Σημασία δεν έχει "από πού κρατάει η σκούφια" του καθενός από εμάς, κατά το κοινώς λεγόμενο, αλλά, όπως συμπληρώνει αμέσως πιο κάτω, "5 τὸ (δὲ) τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου".

Όποιος και όσοι αστοχούν ως προς αυτά, μπορεί να μην είναι απευθείας απόγονος Εβραίων, δεν παύει όμως να συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και οι αρνητές της θεότητας του Κυρίου. Δέχεται μόνο την ανθρωπότητα (το κατ΄ άνθρωπο) του Ιησού. Όσον δε τα περί πίστεως, αυτό δεν το συζητώ. Η πίστη είναι κάτι που έχει υποστεί δεινή κακοποίηση και δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Κυρίως υπεύθυνοι είναι οι ασχολούμενοι με την πολιτική, που απηχούν - είναι επόμενο - τις αντιλήψεις των διεθνούς φήμης φιλοσόφων επί του γνωστικού αντικειμένου των Πολιτικών Επιστημών. Υπάρχουν αρκετές ειδικότητες στον τομέα αυτό, κυριότερη όμως είναι αυτή της Οικονομίας.

Και αφού ο λόγος το έφερε στην Οικονομία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την φιλαργυρία, η οποία πάλι κατά των απ. Παύλο είναι ρίζα πάντων των κακών : "10 ρίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς.". Η φιλαργυρία έσπρωξε τον Ιούδα στην προδοσία και όσοι υποφέρουν από αυτό το πάθος, πάσχουν από φιληδονία, κενοδοξία και απιστία, καθώς σημειώνει ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (Περί αγάπης τρίτη εκατοντάς, ιζ΄). Δεν είναι απαραίτητα όλοι Εβραίοι.

Μετά από αυτά, κυρία Μπέλλου, θα έλεγα ότι οι πολιτικοί μας έχουν και τα τρία αυτά προσόντα του Ιούδα, οπότε δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με γενεαλογίες και περιττές ζητήσεις. Οτιδήποτε άλλο τους απασχολεί εκτός από την "οἰκονομίαν Θεοῦ ἐν πίστει". Επομένως, όσον με αφορά, μου είναι εντελώς αδιάφορο αν ο κ. Τσίπρας είναι γνήσιος ή νόθος Εβραίος, ως προς την καταγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιωσήφ Στάλιν, που άλλοι τον θέλουν να έλκει την καταγωγή από Εβραίους και άλλοι όχι. Αν και βαπτισμένος, ο Στάλιν, έγινε διώκτης των Χριστιανών επειδή οι τελευταίοι ήταν πράκτορες του ιμπεριαλισμού. Ότι ο ίδιος έγινε πράκτορας των Εβραίων δεν το κατάλαβε, όπως δεν το κατάλαβαν - και ακόμη δεν το καταλαβαίνουν - οι κυρίαρχοι παπικοί και προτεστάντες. Το ίδιο ισχύει και για τους πρό αυτών αιρεσιάρχες. Ήταν κι αυτοί βαπτισμένοι.

13. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή 11η Ματθαίου

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν»


«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται συλλογᾶται καλά»!

κχ
Αγαπητέ κύριε,
Επειδή το ανωτέρω σοφό (για άλλους ναι, για άλλους όχι) γνωμικό με είχε απασχολήσει στο παρελθόν, έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα : Και ποιος μπορεί να σε εμποδίσει, ή να εμποδίσει κάποιον άλλο από το να "συλλογᾶται" ;
Μπορεί να βρεθεί κανείς, που θα μου πει "πάψε να σκέπτεσαι" ; Θέλω με αυτό να σας πω, ότι ο μόνος τρόπος και τόπος να βιώσουμε την ελευθερία είναι η λειτουργία της σκέψης, νοουμένου απαραιτήτως του :

«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν»

Μετά τιμής
κυπριανός χ.

Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Ριζική αναθεώρηση του 'ανήκομεν εις την Δύσιν'


Ας Μιλήσουμε Επιτέλους: Ριζική αναθεώρηση του 'ανήκομεν εις την Δύσιν'

Σχόλιο
"... διεστραμμένον οὐ δυνήσεται ἐπικοσμηθῆναι, καὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται ἀριθμηθῆναι ( ... ) καιρὸς τοῦ ῥῆξαι καὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν, ..."

Φωνές όπως αυτή του κ. Γιάννη Μαύρου πρέπει να πληθύνουν, να ακούγονται όσο το δυνατόν
περισσότερο και από στόμα σε στόμα να μεταδίδονται. Φτάνει πια αυτό το τυραννικό δόγμα "ανήκομεν εις της Δύσιν", που πλείστα δεινά μας έχει φέρει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα. Ίσως και περισσότερο. Το δόγμα αυτό δεν είναι δυστυχώς μόνο πολιτικό. Είναι και θρησκευτικό, πράγμα που σημαίνει ότι έχει κυριολεκτικά σακατέψει την Εκκλησία. Αρετή και τόλμη χρειάζεται η αλήθεια, μόνο που αυτά τα ξοδέψαμε για την ελευθερία : Γνώσεσθε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αιώνες τώρα το διαβάζουμε, αλλά το "ανήκουμε στη Δύση" μας αποβλάκωσε, μας ψεύτισε, μας έκανε μαϊμούδες ελληνικής καταγωγής. Ντροπή.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Οι χρυσοθήρες που έφτιαξαν τις ΗΠΑ


Ο Κύπριος Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πρόσφατα ότι θα επιθυμούσε να δει την Κύπρο κάτι σαν την πολυπολιτισμική Αμερική. Ο κ. Βερέμης του γνωστού μας ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνέντευξη κατά το παρελθόν είχε πει τα ίδια, να γίνει Αμερική των Βαλκανίων η Ελλάδα. Και ως προς τα πολιτικά μας κόμματα, αρχής γενόμενης από την ένταξη στην ΕΟΚ επί Κ. Καραμανλή - Ζισκάρ ντε Στεν, προσβλέπουν και αυτά στο πρότυπο των ΗΠΑ. Θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Η παγκοσμιοποίηση έχει το πρότυπό της !

Όπως είναι γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες φτιάχτηκαν από μετανάστες, που πήγαν να κάνουν την τύχη τους στο Νέο Κόσμο και δεν ξέρω, αν με τα σημερινά δεδομένα θα τους λέγαμε λαθρομετανάστες. Πρόσφυγες πάντως δεν ήταν. Οι μετανάστες λοιπόν αυτοί αφού εξόντωσαν τους γηγενείς έφτιαξαν τις λεγόμενες Πολιτείες, θεσμοθετώντας παράλληλα - αργότερα καταργήθηκε - και το θεσμό της δουλείας.

Τώρα βρισκόμαστε προ μιας παρόμοιας κατάστασης, όμως, όχι με μετανάστες αλλά με πρόσφυγες, που κακώς μερικοί (φασίστες !) τους αποκαλούν λαθρομετανάστες. Και η είδηση, προερχόμενη από το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sputnik, κάνει καθαρά λόγο για εισβολή εκπαιδευμένων ανταρτών του ISIS στην Ελλάδα. Συμπληρώνουμε, και όχι μόνο.

Αναρωτιέται λοιπόν κανείς μήπως έχουμε μια άλλου είδους "αμερικανοποίηση" της Ευρώπης, όπου οι αφελείς(;) μετανάστες - στρατιώτες με πολιτικά και άλλοι, θα προσπαθήσουν να επαναλάβουν αυτό που διδάσκει η αμερικανική Ιστορία. Κατά τους ειδικούς μελετητές, όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται, καταλήγει σε φάρσα με τραγικές συνέπειες. Διότι, αν είναι αφελείς όσοι νομίζουν ότι με το αντάρτικο των πόλεων - εκεί θα καταλήξει ο εποικισμός της Ευρώπης - θα επιτύχουν του σκοπού τους, άλλο τόσο βλάκες είναι και αυτοί που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το αμερικανικό μοντέλο των Πολιτειών της Ευρώπης αντικαθιστώντας τον Χίτλερ με τις στρατιές των ισλαμιστών. Προφανώς, λόγω έλλειψης ενός πρόθυμου ηλίθιου ηγέτη. Ηγέτης δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να βρεθεί. Τη θέση του κατέχει ένα εγκληματικό ιερατείο, που διαλέγει Βερέμηδες (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αναστασιάδηδες ή πολιτικά κόμματα με την φαντασίωση της Ηνωμένης Ευρώπης βάσει χαρτονομίσματος.

Οι χρυσοθήρες που έφτιαξαν τις ΗΠΑ, καλά θα κάνουν να καθίσουν στα αυγά τους, αφήνοντας στην άκρη την ονείρωξη των πολιτειών του πλανήτη ή της κοινωνίας πολιτών. Πολιτών υπό επιτήρηση και άλλοτε με  κατευθυνόμενη μεθοδικά και δήθεν ανθρωπιστική εξέγερση.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Για τον Παναγιώτη Κονδύλη


Σχετικά με το ποιος ήταν ο Παναγιώτης Κονδύλης, που πέθανε το 1998 σε ηλικία 55 ετών, ο αναγνώστης καλείται να το αναζητήσει στο σχετικό λήμμα της Wikipedia. Λέγεται ότι πέθανε από ιατρικό λάθος, άλλοι όμως είπαν ότι αυτοκτόνησε. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας τα σχετικά με αυτόν, βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε στον Σπύρο Τσακνιά. Δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 1998 στο περιοδικό 'ΔΙΑΒΑΖΩ', τ. 384  και αναδημοσιεύεται στο διαδίκτυο.

Από τη συνέντευξη στον Σπύρο Τσακνιά, βλέπε ιστοσελίδα "Μικρός Απόπλους", καταγράφω :
Ερώτηση :  «Η αφετηρία σας ήταν οι φιλολογικές σπουδές σας στην Ελλάδα. Αργότερα γράψατε ένα κείμενο με τίτλο (και θέμα) Ο Μαρξ και η αρχαία Ελλάδα. Ποιά είναι η σχέση σας με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό; Ή, για να το θέσω αλλιώς, πώς βλέπετε σήμερα την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό της;» 

Η Απάντηση ήταν :  «Στον βαθμό όπου κατανοούσα καλύτερα τους μηχανισμούς της ιδεολογικής και ουτοπικής σκέψης, την κλασική αρχαιότητα την έφερνε κοντύτερα μου ένα ακόμα γνώρισμα της: η απουσία εσχατολογίας και ευθύγραμμων αντιλήψεων για το ιστορικό γίγνεσθαι, οι οποίες ως γνωστόν έχουν ιουδαιοχριστιανική προέλευση και εκκοσμικεύθηκαν τόσο από τον σοσιαλιστικό μαρξισμό όσο και από τον καπιταλιστικό φιλελευθερισμό. Για να αποφευχθεί η υστερία μπροστά στον πλήρη και αμετάκλητο θάνατο, νομιμοποιήθηκε κοσμοθεωρητικά η υστερία της εσχατολογίας. Όποιος μαθαίνει να ζει χωρίς ρητές ή άρρητες εσχατολογίες και χωρίς ηθικισμούς ως υποκατάστατα τους, πρέπει και να μάθει να πεθαίνει, πλήρως και αμετάκλητα, με γαλήνη και φαιδρότητα ψυχής. Αν κάπου μπορεί να πάρει κανείς αυτό το ύψιστο μάθημα, είναι από την κλασσική αρχαιότητα, η οποία αγνόησε την ευθεία γραμμή με την αίσια απόληξη για να προσηλωθεί στην θέαση και βίωση του αΐδιου κύκλου». 

- Κυπριανός χ : Οι «ευθύγραμμες αντιλήψεις» (sic) δεν έχουν ιουδαιοχριστιανική προέλευση, νοουμένου ότι «ιουδαιοχριστιανισμός» είναι το  Δυτικής προέλευσης νεωτερικό μπέρδεμα μεταξύ φιλοσοφίας (ιουδαϊσμός) και αιρετικής θεολογίας (παπικής και προτεσταντικής). Δεν εξαιρώ φυσικά τους αρχαίους ημών κλπ. με τον εξ αντιγραφής - ερευνητέο αν προηγηθήκαμε - ελληνοχριστιανισμό. Δεν έχω πρόθεση να επεκταθώ, εκτός αν μου ζητηθεί. Αυτά εν συντομία

 Και τέλος, με ακόμη μεγαλύτερη συντομία ως προς «το ύψιστο μάθημα της κλασσικής αρχαιότητας, να μάθουμε να ζούμε με θέαση και βίωση του αΐδιου κύκλου της ζωής, απαλλαγμένοι από ευθύγραμμες αντιλήψεις» (sic) τα πράγματα δείχνουν ότι ο αϊδιος κύκλος καταντά να είναι φαύλος κύκλος. Κυριολεκτώ. Διότι, όπως φαίνεται, ο κύκλος (ας πούμε) της μετεμψύχωσης για καλύτερες ευκαιρίες στο ιστορικό-κοινωνικό μας γίγνεσθαι, όχι μόνο το δικό μας, φτιάχνει ανθρώπους - τέρατα, που έβαλαν μπροστά το σχέδιο να μας υποδουλώσουν όλους. Δεν έβαλαν μυαλό από όλα όσα έγιναν πριν από εβδομήντα χρόνια. Τότε φρόντισαν και έφτιαξαν τον Χίτλερ, τώρα μας ετοιμάζουν το πελωρίων διαστάσεων - ανυπόστατο και ανύπαρκτο επί του παρόντος - ισλαμικό κράτος.

Επιμύθιο
Η ανακύκληση του αΐδιου κύκλου των ψυχών - ύψιστο μάθημα της κλασσικής αρχαιότητας (Πλάτων) είναι ένα πρώτης τάξεως άλλοθι, για όποιον επιθυμεί να εγκαταλείψει εκούσια τον μάταιο τούτο κόσμο. Και μάλιστα, προσφέροντας τα όργανά του σε όσους τα έχουν ανάγκη.

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΤΟΛΜΗΣΕ! ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ...ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" :

Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος με την αγιοκατάταξη ενός εκ των Κληρικών της, που σφαγιάσθηκε για την Πίστη κατά την περίοδο του αντιχριστιανικού διωγμού υπό των αθεϊστῶν, τόλμησε να πράξει αυτό που η Κρατούσα Εκκλησία, της οποίας οι Κληρικοί που σφαγιάσθηκαν την ίδια περίοδο ήταν εκατοντάδες, δεν διανοήθηκε (παρά τις υποδείξεις Ιεραρχών της, όπως ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης) να πράξει. Oύτε καν στην πιο κραυγαλέα περίπτωση του παπα-Γιώργη του Σκρέκα που σταυρώθηκε από τους αθέους την Μεγάλη Παρασκευή του 1947. Πάντως όπως είπε και ο Επίσκοπος Φώτιος στην ομιλία του στον Εσπερινό, είθε να μην έλθουν ποτέ ξανά τέτοια χρόνια, όπου Έλληνες θα σφάζουν Έλληνες...

Ένα σχόλιο σε ένα άρθρο

«Αν μας έλεγε κανένας αυτείνη την λευτεριά οπού θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας αφήση εις τους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία, τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή, τιμιότη. ... Τις πρόσοδες της πατρίδας τις κλέβομεν, από υποστατικά δεν της αφήσαμεν τίποτας, σε “πηρεσίαν να μπούμεν”, ένα βάνομεν εις το ταμείον, δέκα κλέβομεν»
"Άπαντα Μακρυγιάννη", 1821, Ελληνική Εκδοτική Σχολή, Αθήνα 1977, σελ.214


Το άρθρο επιγράφεται "Τα παλληκάρια της δραχμής". Δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο ιστολόγιο "Ψωροκώσταινα" και αναδημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο "Αβέρωφ" . Το σχόλιο είναι :

Επιστροφή στο εθνικό νόμισμα προϋποθέτει επιστροφή στις ρίζες και στις αξίες αυτής της χώρας, αυτού του τόπου, αυτής της Ελλάδας, επιστροφή δηλαδή σε αρχές και ιδανικά, πράγματα τα οποία οι ποικίλης μορφής και απόχρωσης «Λαφαζανίσιους» έχουν απεμπολήσει, για να μη γράψω ποδοπατήσει, με το δόγμα (πολιτικό) ανήκουμε στη Δύση (σημ. και ο Μαρξισμός είναι Δύση). Όλοι αυτοί που παρελαύνουν από τις τηλεοράσεις, οι μεν του ευρώ οι δε της δραχμής, και κόπτονται για την αλήθεια. Αν όμως τους ρωτήσεις «ποια αλήθεια έχουν στο μυαλό ;», η απάντηση που θα δώσουν είναι «η πολιτική αλήθεια του κόμματος», που εκπροσωπούν.

Η πολιτική αλήθεια δεν είναι η όντως αλήθεια, η πραγματική και ενυπόστατη αλήθεια, όπως τη διδάσκει ανά τους αιώνες η Εκκλησία αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, αυτής της Ελλάδας, και οι μάρτυρες έργω και λόγω ομολόγησαν. Και δεν είναι αλήθεια, ακόμη, επειδή τον τελευταίο αιώνα τα πράγματα άλλαξαν. Πρώτα με την Κοινωνία των Εθνών, έπειτα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τώρα με τον ετοιμαζόμενο - βρίσκεται στα σκαριά - Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και Θρησκειών. Ένα πολιτικοθρησκευτικό ανακάτεμα δηλαδή, όπου τα εθνικά νομίσματα, τα εθνικά κράτη, οι εθνικές Ιστορίες και Παραδόσεις, πετάγονται στα άχρηστα. Συνεπώς, η οποιαδήποτε κουβέντα για επιστροφή στη δραχμή είναι μάταιη, είναι ευκαιριακή, είναι ιδιοτελής, είναι άλλο ένα σύνθημα προς εξαπάτηση των ψηφοφόρων, ενδεχομένως δε, και όσων έχουν τη συνήθεια να εκκλησιάζονται.

Και για να συνοψίσω. Όποιος και όποιοι δεν έχουν σαν υπόδειγμα τρόπου ζωής : βίωμα και φρόνημα, τον ασκητικό και λιτό βίο, ας μας κάνουν τη χάρη, τους παρακαλούμε, να αφήσουν στην άκρη τα περί δραχμής βάσει πολιτικών σχεδίων χι, ψι και ωμέγα.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Σχόλια από τη «Δίκη» του Κάφκα στο σήμερα


Αφού διαβάσετε πρώτα αυτά που γράφει το ιστολόγιο "Ερανιστής", δείτε και τα σχόλια που γράφτηκαν (*)

Σχόλιο 1
«Μόνο το άγνωστο εξασφαλίζει την καθημερινή ανασφάλεια και την πρόσκαιρη ελπίδα, δηλαδή τη μέγιστη υποταγή. Η ελπίδα λειτουργεί τόσο πολύπλοκα πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό που μπορεί να συμβιβάσει όλες τις αντιφάσεις. Να εκλογικεύσει και τους πιο μεγάλους παραλογισμούς. Ο Κ. ουσιαστικά ξέρει ότι είναι χαμένος από την αρχή».

Ο Φραντς Κάφκα ήταν Εβραίος. Οπωσδήποτε, θα αγνοούσε το «θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» και πάντως, δεν θα συμφωνούσε με το «9 νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ» (Γλ. δ΄). Ούτε συζήτηση, βέβαια, για το «1 Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.» (Εβ. ια΄).  Κατ΄ αυτό τον τρόπο, δεν είναι αξιοπερίεργο το μυθιστόρημα «Δίκη», που έγραψε και μας αναλύει ο αρθρογράφος κ. Θανάσης Μπαντές. Η κριτική ανάλυση που μας παρέχει, είναι σύμφωνη και απόλυτα εύστοχη, συνάδει δε με την ερωτηματική απορία : «πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν (σ.σ. συγγραφικά) θέλετε;», του απ. Παύλου - συνέχεια του παρατεθέντος στίχου 9 της Προς Γαλάτας Επιστολής.

Και τέλος, κανέναν δεν αγγίζει, όσον αφορά εκείνους που δεν εκλογικεύουν παραλογισμούς, το να ξέρει ότι «είναι χαμένος από την αρχή», όπως οι κάθε είδους Κ. Όσοι έχουν χάσει την αρχή, λογικό είναι να μη ξέρουν πού βρίσκονται. Αυτό διδάσκει η αρχέγονη (και προπατορική!) λογική των πιθήκων, που μας εμφύσησε ο Darwin με την εξέλιξη. Μάταιο να περιμένει κανείς φως μέσα στο τούνελ του παραλογισμού.

Σχόλιο 2
Μάλλον στα κοσμικά αναφέρεται ο Εβραίος Κάφκα, στα οποία πλήθος Χριστιανών Ορθοδοξων έχει «διαπρέψει».

Σχόλιο 3
Οι επιδόσεις της Διοικούσας ιεραρχίας στα κοσμικά βαθμολογείται με άριστα. Αν δει κανείς όλα όσα γίνονται από την κατοικοεδρεύουσα στο Φανάρι εκκλησιαστική ελίτ με το εδώ παράρτημα, δεν είναι δυνατόν να μη θαυμάσει τη διπλωματική της ευελιξία. Φυσικά, το ίδιο γίνεται και με τα άλλα ορθόδοξα πατριαρχεία, που ετοιμάζονται να συγκροτήσουν την εκ προοιμίου αποκληθείσα «αγία και μεγάλη» νέα πανορθόδοξη σύνοδο το χρόνο που μας έρχεται.

Θα είχε ενδιαφέρον - αυτό σε παρένθεση - να μάθουμε κατά πόσον η «αγία και μεγάλη νέα σύνοδος» θελήσει να απαγκιστρωθεί του εναγκαλισμού, μάλλον δε στραγγαλισμού, που της έχει επιβληθεί με το δολάριο και το ευρώ. Τί θα μας έλεγαν οι ορθόδοξοι πατριάρχες για μια νέα οικονομική εκκλησιαστική τάξη (ορθόδοξη βέβαια) μακριά από ευρώ, δολάριο ή στερλίνα ;

Δεν ξέρω αν θα κληθούν να συμμετάσχουν μέλη της λέσχης Μπίλτεμπεργκ, αφού ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας πρόκειται να μιλήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ. Προβλέπω στο μέλλον να μιλάμε για εκκλησιαστικές λέσχες και όχι πια για εκκλησίες. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί, όπως «ορθόδοξη», «προτεσταντική», «ρωμαιοκαθολική», δεν είναι συμβατοί με το πνεύμα της πολιτικής ορθότητας. Οι λέσχες έχουν εγγεγραμμένα μέλη, ακολουθούν και εφαρμόζουν το (δημοκρατικό βέβαια) καταστατικό τους, κυρίως δε, δεν φοροδιαφεύγουν.

(*) Τα Σχόλια από το ιστολόγιο "Αβέρωφ"

Απάντηση στις δηλώσεις κ. Πανούση στο "Βήμα της Κυριακής", 02/08/2015

Tο «Βήμα της Κυριακής» φιλοξενεί δηλώσεις του κ.Πανούση σύμφωνα με τις οποίες «η αποσταθεροποίηση του νομίσματος, η αποσύνδεση νομίσματος-ασφάλειας συναλλαγών και κατ΄ επέκταση η διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης θέτουν ευθέως ζήτημα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του Πολιτεύματος, άρθρο 134, παράγραφος 2, περίπτωση β΄του Ποινικού Κώδικα» (σ.σ.στοιχειοθετείται το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας) ... Ειδικότερα για τον κ.Λαφαζάνη, ο κ. Πανούσης λέει: «είναι ο Παναγιώτης ένας έντιμος άνθρωπος και σωστός σε αυτά που λέει.Απλώς στο οποιοδήποτε σχέδιό του, που δεν είναι ούτε ευκρινές ούτε κατανοητό, φαίνεται ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, της ΕΕ και των εθνικών κινδύνων, και ιδίως της μη νομιμοποίησής τους από τον ελληνικό λαό».

Σχόλιο

Αυτά μας λέει ο κύριος καθηγητής και το ερώτημα, μάλλον η απορία μας, είναι τί στο καλό συμβαίνει ; Πώς εξηγείται να χαρακτηρίζει ποινικά κολάσιμη την αποσταθεροποίηση - αποσύνδεση του νομίσματος ασφάλειας συναλλαγών, και κατ΄ επέκταση διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης, ως θέτοντα ευθέως ζήτημα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του Πολιτεύματος, άρθρο 134, παράγραφος 2, περίπτωση β΄του Ποινικού Κώδικα, και να μην λαμβάνει υπόψη - ουσιαστικά αθωώνει - τις διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής Ένωσης, που καταργούν τα εθνικά κράτη, τα Συντάγματα και τους Νόμους που αυτά έχουν ; Αυτό γιατί δεν είναι ποινικά κολάσιμο ;

Οι εργαζόμενοι βάσει νόμων πληρώνονταν και βάσει νόμων συνταξιοδοτούντο. Τώρα οι νόμοι αυτοί όχι μόνο καταργήθηκαν, αλλά άλλοι νόμοι μας βρήκαν. Μας παίρνουν πίσω τα δεδουλευμένα και αυτό, κατά τον κ. καθηγητή, δεν "θέτει ευθέως ζήτημα διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του Πολιτεύματος" (sic), που κατέστη - εμείς το σημειώνουμε αυτό - Πολίτευμα ληστρικό.

Και ακόμη, πώς είναι τόσο βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει την έγκρισή του στην παγκοσμιοποίηση, πότε του ζητήθηκε η γνώμη, πότε τη νομιμοποίησε και πώς δεν λαμβάνει υπόψη τους εθνικούς κινδύνους που διατρέχει ; Μήπως μπορεί να μας πει ο κ. καθηγητής από ποίους διατρέχουμε "εθνικούς κινδύνους" ; Εθνικός κίνδυνος δεν είναι η εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας λόγω "μη βιώσιμου χρέους" ; Αυτό τί είναι ; Είναι ή δεν είναι ποινικά κολάσιμη πράξη ; Στοιχειοθετεί αδίκημα εσχάτης προδοσίας ή όχι ;

Σημείωση
Φωτογραφία και σχόλιο από ιστολόγιο http://www.ksipnistere.com/2015/08/blog-post_750.html

Το ιστολόγιο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ" τις Κυριακές είναι κλειστό.

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Το ιστολόγιο "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ" τις Κυριακές είναι κλειστό...:

Mνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον… .

Σχόλιο
Ἐν ἡμέρα Κυριακή

1 Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; 6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; 7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; 8 Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; 9 ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10 ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; 12 εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; 14 οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. (1Κρ. θ΄)

Αγαπητέ Κωνσταντίνε,
Ο λόγος της υπενθύμισης αυτής είναι ότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος δεν έπαυε να ευαγγελίζεται τον Λόγο του αγίου Θεού ακόμη και τάς Κυριακάς ἡμέρας, αθετώντας, τρόπον τινά, τον Νόμο. " μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; 10 ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι."

Και, πλέον, είναι πασιφανές ότι "οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι" τάς Κυριακάς, εμπαίζουν το όνομα του αγίου Θεού, καθόσον μνημονεύουν αιρετικούς ψευδοεπισκόπους (οικουμενιστές) και οδηγούν εις απώλεια το σώμα της Εκκλησίας. Πώς λοιπόν είναι δυνατό να σιωπά κανείς εν ημέρα Κυριακή ; Δεν έχουμε όλοι χρέος να κάνουμε γνωστό αυτό που γίνεται εκ μέρους των απεργαζόμενων τα έργα του σκότους και δη και εν ημέρα Φωτός, όπως είναι η Κυριακή ;

Αν οι ναοί αποπνέουν δυσωδία με τη μνημόνευση αιρετικών, δεν οφείλει η κατ΄οίκον εκκλησία ενός έκαστου εξ ημών να καταγγέλλει το συντελούμενο διαβρωτικό έργο των μισθωτών ποιμένων, τους οποίους ελέγχει σφοδρότατα πάλι ο απ. Παύλος; "6 ῎Εστι δὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 7 οὐδὲν γὰρ εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, δῆλον ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα. 9 οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. 10 ρίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς. " (1Τμ. ς΄)

"μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι"

Δεν είμαστε από τους βουλομένους πλουτεῖν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, και αυτό που κάνουμε παρά τα διατεταγμένα (: Mνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν κλπ.) είναι προς δόξαν Θεού. Την οποία άλλοι σφετερίζονται με απίστευτη υποκρισία, με ιδιοτέλεια, με ένοχη σιωπή, κυρίως όμως με φαλκίδευση της Ορθοδοξίας.

Μετά τιμής
κυπριανός χ

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

10. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Θ΄ Ματθαίου, "... ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; "


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_bFBkTHZCN0VzRE5vdG1wZkpqZTd2RUMzOVVn/view?usp=sharing

Σχόλιο
Και πάντως η πίστη των νεοορθοδόξων είναι αγιοπατερική. Δεν διστάζουν σε τίποτα. Συμφύρονται με όλους και με όλα συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργούντες. Διότι, ως λέγουν, η Εκκλησία κλυδωνίζεται αλλά δεν καταποντίζεται. Το πλήρωμα βρίσκεται πλέον σε κώμα από τη ζάλη και τη ναυτία, και οι νέοι άγιοι σπεύδουν να τους σώσουν με νουθεσίες ... περί ησυχίας. Όχι όμως και με τη "Μνήμη θανάτου". Αυτό σημαίνει Ησυχία.

Τους είναι αδιαπραγμάτευτη, μάλλον και αδιανόητη, η ανατροπή μιας βεβαιότητας : της σχετικότητας του θανάτου δια της λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου. Τούτο είναι κατ΄ αυτούς φαντασίωση, για άλλους ιδεολογικοποίηση, ή ακόμη και θρησκειοποίηση, κάτι που σημαίνει "ταύτιση του άκτιστου με το κτιστό και αποτελεί το θεμέλιο της λατρείας των ειδώλων" (π. Ι. Ρωμανίδης). Υπέρβαση της υποτροπής στα είδωλα η ελευθερία, που προτάσσεται της αλήθειας, για να καταλήξουμε "Ενάντια στη Θρησκεία" (Χ. Γιανναράς).

Η άνευ Θρησκείας εκκλησία βούλιαξε, καθώς έπλεε σε αχαρτογράφητα νερά, στα νερά της ελευθερίας. 

Μνήμη θανάτου και διάλογος σε ιστολόγιο


Θέμα του ιστολογίου ήταν "Η ησυχία" με αναφορά σε λεχθέντα επισκόπου για τον κοιμηθέντα γέροντα Παΐσιο, είχαν δε ως εξής (1)

 "Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή η ησυχία και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδηλη αναπνοή. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται μέσ’ στην ευχή; Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει, είναι ένωση πλέον, επικοινωνία." (2)

- Σχολιαστής Χ
Μάλλον, θα ήταν προτιμότερο αυτό να πρότασσε ο κοιμηθείς γέροντας και ύστερα τα υπόλοιπα :

3 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. … 5 καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται· 6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. (Μτ. ιη΄) 

Σημείωση
Και να πρόσθετε κάτι ακόμη. Ότι οι ανύπαντρες μητέρες υιοθετούν ή γεννούν – μπορεί και «γεννούν» – παιδιά με τις γνωστές επιστημονικές μεθόδους. Ομοίως οι ομοφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλες. Οπωσδήποτε, με τα σήμερον κρατούντα, αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων. Οι νέου στιλ γονείς (μάλλον «γονείς»), θα τα διδάξουν μια καλύτερη πίστη απο αυτή που μάθαμε εμείς. Το ερώτημα είναι ποιον συμφέρει … ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης ;
Καλό μήνα Αύγουστο

 - Σχολιαστής Μ 
Σε ένα άγιο δεν χωρούν υποδείξεις και προσθήκες… παρά μόνο από ανώτερους. χωρίς καμία διάθεση προσβολής, παρά μόνο από σεβασμό στον Άγιο. 
 Καλό μήνα να έχετε. 

 -Σχολιαστής Χ
Επειδή περί αγιότητας το Θέμα και εκ του ότι ζούμε σε εποχή, όπου η πλάνη θριαμβεύει, η δε αλήθεια αποσιωπάται, ταύτα περί υποδείξεων, ή προσθήκης, από ανωτέρους.

Πρώτο : 16 Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί. (Μτ. κ΄)
Και Δεύτερο : 26 οὐχ οὕτως ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 27 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται ὑμῶν δοῦλος· (Μτ. κ΄).

Χωρίς καμία διάθεση προσβολής τα ανωτέρω, παρά μόνο από σεβασμό προς το ενυπόστατο Σέβας, ότι «24 τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται.» (Ρμ. β΄ 24 ) 

39 καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν· διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 40 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται. (Λκ. ιθ΄). 
– Ερώτηση : Έκραξαν οι λίθοι επί γέροντος Παϊσίου ή μήπως παρέμειναν «πέτρες απελέκητες» ; Μετά τιμής
...

Προς διευκόλυνση του αναγνώστη στην κατανόηση των γραφομένων συμπληρώνω : Εισηγητής της αγιοποίησης (ή αγιοκατάταξης) του γ. Παϊσίου είναι ο σεβ. Ιερόθεος Βλάχος, ο οποίος έχει ήδη εισηγηθεί και την αγιοποίηση του γ. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Την πληροφορία αυτή παρέχει το περιοδικό "Άγιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης" (3), όπου ο π. Ιωάννης Διώτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου από τέτοιου είδους ενέργειες. Γενικότερα δε, θα έλεγα, και για επισκόπους όπως ο νεοησυχαστής και νεονηπτικός σεβ. Ιερόθεος Βλάχος.

(1) Βλέπε ιστολόγιο "Αβέρωφ"
(2) Βλέπε  Βλέπε  1 : 31.50
(3) Βλέπε  Τεύχος 269, Μάιος-Ιούνιος 2015,  σελ. 33