Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

«Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ ἀγαπώντων ἡμᾶς»


Kyprianos Christodoulides, σχόλιο σε ιστοσελίδα https://www.facebook.com/KonstantinoskaiEleni , Θέμα "Σημεία των καιρών", όπου και η φωτογραφία.

"π. Κώστας Σοιστάναπαπ : Να κάνουμε προσευχή για όσους βρίσκονται στην πλάνη του οικουμενισμού ... και έχει ο Θεός..."

Σεβαστέ πατέρα Κωνσταντίνε, ευλογείτε,
Ἀποκρινομένων ἡμῶν τὸ, Κύριε ἐλέησον, συνεχῶς, ὁ Ἱερεὺς λέγει καί (...) "Ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ ἀγαπώντων ἡμᾶς.". (Ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ ἡ τοῦ Σαββάτου)

Το μέγα έλεος του αγίου Θεού δεν φείδεται ουδενός, υπάρχει όμως και η εξής αναγκαία ερμηνεία αυτού. Θα σας παρακαλούσα, αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε.

"...11 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου Κύριε ζήσεις με
ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν τὴν ψυχήν μου·
12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου
καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου
ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι ". (Ψαλμὸς 142)

Όπως διαβάζουμε στον ανωτέρω Ψαλμό ( : ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου κλπ. ) το έλεος ἐν τῇ δικαιοσύνῃ του αγίου Θεού εξολοθρεύει τους εχθρούς και απολεί πάντας τους θλίβοντας την ψυχή του ιερού Ψαλμωδού. Όθεν λοιπόν, η υπέρ των μισούντων ευχή καλεί αυτούς εις μετάνοια, για να μην υποστούν την εξολοθρευτική "αντίδοση", από τους αναξίως λαμβάνοντας την δωρεά του ελέους. Είναι δε γεγονός η αμετανοησία αιώνων, όπως και η φαλκίδευση της Πίστεως.

Το ακόμη τολμηρότερο - αυτό σαν παρένθεση - θα ήταν να λεχθεί ότι αυτός ήταν ο λόγος, η άγνοια, για τον οποίο ο Υιός παρακαλεί τον Πατέρα επί του Σταυρού λέγοντας «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λκ. κγ,34). Φυσικά, άγνοια μετά από δυο χιλιάδες χρόνια είναι πλέον εντελώς αδικαιολόγητη. Δικαιολογείται γι΄ αυτό που επίκειται να συμβεί από τους ακατάλληλους διαχειριστές του παγκόσμιου γίγνεσθαι, το μόνο ενδιαφέρον των οποίων είναι οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι.

Φρονώ, λοιπόν, ότι όσο πυκνότερες και εντονότερες οι προσευχές "ὑπὲρ τῶν μισούντων καὶ ἀγαπώντων ἡμᾶς", δεν θα βραδύνει να ενσκήψει το έλεος του αγίου Θεού επί πάντας, και μάλιστα, στιγμή κατά την οποία θεσμοθετείται παγκόσμια η αθέτηση των αγίων Δογμάτων της ορθοτομούσης την αλήθεια Πίστεως. Το μεν, δια να αγιάσει τους φυλάττοντας την αγία ευσέβεια, το δε, για να εξολοθρεύσει "πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν" τῶν δούλων Χριστοῦ Ἰησοῦ, Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: