Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Προς αυτούς που με αποκάλεσαν "τομάρι που υποστηρίζει το εβραϊκό Ταλμούδ"


Δημοσιεύθηκε εδώ :  http://afypnisiellinwn.blogspot.gr/2015/06/blog-post_22.html
και εδώ :   https://www.facebook.com/nmichaelides για να σχηματίσετε ολοκληρωμένη αντίληψη.

Ψευδοχριστιανοί, αυτά μήπως τα έχετε διαβάσει ;

1) ... 10 εἶπε δὲ ᾿Αβιμέλεχ τῷ ῾Αβραάμ· τί ἐνιδὼν ἐποίησας τοῦτο; 11 εἶπε δὲ ῾Αβραάμ· εἶπα γάρ, ἄρα οὐκ ἔστι θεοσέβεια ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐμέ τε ἀποκτενοῦσιν ἕνεκεν τῆς γυναικός μου. 12 καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδελφή μου ἐστὶν ἐκ πατρός, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκ μητρός· ἐγενήθη δέ μοι εἰς γυναῖκα. (Γν. Κ)

2) ... 12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,  13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. (Ιν. α΄)

3) ... 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον. (Ιν.  ιστ΄)

4) Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε,  2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.  3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν.  4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·  5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.  6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. (Ιν. ιζ΄)

Ψευτοχριστιανοί και ψευτο-ορθόδοξοι, αν είχατε νουν Χριστού, θα εννοούσατε ότι ο μεν Αβραάμ ομολογεί ότι εκ πατρός αδελφή του ήταν η Σάρα, ο Κύριος όμως μας λέει, δια γραφίδος Ευαγγελιστού Ιωάννη, φωτισθείς εκ Πνεύματος Αγίου, ότι "ὅσοι ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι ... οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν".

Τί σημαίνουν αυτά, ψευτοχριστιανοί και ψευδο-ορθόδοξοι ; Ότι κοινό πατέρα έχουν ὅσοι ἔλαβον αὐτόν. Γενικότερα τον άγιο Θεό και ειδικότερα (α) τον άναρχο Θεό Πατέρα, (β) τον απορρήτως και ασπόρως γεννηθέντα (ασπόρου συλλήψεως ο τόκος ανερμήνευτος) Θεό Υιό και Λόγο, (γ) το συνάναρχο και συναΐδιο Θείο Πνεύμα, δηλαδή την αγία, ομοούσια, και αδιαίρετη Τριάδα. Σημείωση. Εξειδικεύοντας το "ειδικότερα", αφού με λόγο ανθρώπινο τα θεία μελετούμε και περί αυτών γράφουμε και πράττουμε, μας αφορούν τα εκ του πατρός γεννηθέντα και τα εκ του πατρός, ομοίως, εκπορευόμενα. Αμφότερα συνιστούν ουσιαστικά και συγκροτούν αδιαίρετα τη δομή της Εκκλησίας και απηχούν το Ορθόδοξο Δόγμα προς αγιασμό, κατά Χάριν, των πιστών σε "Θεό, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης" και τα εξής.

Εσείς και οι όμοιοι με σας, λέτε ότι έχετε πατέρα το Θεό, αλλά τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ δεν θέλετε να τους συναριθμείτε στους πατέρες, επειδή σας "χτίζουν τα μυαλά με το ανώμαλο πνεύμα της αντίχριστης εβραΐλας" (sic). Γίνατε όπως εκείνους προς τους οποίους ο Κύριος είπε : "Εσείς πατέρα έχετε το διάβολο και όχι τον Αβραάμ". Αλλά όντας παμπόνηροι, δεχόσαστε και λέτε ότι πιστεύετε στο Χριστό ορθόδοξα, ρίχνετε όμως στα σκουπίδια την Παλαιά Διαθήκη και θρασύτατα παραπλανάτε τους αδαείς :  "ΔΗΛΑΔΗ ΣΑΝ ΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ, γράφετε εσείς οι πλάνοι, ΕΎΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΠΌΡΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΈΡΝΕΙ ΠΛΟΥΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΘΑ (sic).

Ψευτοχριστιανοί, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ δεν σας κληρονομούν ούτε γονίδια ούτε αίμα. Γονίδια και αίμα Πνεύματος Αγίου σας καλούν να μεταλάβετε, αλλά εσείς δεν θέλετε να μεταβάλετε την ειδωλολατρική σας κληρονομιά. Θέλετε τη Χριστιανοσύνη να την κάνετε νέο ελληνισμό - δήθεν μη ειδωλολατρικό - και όχι τον ελληνισμό να τον κάνετε Χριστιανοσύνη. Σε σας ταιριάζει. λοιπόν, το "αιδώς αχρείοι", αφού κι εσείς με αποκαλέσατε "τομάρι που υποστηρίζει το εβραϊκό Ταλμούδ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: