Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Θρησκεία και Εκκλησία μεταπατερικώς και Νέο-ορθοδόξως

Σχετικά με το Διεθνές Διαχριστιανικό καί Διαθρησκειακό Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ κεντρικό θέμα: «Θρησκεία καί Βία», 27,28 καί 29 Ἀπριλίου 2015, που διοργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Α.Π.Θ. μέ τήν ἀρωγή τῆς ἐπιτροπῆς ἐρευνῶν Α.Π.Θ., εκδόθηκε ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ του Συνεδρίου αυτού από την Ι.Μ. Πειραιώς. Το υπογράφει ο οικείος Μητροπολίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων μας πληροφορεί :

- M. Σεραφείμ :
"Δυστυχῶς, δέν τονίστηκε ἐπαρκῶς καί ἐμφαντικῶς ἀπό τούς συμμετέχοντες ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι θρησκεία, οὔτε χριστιανική αἵρεση, ἀλλά ἀποκάλυψη. Διότι, θρησκεία εἶναι μία ἀνθρωποκεντρική προσπάθεια ἐξευμενίσεως τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν ὁποιονδήποτε θεῶν, γιά νά νοιώθει ὁ ἑκάστοτε ἄνθρωπος ἀσφάλεια καί ψυχολογική εἰρήνη καί γιά νά ἑρμηνεύσει τελικά τόν θάνατο. Θρησκεία, ἐπίσης, εἶναι ἀνθρωποπαθῶς ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης τοῦ προσβληθέντος ἐγωισμοῦ τοῦ Θεοῦ. Θρησκεία εἶναι τό φαινόμενο τῆς κινήσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεῖο. Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τόν Θεό."

- κχ :
Τα ανωτέρω συμφωνούν με τις αγιοπατερικές, αγιογραφικές, αγιοπνευματικές και λοιπές "άγιες" γραφές των σύγχρονων θεολόγων (μεταπατέρες και νέο-ορθόδοξοι). Δεν γνωρίζουμε αν κάποιος από αυτούς αναγνωρισθεί εν καιρώ άγιος. Ο καιρός θα δείξει, επί του παρόντος τα εισαγωγικά ("...") απαραίτητα. Το ερώτημα είναι τούτο :

Λαμβανομένου υπόψη του consensus patrum (συμφωνία πατέρων) μήπως μπορεί να μας υποδείξει ο μητροπολίτης Πειραιώς πότε οι εκκλησιαστικοί πατέρες, από κοινού και εν συμφωνία, έδωσαν αυτό τον ορισμό της θρησκείας ; Δηλαδή, ότι θρησκεία είναι ανθρωποκεντρική προσπάθεια εξευμένισης του Θεού, ότι είναι ανθρωποπαθής ικανοποίησης της θείας Δικαιοσύνης, ή ακόμη φαινόμενο κίνησης του ανθρώπου προς τον Θεό. Και τέλος, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι θρησκεία αλλά αποκάλυψη. Αν η θρησκεία είναι συγκάλυψη και η εκκλησία αποκάλυψη, γιατί η αποκάλυψη να περιορίζεται μόνο στην εκκλησία και δεν αποκαλύπτει και αυτήν καθ΄ εαυτή την θρησκεία ; Ποιο το εμπόδιο ;

Πολύ θα μας ενδιέφερε και πολύ θα τον παρακαλούσαμε να μας απαντήσει, αν και δεν το περιμένουμε.

Υστερόγραφο
Ευχαριστώ το ιστολόγιο "Αβέρωφ" , βλέπε σχόλια, για την φιλοξενία, όπως και την πληροφορία του Ανακοινωθέντος από την Ι.Μ. Πειραιώς με το θέμα «Θρησκεία καί Βία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: