Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Ο Πόντιος Πιλάτος και η ευθύνη του για την Σταύρωση του Θεανθρώπου

Ένα Σχόλιο


Το Σχόλιο αφορά στην απάντηση που δίνει ο φίλος κ. Ιωάννης Δήμου στην ιστοσελίδα του (facebook και "Σωστικά Λόγια"). κχ

 Έχει ελαφρυντικά ο Πιλάτος που καταδίκασε το Χριστό; Ασφαλώς έχει ελαφρυντικά, γιατί πράγματι βρέθηκε σε δύσκολη θέση με τις πιέσεις που δέχτηκε. Όμως, παρ’ όλες τις διαφωνίες του με τους Ιουδαίους, όσον αφορά στην καταδικαστική απόφαση, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί και ανεύθυνος. Χαρακτηριστικά είναι για το θέμα αυτό τα λόγια του Κυρίου προς τον Πιλάτο, «ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ’ εμού, ει μη ην σοι δεδομένον άνωθεν διά τούτο ο παραδιδούς με σοι μείζονα αμαρτίαν έχει» (Ιω. ιθ΄,11). Τα λόγια αυτά μειώνουν μεν την ευθύνη του Πιλάτου έναντι της ευθύνης των υπευθύνων αρχόντων των Ιουδαίων, αλλά δεν την εκμηδενίζουν κιόλας.

Kyprianos Christodoulides : Οι παραδώσαντες τον Ιησού στον Πιλάτο, αλλά και ο ίδιος ο Πιλάτος, ήταν ενεργούμενα του διαβόλου. Αυτός είναι ο μείζων αμαρτίαν έχων από το Φαρισαϊκό ιερατείο και τον πολιτικό ηγεμόνα.
Ο εχθρός του ανθρώπου διάβολος φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη : ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς. Αν ο άνθρωπος παραμείνει αμετανόητος επωμίζεται και αυτός το φορτίο, το μέρος και το μέγεθος της ευθύνης, που του αναλογεί, ισόβια και αμετάκλητα και μετά θάνατον.

Υστερόγραφο
(Γράφεται εδώ, δεν συμπεριελήφθη στο αρχικό σχόλιο)

25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. (Μτ. κζ΄)

Η προφητική αυτή ρήση είναι ανάλογη - διαφορετική όμως - βλέπε κατωτέρω - με εκείνη του μάγου Βαλαάμ, όταν κλήθηκε από τον Μωαβίτη Βαλάκ να καταραστεί τους Ιουδαίους προκειμένου οι τευλευταίοι να συντριβούν από την θανάσιμη απειλή που αντιμετώπιζαν οι Μωαβίτες. Ο μάγος Βαλαάμ αντί να τους καταραστεί ευλόγησε τον Ισραήλ. Στην προκειμένη όμως περίπτωση (Μτ. κζ΄) είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πρόκειται περί ευλογίας αλλά περί της καταδίκης σε θάνατο του Κυρίου : "το είπε όλος ο λαός", ο άλλοτε ευλογημένος δια στόματος Βαλαάμ του μάγου. Και σε προέκταση, τα "αμεταμέλητα χαρίσματα του Θεού" παύουν να ισχύουν όταν ο άνθρωπος παραμένει αμετανόητος και συνεχώς διαβάλλει τον άγιο Θεό. Το κυρίαρχο σήμερα ιερατείο των Σιωνιστών, πολιτικο-θρησκευτικό σημειωτέον και όχι απαραίτητα όλων Εβραίων, αυτό κάνει.

10 καὶ ἐθυμώθη Βαλὰκ ἐπὶ Βαλαὰμ καὶ συνεκρότησε ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ εἶπε Βαλὰκ πρὸς Βαλαάμ· καταρᾶσθαι τὸν ἐχθρόν μου κέκληκά σε, καὶ ἰδοὺ εὐλογῶν εὐλόγησας τρίτον τοῦτο· 11 νῦν οὖν φεῦγε εἰς τὸν τόπον σου· εἶπα, τιμήσω σε, καὶ νῦν ἐστέρησέ σε Κύριος τῆς δόξης.

Λεπτομέρειες στο Παλαιά Διαθήκη, Αριθμοί, κεφ.23 και 24

Δεν υπάρχουν σχόλια: