Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Η "φιλία" και οι "φίλοι" στην οργανωμένη αποβλάκωση του facebook

Σε ιστοσελίδα του κοινωνικού δικτύου facebook ένας φίλος - σημ. το είδος της φιλίας περιγράφει ο απ. Παύλος στην 2Τμ. δ΄ 3 - περιεργαζόμενος τα φιλοσοφικά και τα θρησκευτικά, με μια λέξη τα μεταφυσικά, έγραφε :

"Στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος Θρησκεία, αλλά ούτε και από το περιεχόμενο της Διδασκαλίας του Χριστού υπήρχε ως στόχος η ίδρυση μιας νέας Θρησκείας. Η Ναζαρέτ ιδρύθηκε από Χριστιανούς Θεολόγους όπως αναφέρεται από ιστορικές πηγές περί τον τρίτον μ.Χ. αιώνα.
Η Τριαδικότητα δεν αναφέρεται ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στα Ευαγγέλια. Αποτελεί επινόηση των Εκκλησιαστικών Πατέρων, αρχικά του Αθηναγόρα και του Τερτυλιανού.
Σημειώνω ότι ο εν λόγω "φίλος", έχει σωρεία άλλων - του αυτού είδους - φίλων με ανάλογα φυσικά like.

Γράφω αυτά τα εντελώς άχρηστα, προκειμένου ο αναγνώστης να αντιληφθεί σε τι πέλαγος αμορφωσίας βρίσκεται ο σημερινός Έλληνας - και όχι μόνο. Ο εν λόγω "φίλος" έχει ήδη υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας και τα θρησκευτικά που έμαθε, ούτε καν πλησιάζουν τις Γυμνασιακές γνώσεις της εποχής του. Ο άλλος λόγος αυτού του σημειώματος είναι προκειμένου να δείξω το ποιον αυτής της φιλίας. Το σχόλιο στα "ορνιθοσκαλίσματα" του φίλου μου, μετά από σύντομη παρουσία εξαφανίστηκε, το διέγραψε. Ήταν το εξής :

" Ας μείνουμε μόνο στη Ναζαρέτ για να καταθέσουμε αυτά που ακολουθούν
1). Κατά Μάρκον α΄ 9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.
2) Κατά Λουκάν β΄ 3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυῒδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυῒδ.
3) Κατά Ματθαίον β΄ 21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται."
Πρώτα να διαβάζουμε και ύστερα να γράφουμε. Και συμπληρώνω, ο λόγος ύπαρξης των λεγόμενων κοινωνικών δικτύων είναι η πλήρης αποβλάκωση. Τούτο, σε επιστημονική ορολογία, μεταφράζεται ως "οργανωμένος αποσυντονισμός".

Δεν υπάρχουν σχόλια: