Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. (Λκ. ιθ΄)

Ο ερευνητής-κριτικός της Αγίας Γραφής κ. Μ. Καλόπουλος διαπραγματεύεται με θαυμαστικά (!!!) εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι ο τίτλος του άρθρου που διαβάζετε και λεπτομερώς αναφέρεται κατωτέρω. Τα θαυμαστικά (!!!) του ερευνητή και κριτικού οφείλονται, προφανώς, στην  έκπληξη - μάλλον κατάπληξη - από αυτά που γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για το συγκεκριμένο εδάφιο :

«Έτσι και οι Ιουδαίοι, υπό μέθης και πολυσαρκίας σε έσχατη κατάντια κατέληξαν και δεν δέχθηκαν τον ζυγό του Χριστού, ούτε και το άροτρο της διδασκαλίας του τράβηξαν. Όπως και άλλος προφήτης έλεγε, ως θυμωμένο δαμάλι εξοργίσθηκαν. Άλλος δε αυτόν μόσχο ανεπίδεκτο διδαχής αποκαλούσε. Αυτά ομως τα άλογα ζώα, που δεν είναι κατάλληλα για εργασία, για σφαγή έγιναν κατάλληλα. Γι’ αυτό και ο Χριστός έλεγε: τους εχθρούς μου που δεν θέλησαν να βασιλεύσω έπ’ αυτούς φέρετε αυτούς μπροστά μου και κατασφάξατε αυτούς» (Λουκάς 19.27) Ιωάννης Χρυσόστομος.(Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, "Λόγοι Κατά Ιουδαίων", Λόγος Πρώτος 48/846.32-45

Εμείς θα είχαμε να προσφέρουμε τα κατωτέρω, με την ελπίδα η έκπληξη του κυρίου ερευνητή και κριτικού Καλόπουλου, να γίνει πραγματική κατάπληξη.

11 ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπε παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι ῾Ιερουσαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι·  12 εἶπεν οὖν· ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. ( ...)  14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς.  15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν ( ...)   25 καὶ εἶπον αὐτῷ· κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.  26 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ.  27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.  (Λκ. ιθ΄) .

Όπως φαίνεται από την αρχή, πρόκειται περί Παραβολής. Το υπό κατηγορίαν εδάφιο : "τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε" αφορά σε εκείνους οι οποίοι  "ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς". Ότι κατεσφάγησαν συναρτάται με ό,τι αργότερα έπαθαν οι Ιουδαίοιι, όταν δεν έμεινε λίθος επί λίθου στην Ιερουσαλήμ, αλλά ούτε και άνθρωπος, στην πόλη όπου οι πολίται ἐμίσουν αὐτόν, λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς και τελικά τον σταύρωσαν.

Οι Παραβολές άλλες είναι μεν αλληγορικές, άλλες προφητικές, έτερες δε απόλυτα πραγματικές, θέλω να πω, με περιεχόμενο πνευματικά υπαρκτό και αληθές. Δυστυχώς, αυτό δεν το έχει ο κ. Καλόπουλος. Το κενό κάλυψε το πνεύμα πλάνης, όπως γίνεται πάντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: