Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Το εθνικό συμφέρον των Ελλήνων


Γράφει, μεταξύ άλλων ο κ. Νίκος Χειλαδάκης :

"Πέραν τούτων, η ελληνική εκκλησιαστική ιεραρχία όχι μόνο δεν υψώνει φωνή αντίστασης σε όλα αυτά - τα απείρου κάλλους οικουμενιστικά συμπληρώνουμε - ως όφειλε για να υπερασπιστεί το ίδιο της το ποίμνιο, αλλά αντιθέτως ταυτίστηκε με την πολιτική προδοσία που καταστρέφει τον ελληνικό λαό και στηρίζει την θρησκευτική αποστασία." ( http://aktines.blogspot.gr/2014/09/blog-post_424.html )

κχ
Ε, όχι κι έτσι ! Εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία συνεργάζονται, με τους γνωστούς κανόνες της συναλληλίας, για να προστατέψουν (τά ή) το εθνικό μας συμφέρον σε καιρούς, μάλιστα, όπου το εθνικό είναι συνώνυμη λέξη με τον φασισμό!

Το ίδιο "εθνικό συμφέρον" πρυτάνευσε κατά την περίοδο - και προ - της απόφασης και απόβασης των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη της Μ. Ασίας με τη γνωστή κατάληξη. Το αυτό επανελήφθη το 1945, όπου, όμως, το "εθνικό συμφέρον" είχε άλλη νοηματοδότοση τόσο για το "εθνικό", όσο και για το "συμφέρον". Τέλος, πάλι, αυτό το περίφημο "εθνικό συμφέρον", βγήκε μπροστά με την ΕΟΚΑ στην Κύπρο, για να ενταφιασθεί οριστικά με τις συμφωνίες Ζυρίχης και τελεσίδικα να μπει στο οστεοφυλάκιο με την αμερικανικών προδιαγραφών επανάσταση της 21ης Απριλίου. Η Κύπρος κείται μακράν !

Τώρα, σήμερα, το "εθνικό συμφέρον" επιβάλλει τζαμιά, πλημμυρίδα Μουσουλμάνων, άγια και ιερά Κοράνια. Δεν μας φτάνει όμως μόνο αυτό, καθώς έχουμε κοινό τον πατέρα του Αβραάμ του Ισαάκ και του Ιακώβ, με τους Ιουδαίους, όπως μας πληροφόρησε ο οικουμενικός Βαρθολομαίος κατά την ομιλία του στη Συναγωγή του Παρκ Ηστ της Ν. Υόρκης. Τον ίδιο θεό έχουμε !

39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ ἐστι. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ Θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπον οὖν αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν. 42 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43 διατί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47 ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐστέ. 48 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. 50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα; 53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανε; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς; 54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· Ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ἡμῶν ἐστι· 55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν· ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐάν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης· ἀλλ' οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη. 57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· Πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας; 58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί. 59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν οὕτως.

Το "εθνικό συμφέρον", τότε, κατέσκαψε την γη των Ιουδαίων, τους διασκόρπισε. Εκείνοι, τώρα, ξαναγύρισαν στα πατρογονικά εδάφη τους, καιρός να σκορπίσουν άλλοι, οι πολίτες του πλανήτη γη, των οποίων μόνη πατρίδα, το θέλουν δεν το θέλουν, είναι η γη του Ισραήλ. Μοναδική θυσία το Ολοκαύτωμα. Όσα θαύματα και άλλα επιστημονικώς αναπόδεικτα γνωρίζαμε, ήταν για άλλες εποχές, όσο επικρατούσε ο Μεσαίωνας και τα σκοτάδια του. Το απαιτεί το εθνικό συμφέρον ημών των Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: