Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Περί της παρατηρήσεως ημερών ή επιστροφής στα πρωτοχριστιανικά χρόνια


Μεταξύ πολλών, ποικίλων και διαφόρων τινών, διβάσαμε στην απάντηση του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά τα ακόλουθα. Σημειώνουμε, επιγράφεται "Απάντηση στο ιστολόγιο Εν Τούτω Νίκα περί των λόγων του αγίου Νικοδήμου εις την υποσημείωση του ζ΄ Αποστολικού Κανόνος". Τα ακόλουθα είναι :
«Ὡς γνωστόν καί προκειμένου νά διερευνήσωμε τήν ἀλήθεια εἰς τό θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου εἴχαμε θέσει μία ἐρώτησι εἰς τούς ἀδελφούς τοῦ Π. Ἡμερολογίου. Ἐδόθη τελικά μία ἀπάντησι εἰς αὐτήν,  τήν ὁποία στά βασικά της σημεῖα εἶμαι ὑποχρεωμένος νά σχολιάσω χάριν τῆς ἀληθείας, ὥστε νά διασαφηνισθοῦν κάποια θέματα καί νά ἐνημερωθοῦν οἱ μή γνωρίζοντες ἐπαρκῶς τήν ὑπόθεσι, διά νά δυνηθοῦν νά τοποθετηθοῦν ἐν γνώσει καί ὄχι νά τοποθετηθοῦν ἐπειδή ἀκολουθοῦν τό Παλαιό ἤ τό Νέο ἀντιστοίχως ἡμερολόγιο». (*)

Τα υπόλοιπα που γράφει είναι πολλά, πάρα πολλά, και, παρότι δεν μας πέφτει λόγος, κατά το λεγόμενο, του απαντάμε :

Και τι χρειάζονταν όλα αυτά, όταν ο ίδιος, επικαλούμενος τον άγιο Ιωάννη και τον Απ. Παύλο, μας λέγει :  Ἀκολούθως γιά νά δείξη ὁ ἅγιος ὅτι δέν ἔχει καμία σημασία ἡ παρατήρησις τοῦ χρόνου, ἀλλά τό νά ἀκολουθοῦμε τήν Ἐκκλησία, χρησιμοποιεῖ τόν ἀπόστολο Παῦλο:
«Ἐγὼ γὰρ τοὐναντίον δείκνυμι, ὅτι οὐ μόνον οὐκ ἐκέλευσε παρατηρεῖν ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ ἀπέλυσεν ἡμᾶς τῆς ἀνάγκης ταύτης ...» κλπ. (ΕΠΕ 34,176,4).

Αν ήταν καθώς γράφει ο π. Ευθύμιος, δεν θα υπήρχε ουδείς λόγος να ακολουθήσει το "μη μετ΄ Ιουδαίων συνεορτάζειν". Το σημαντικότερο όμως είναι τούτο. Η εκκλησία της Καινοτομίας ακολούθησε ή δεν ακολούθησε την "παρατήρηση των ημερών", και μάλιστα την, με επιστημονική ακρίβεια, παρατήρηση ; Αν δεν το είχαν κάνει οι διοικητικοί προϊστάμενοι της Καινοτόμου εκκλησίας - σημείωση, διότι το θέμα της μη παρατήρησης αποσυνδέει άμεσα το "εν ενί στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνείν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου" της θείας Λατρείας - δεν θα είχαμε το θλιβερό φαινόμενο "καθένας και από μια εκκλησία". Παρένθεση, τώρα μπήκαν όλες στο ΠΣΕ, η παρένθεση κλείνει. Με άλλες λέξεις, δεν θα μας είχε βρει η σημερινή ακαταστασία και αταξία (τα των δαιμόνων ακατάστατα). Οι αγγλικανοί, εξυπνότεροι και αφανέστεροι των παπικών, μας διέλυσαν.

Παραβλέπει όμως ακόμη, ο π. Ευθύμιος, ότι αυτά του απ. Παύλου, όπως και εκείνα του ιερού Χρυσοστόμου, αφορούσαν σε μια εποχή όπου η Εκκλησία, το σώμα Χριστού, ήταν ακόμη - θα λέγαμε - εν τω γενάσθαι. Πώς είναι δυνατόν να γράφει αυτά τα πράγματα, θέτοντας στο περιθώριο όσα δικά μας ακολούθησαν τη σχολαστική παρατήρηση των ημερών από τους Φράγκους και τους Λατίνους, τα οποία ευθύς απέρριψε η καθ΄ ημάς Πίστη ;  Η οποία, ανεξαρτήτως ενδελεχών παρατηρήσεων, τοποθέτησε την ισημερία στις 21 Μαρτίου και θέσπισε να εορτάζεται το Πάσχα από 21 Μαρτίου μέχρι 21 Απριλίου. Αν είναι να ακολουθούμε αυτά που μας λέγει η ακρίβεια της επιστήμης, δεν βλέπω το λόγο να μην δεχόμαστε, ας πούμε, και τον εγκεφαλικό θάνατο. Υπάρχουν και πολλά άλλα : Ατμοσφαιρική ρύπανση (πράσινη ανάπτυξη), κίνδυνος υπερπληθυσμού (εκτρώσεις) κλπ.

Αν θέλει ο π. Ευθύμιος να ζωντανέψει την Εκκλησία των πρώιμων χριστιανικών χρόνων, ή αιώνων, να μας το πει. Ας λάβει όμως υπόψη ότι πολλά από όσα ακολούθησαν και δεν συμπεριλαμβάνονταν στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, θα πρέπει κι αυτά να τα απορρίψει. Εδώ λοιπόν είμαστε εμείς οι ολιγομαθείς και αν μας καταδέχεται, ας μας απαντήσει.

(*)  http://apotixisi.blogspot.gr/2014/06/blog-post_6507.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: