Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Ανώνυμος έγραψε, "κάνετε λάθος στην ερμηνεία ..."

Ανώνυμος έγραψε κάτι σχετικό με την ερμηνεία του ιε΄ Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο οποίος αναφέρει :

Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι

Το επίμαχο εδάφιο και η ερμηνεία του από γνωστό Κανονολόγο, αφορά στο θέμα της αποτείχισης. Ιδού λοιπόν η διεξαχθείσα συνομιλία.

Ανώνυμος : Κάνετε λάθος ... διότι η εξήγηση του συγκεκριμένου κανόνα από γνωστό κανονολόγο
είναι :

"ἄν ταύτην τὴν ψευδῆ διδασκαλίαν παῤῥησίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἐπ΄ ἐκκλησίας διακηρύττῃ, προτιθέμενος ἀποφασιστικῶς νὰ καταρρίψῃ τὴν Ορθόδοξον διδασκαλίαν καὶ νὰ στερεώσῃ τὴν αἵρεσιν· ",

δηλαδή, εξετάζεται η πρόθεση "κατάρρευσης" της Ορθοδοξίας . Αν "καταρρίψει" (σ.σ. ο αιρετικός) την Ορθόδοξη διδασκαλία "καταρρίπτεται" και η Ορθοδοξία. Εδώ όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο Λόγος του Θεού δεν "καταρρίπτεται" . Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν "καταρρίπτεται" .

ΚΧ
Δεν πρόκειται περί απλής πρόθεσης, αλλά αποφασιστικής πρόθεσης. Συνδράμει σ΄ αυτό και το "παῤῥησίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἐπ΄ ἐκκλησίας διακηρύττῃ " ο αιρετικός. Το αν  εκθεμελιώνεται, ή όχι, η Ορθόδοξη διδασκαλία  δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη από την παπική, την προτεσταντική και την νέα ορθοδοξη (νεωτερική) διδασκαλία, μαθητής της οποίας (ή των οποίων) είσαστε. Το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει "καταρριφθεί" παγκοσμίως σήμερα - βλέπε τον "ανεξαρτήτου φρονήματος" οικουμενικό πατριάρχη, φορέα της οικουμενιστικής (ωριγενικής) ορθοδοξίας - παραμένει όμως αναλλοίωτο (έστω, ακατάρριπτο) από τους, καθ΄ υμάς, σχισματικούς και αιρετικούς παλαιοημερολογίτες. Οι οποίοι, λέτε, αυτοπροβάλλονται ως ομολογητές και προστάτες της Ορθοδοξίας. Εσείς όμως και ο οικουμενικός σας τι κάνετε; Για σας δεν ισχύει η αυτοπροβολή ; Ή μήπως είναι αυτονόητο ότι η παγκόσμια αποδοχή του αποκαλούμενου και "πράσινου" πατριάρχη και των ακολούθων του, αποκλείει την αυτοπροβολή ;

Αν, πάλι, συμφωνείτε με τον κύριο κανονολόγο, τότε μάλλον η Ορθοδοξία για σας περιορίζεται αποκλειστικά στα γραφόμενα και λεγόμενα υπό των διδασκάλων. Οι οποίοι όμως κάπου ξεφεύγουν. Αντί να παραμένουν αυστηρά στα γραφόμενα (Καινή και Παλαιά Διαθήκη) μας πετάνε και κάτι άλλο, όπως το δικό σας - δεν ξέρω αν είναι και δικό του - " σύμφωνα με τα παραπάνω εξετάζεται η πρόθεση "κατάρρευσης" της Ορθοδοξίας . Διότι αν καταρρίψει την Ορθόδοξη διδασκαλία καταρρίπτεται και η Ορθοδοξία. Εδώ όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι Ο Λόγος Του Θεού δεν καταρρίπτεται . Το Ευαγγέλιο Του Χριστού δεν καταρρίπτεται" .

Ο κύριος κανονολόγος τα έχει "καταρρίψει" (σημ. παρακολουθώ τη γραφή του Ανώνυμου) όλα, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Προφανώς, διότι υπάρχουν, στα χαρτιά, οι έντυπες εκδόσεις της Αγίας Γραφής. Αυτό, πράγματι, δεν καταρρίπτεται. Συμβάλλουν και λόγοι οικονομικοί προς τούτο. Πώς θα τα βγάλουν πέρα οι εκδοτικοί οίκοι ;

Υστερόγραφο
Ο επιδιδόμενος σε θρησκευτικές ασκήσεις Ανώνυμος, δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι οι διδασκαλίες δεν καταρρέουν. Δεν φταίει όμως αυτός, φταίει ο "γνωστός κανονολόγος" και το προτιθέμενος ἀποφασιστικῶς νὰ καταρρίψῃ τὴν Ορθόδοξον  διδασκαλίαν .

Δεν υπάρχουν σχόλια: