Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Η Ανακοίνωση της Ι.Μ. Γλυφάδας για τις μεταμοσχεύσεις

Η Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας δια του προϊσταμένου αυτής μ. Παύλου εξέδωσε την ακόλουθη Ανακοίνωση για τις μεταμοσχεύσεις. Σημειώνουμε ότι η Ανακοίνωση αφορά στην Εγκύκλιο 2819/7-7-2005 της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, επί αρχιερατείας Χριστοδούλου, την οποία έχει υπογράψει ο σεβασμιότατος :

«Μὲ ἀφορμὴ πρόσφατα δημοσιεύματα περὶ Ἐγκυκλίου τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων, θὰ θέλαμε νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενο πολίτη γιὰ τὰ ἑξῆς:
1. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 “Περὶ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων σώματος” ἀποτελεῖ ἐγκύκλιο τῆς ΔΙΣ (Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου) καὶ ὄχι ἔγκυρη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος. Γιὰ νὰ εἶναι κάποια ἀπόφαση ἔγκυρη, ἰσχυρὰ καὶ ἐφαρμοστέα, θὰ πρέπει νὰ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς Ἱεραρχίας, τουτέστιν ἅπαντες τοὺς 82 Μητροπολίτες. Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὴν Ἐγκύκλιο 2819, ἡ ὁποία φέρει ὑπογραφὲς μόνο τῶν τότε μελῶν τῆς ΔΙΣ.
2. Οἱ ἐγκύκλιοι τῆς ΔΙΣ ὑπογράφονται ἀπὸ τὴν ΔΙΣ ὡς σῶμα, δηλαδὴ ὑπογράφονται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, συμφωνοῦντα ἢ διαφωνοῦντα.
3. Κατόπιν προτροπῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου, ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς ἔγιναν αὐτόματα δότες, χωρὶς ὅμως νὰ ὑποβάλουν σχετικὲς δηλώσεις ἢ χωρὶς νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ δηλώσουν ὅτι συμφωνοῦν μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων, ὑπὸ προϋποθέσεις, δηλαδὴ ἐφόσον δὲν βλάπτεται ἡ ζωὴ τοῦ δότου ἢ ἐφόσον πρόκειται γιὰ τὴ δωρεὰ ἑνὸς ἐκ τῶν διπλῶν ὀργάνων ἀπὸ ὑγιῆ δότη.
4. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 πολὺ ὀρθῶς ἐπισημαίνει: «Ἂν κάτι βλάπτει τὴν ψυχὴ ἢ ὑποβιβάζει τὶς πνευματικὲς ἀξίες, ἀνεπιφύλακτα τὸ ἀπορρίπτει». Ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀπὸ ἀσθενῆ, ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ “ἐγκεφαλικὰ νεκρός”, ὁπωσδήποτε ὑποβιβάζει τὶς πνευματικὲς ἀξίες καὶ βλάπτει τὴν ψυχή.
5. Ἡ Ἐγκύκλιος 2819 πολὺ ὀρθῶς τονίζει: «Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν λήπτη, θέλει ὅμως νὰ προστατεύσει τὸν δότη. Ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ καὶ μὲ κανένα τρόπο δὲν θυσιάζει τὸ δότη στὴν ἀνάγκη ἐπιβιώσεως τοῦ λήπτη». Καὶ ἀφοῦ ὁ δότης «σὲ λίγο θὰ πεθάνει», δηλαδὴ εἶναι ζωντανός, ἡ ὕπαρξή του ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω ἐγκύκλιο, «οὔτε σὲ πολιτικὴ σκοπιμότητα ὑποχωρεῖ, οὔτε μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση συντάσσεται». Ἔτσι, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστολή της, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος νὰ προστατεύσει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ νὰ ἐπαναλάβει τὴν ἁγιοπατερικὴ θέση ὅτι τὸ καλὸ εἶναι καλό, μόνο ὅταν γίνεται μὲ καλὸ τρόπο.
6. Ἡ ἄγνοια περὶ τῆς μὴ ταύτισης τοῦ λεγόμενου «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸν ὁριστικό, βιολογικὸ θάνατο φαίνεται ὅτι ὁδήγησε σὲ ἐσφαλμένες ὑποθέσεις καὶ δηλώσεις.

7. Ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Παῦλος, παρότι δὲν εἶχε παλαιότερα πλήρη γνώση γιὰ τὴ διαφορὰ μεταξὺ «ἐγκεφαλικοῦ» καὶ βιολογικοῦ θανάτου, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ ἐνημέρωση καὶ ἐμβριθῆ μελέτη, προέβη τὸ 2009 στὴν ἔκδοση σχετικοῦ ἐνημερωτικοῦ τόμου καὶ τὸ 2012 στὴ διοργάνωση ἡμερίδας, ὅπου σοβαροὶ ἐπιστήμονες, ἰατροὶ καὶ θεολόγοι, κατέδειξαν ὅτι ὁ «ἐγκεφαλικὸς θάνατος» δὲν εἶναι θάνατος. Οἱ εἰσηγήσεις τῆς ἡμερίδας, τὰ περισσότερα κείμενα τοῦ τόμου, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νεώτερα ἄρθρα περὶ βιοηθικῆς καὶ μεταμοσχεύσεων εἶναι ἀνηρτημένα στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ ἐνημέρωση, καὶ μάλιστα γιὰ τόσο σοβαρὰ θέματα, εἶναι χρέος ὅλων μας». 

 Τα υπ΄ αυτής σεμνώς αποσιωπούμενα  είναι τα εξής

Πρώτη γενική παρατήρηση : Γιατί η μητρόπολη Γλυφάδας και ο προϊστάμενος αυτής περίμενε από το 2005 να έλθη το 2013 για να μας τα πει αυτά; Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια;

Και τώρα εις τα επιμέρους

1) Επί του εδαφίου 2 και το "Οἱ ἐγκύκλιοι τῆς ΔΙΣ ὑπογράφονται ἀπὸ τὴν ΔΙΣ ὡς σῶμα, δηλαδὴ ὑπογράφονται ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ ὅλα τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ, συμφωνοῦντα ἢ διαφωνοῦντα."

Δηλαδή, οι υπογραφές, μια των οποίων ανήκει στον μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλο, δεν είναι δεσμευτικές! Τότε τι είναι; Απλές ... πράξεις επί χάρτου και μάλιστα από αξιωματούχους της ιεραρχίας; Τι σημαίνει "οι εγκύκλιοι υπογράφονται από την ΔΙΣ ως σώμα" και τι είδους "σώμα" είναι αυτό; Είναι μήπως εγκεφαλικά νεκρό, έμψυχο αλλά ανέκφραστο, όπου άλλοι υπογράφουν για άλλους εικάζοντας ότι συμφωνούν λόγω ανυπαρξίας εκφράσεως; Ποιος θα μας απαντήσει;

Θα απαντήσουμε εμείς, διότι ουδείς θα τολμήσει να μας πει το αυτονόητο : Τα μέλη που υπέγραψαν είχαν κεφαλή τους τον αποβιώσαντα αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και όχι τον Κύριο.

Πάλι, όμως, μήπως πρέπει να καλέσουμε τον "διεσταλμένο" συνταγματολόγο κ. Βενιζέλο (ή τον κ. Λοβέρδο), με τις διασταλτικές ερμηνείες του Συντάγματος, που κατά καιρούς δίνει, ώστε να μας εξηγήσει τι θα πει αυτό το "οι Εγκύκλιοι υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε συμφωνούν, είτε διαφωνούν, τα μέλη"; Τι κοροϊδία είναι πάλι κι αυτή;

2) Επί των εδαφίων 4 και 5 :
Ουδεμία νύξη για τα καινοφανή θεολογικά επιχειρήματα της Εγκυκλίου. Αυτά γιατί τα αγνόησε ο μητροπολίτης Γλυφάδας; Τα αναφέρω ποια είναι :

α) Ότι ο Αδάμ είναι ο πρώτος δωρητής οργάνου (: Ο Αδάμ έδωσε την σάρκα του "υπέρ της του κόσμου ζωής" Ιν. στ΄51)
β) Ότι "εσμέν αλλήλων μέλη" (Εφ. δ¨25)
γ) Ότι είμαστε "μέλη εκ μέρους" (1Κρ. ιβ΄. 24)
δ) Ότι "οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τιθέναι" (1Ιν. γ΄16)
ε) "Μακάριον εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν" (Πρ. κ΄35)

Πάντα τα ανωτέρω έχουν σχολιασθεί υπό του γράφοντος προκειμένου να δειχθεί πόσο άσχετη, στρεβλή, διάστροφος και εντελώς αντορθόδοξη είναι η επίκληση των ανωτέρω αγιογραφικών χωρίων. Μέχρι στιγμής ουδείς υπέδειξε στον γράφοντα διαπραττόμενο, θρησκευτικά ή θεολογικά, ατόπημα.

Και ο επίλογος

Άφησα τελευταίο το αποκορύφωμα της πλήρους διαστροφής την οποία επιφέρει η Εγκύκλιος 2819/7-7-2005 και το οποίο αποσιωπά - συνήθης πλέον τακτική - η Ανακοίνωση της Ι.Μ. Γλυφάδας. Τούτο είναι :

"Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας στηρίζεται σε μια Μεταμόσχευση Θείου Σώματος και σε μια Μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν".

Φαίνεται, ο Προφητάναξ Δαβίδ εννοούσε τις μεταμοσχεύσεις, όταν έγραφε το "καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγαίνισον εν τοις εγκάτοις μου". Και φαίνεται ακόμη, ότι αυτό εννοούσε ο απ. Παύλος όταν έγραφε : 1Κρ. ιε΄ 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

Επουράνιος η εικόνα των μεταμοσχεύσεων κατόπιν δόλου (είναι ο λεγόμενος εγκεφαλικός θάνατος) και φόνου (είναι η επί της χειρουργικής τραπέζης θανάτωση ημιθανούς ασθενή), επιστέγασμα ψυχοφθόρων αλλά και σωματοκτόνων διδαχών, κατά το ψυχορράγημα νοσούντος αδελφού!!!

Πάντως, στην Σοφία Σολομώντος διαβάζουμε : "πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει, καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ρίζαν εἰς βάθος, οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει·". Αυτό δεν υπέπεσε στην αντίληψη των συντακτών, ή του συντάκτη, της Ανακοίνωσης. Και τι είπωμεν, ότι οι μεταλαμβάνοντες τον όλον Χριστόν μεταλαμβάνουν και όχι άλλος το μάτι (κερατοειδής χιτών), άλλος τον πνεύμονα, έτερος νεφρό, ήπαρ, καρδιά;  Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: