Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Περί "αποδόσεως Εορτής"

Ο Ιερομόναχος π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς έγραψε ένα άρθρο με τίτλο "Αναγκαίες διευκρινίσεις σε ενστάσεις παλαιοημερολογιτών". Το άρθρο αυτό, επικριτικό από κάθε άποψη κατά των παλαιοημερολογιτών, έγινε αφορμή να γραφούν σε ιστολόγιο (*) μερικά σχόλια. Συμμετείχα στο σχολιασμό αυτό γράφοντας τα ακόλουθα

"Η περίπτωση της αποτείχισης του π. Ευθυμίου είναι ιδιάζουσα κατά τούτο : Μολονότι εκτός, ευρίσκεται εντός της Εκκλησίας, της Εκκλησίας η οποία συνεχίζει να ζει και να υπάρχει βάσει της Παράδοσης, των Οικουμενικών Συνόδων, και των συναφών ιερών Κανόνων.

Η Εκκλησία αυτή είναι (σημ. ή μήπως δεν είναι;) η εκκλησία της αποτείχισης, δεν έχει σύνοδο, αλλά έχει (ή την συγκροτεί μια) αδελφότητα, όπως μας λέει ο π. Ευθύμιος. Την Αδελφότητα αυτή, τούτο συνάγεται από τα γραφόμενα, δεν την απασχολεί, δεν την ενοχλεί, δεν την ενδιαφέρει, αν ο αποτειχισμένος αδελφός ακολουθεί το νέο εορτολόγιο - και όχι ημερολόγιο, όπως διαρκώς επαναλαμβάνει ο π. Ευθύμιος - ή το παλαιό.

Στην αδελφότητα, ή εκκλησία, της αποτείχισης, γράφουμε τώρα εμείς, μπορούν άνετα να συνυπάρχουν και να εορτάζουν ξεχωριστά - πλην του αγίου Πάσχα - οι αποτειχισμένοι αδελφοί, οπότε οι μεν θα εορτάζουν τα Φώτα, οι δε την θεία Γέννηση. Το ίδιο θα συμβαίνει προφανώς και για τις άλλες Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές. Ενδεχομένως, για να μην παρουσιάζονται προστριβές μεταξύ των αδελφών της (ή των) αδελφότητας, να επιτρέπονται οι συμμετοχές των ακολουθούντων το νέο εορτολόγιο, όταν πχ. έχουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου με το παλαιό, και το αντίστοιχο να συμβαίνει με τους εμμένοντας στο παλαιό. Όταν όμως πρόκειται για την εορτή των Χριστουγέννων, εκεί θα συμβαίνει το παράδοξο να τιμάται δις του έτους η ενανθρώπηση του αγίου Θεού. Δηλαδή, μέσα στο χρόνο να έχουμε δυο γεννήσεις (: η 25η Δεκ. του νέου αντιστοιχεί με την 12η του παλαιού και η 25η του παλαιού με την 6η Ιαν. του νέου). Τι θα κάνουν τότε οι αδελφοί της (ή των) Αδελφότητας;

Μήπως, λοιπόν, μπορεί να μας απαντήσει ο π. Ευθύμιος στο δικό μας ερώτημα, το οποίο και είναι : Αυτή η αδελφότητα, ή εκκλησία, ποια Παράδοση, ποιες Οικ. Συνόδους, και ποιους ιερούς Κανόνες ακολουθεί; Είναι μια ή δυο (εκκλησίες ή αδελφότητες); Αρκεί μόνο ο συνεορτασμός του αγίου Πάσχα και για όλα τα άλλα δύναται να ισχύει το "ά έκαστος κατά διάνοιαν έχει";

Το ημερολογιακό ζήτημα δεν είναι ημερολογιακό, είναι ζήτημα που αφορά στις Εορτές της Χριστιανοσύνης, ή εορτολογικό, όπως είθισται - κατά τη γνώμη μου κακώς - να ονομάζεται και οι Εορτές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ορθόδοξη Πίστη μας.

Στη συνέχεια, και απαντώντας επί των γραφομένων μου,  Ανώνυμος έγραψε  :

 "Ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος ασφαλώς έχει λειτουργική συνείδηση, δεν έχει καταλάβει ότι ουσιαστικά γιορτάζει δυο φορές την Γέννηση του Κυρίου; Τι κάνουμε με την "απόδοση" της εορτής; Δεν επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια λόγια της κυριωνύμου;"  Κ. Νίκος

Η απάντηση ήταν :
"Θα παρακαλούσα τον κύριο Κ. Νίκος, ή οποιονδήποτε άλλο, αν γνωρίζει κάτι διαφορετικό από αυτά που θα γράψω να μας το καταστήσει γνωστό, ώστε ο αναγνώστης να μην παραπλανηθεί από αυτά, τα οποία η δική μου ολιγομάθεια μου επέτρεψε να διηγηθώ.

Όχι κύριε Κ. Νίκο, ουσιαστικά δεν εορτάζουμε δυο φορές με την Απόδοση. Η εξήγηση ακολουθεί ευθύς αμέσως.

α) «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ». Μικρά Παράκλησις (Λκ. α΄39-49, 56)

β) «14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με». Ψ. ν΄

γ) «Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα, Θεὸν δοξάζοντες». (Ωδή στ΄ Ακαθίστου Ύμνου)

Την θείαν ταύτην και κάθε πάντιμον εορτήν αποδίδουν τιμώντες οι θεόφρονες, διότι την "απόδοσιν του σωτηρίου σου" αιτείται ο προφητάναξ Δαυΐδ, δεν ζητά την "δόσιν του σωτηρίου". Ζητεί την απόδοση.

Και η απάντηση της υπεραγίας Θεοτόκου προς την Ελισσάβετ είναι: "Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου". Η ψυχή μεγαλύνει και το πνεύμα αγάλλεται. Γιατί; Διότι "επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού" ο άγιος Θεός και Σωτήρ. Το σωτήριον εδόθη.

Οι θεόφρονες εορτάζουν την κύρια εορτή μεγαλύνοντες την θεότητα του αγίου Θεού και την αποδίδουν, πνεύματι αγάλλοντες εν ταπεινώσει, δια την κατ΄άνθρωπον υπερφυή ενανθρώπηση - "εν μήτρα της Παρθένου κατώκησας τω κόσμω, ήν προστάτην ανέδειξας"- του τριαδικού Θεού.

Κατά την θεότητα δοξάζουμε, τιμούμε και προσκυνούμε εν αγίω Πνεύματι τον Θεό στην κύρια Εορτή.
Κατά την ανθρωπότητα δοξάζουμε, τιμούμε και προσκυνούμε εν αγίω Πνεύματι τον Κύριο με την Απόδοση .
Μία η υπόστασις του Κυρίου, έχουσα ατρέπτως και ασυγχύτως την θεία (θεότητα) και την ανθρώπινη (ανθρωπότητα) φύση.
Η "Απόδοση εορτής" σκοπό έχει την ανάδειξη του Μυστηρίου της υποστατικής ενώσεως των δυο φύσεων στο Πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, "δεν επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια λόγια της κυριωνύμου;".

Επαναλαμβάνω πάλι, αν ο κύριος Κ. Νίκος, ή άλλος, γνωρίζει κάτι διαφορετικό σχετικά με την απόδοση Εορτής, να το καταθέσει. Για να βοηθήσει τον γράφοντα από ενδεχόμενη πλάνη, αλλά και τους αναγνώστες."

(*) Βλέπε  http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/blog-post_3915.html

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Η επανεμφάνιση του αρειανισμού


Δεν μας έφθαναν όσα έχουμε, ήρθαν τώρα και οι "αντινικαιϊκοί", δηλαδή κάτι σαν τους "αντιχαλκηδόνιους". Οι τελευταίοι δεν δέχονται την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνος, οι πρώτοι δεν δέχονται, τώρα, τη Σύνοδο της Νικαίας.
Αν και θα έπρεπε να ονομάζονται Αρειανοί, προτιμούν, κατά τάς υποδείξεις, την τακτική να αλλάζουν τις ονομασίες, ώστε να μην καταλαβαίνει ο - συνήθως αδαής και εντελώς ακατήχητος - αναγνώστης περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, ότι πρόκειται για κατεγνωσμένη εδώ και αιώνες αίρεση.

Με βάση αυτά διεξήχθη ένας διάλογος στην ιστοσελίδα αυτή και σας τον παρουσιάζω ως αυτοτελή ανάρτηση. Αν θέλετε, μπορείτε να τον διαβάσετε στον δεσμό που ακολουθεί   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_16.html . Εκεί, ο τίτλος της ανάρτησης είναι "Οι έχοντες την ευθύνη των γραφομένων τους". Εδώ, "Η επανεμφάνιση του αρειανισμού". 
Ιδού λοιπόν τι γράφουν οι απόγονοι του Αρείου και, σημειωτέον, αγωνιζόμενοι κατά του παπισμού, του προτεσταντισμού και του σιωνισμού. Σωστά λένε "αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς".

Μ - Επανέρχομαι,διότι στο μεταξύ μόλις έμαθα μια ευαγγελική περικοπή που με συγκλόνισε : Λέγει ο Ιησούς Χριστός :« ο πατήρ μου μείζων μού εστι» (Ιωαν.14.28). Aν διάβαζα από κάποιον θεολόγο ότι ο Πατήρ είναι μείζων του Υιού, θα τον κατακεραύνωνα για κρυπτοαρειανίζοντα. Τώρα που διαβάζω ότι το λέει ο Χριστός,συγκλονίστηκα. Και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου στις αποφάσεις της Α' Οικουμενικής Συνόδου.

Χ-  Καλό είναι, συμβουλευτικά το γράφω αυτό, αν δεν γνωρίζουμε κάτι το αυστηρά θεολογικό, να ρωτάμε πριν αποφασίσουμε εμείς να γνωμοδοτήσουμε ή αποφανθούμε θεολογικά. Διότι αυτό που γράψατε ουδόλως ευσταθεί, δηλαδή, "τώρα που διαβάζω (: ο πατήρ μου μείζων μού εστι) ότι το λέει ο Χριστός,συγκλονίστηκα. Και κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου στις αποφάσεις της Α' Οικουμενικής Συνόδου."

Τι θα λέγατε όμως, όταν αλλού, στο Κατά Ιωάννην ιδ΄ πάλι, ο Κύριος απαντά : 8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. 9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τοσούτον χρόνον μεθ' ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας (και των Οικουμενικών Συνόδων σημειωτέον) στην καθ΄ υπόσταση ένωση - ασυγχύτως και ατρέπτως - των δυο φύσεων εν Χριστώ, δηλαδή της θείας (θεότητα) και της ανθρώπινης (ανθρωπότητα), ο Κύριος είναι ίσος προς τον πατέρα κατά την θεότητα, ελάσσων δε του πατρός κατά την ανθρωπότητα.

Στην περικοπή ιδ΄ 28 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, δηλώνει ο Κύριος την κατά την ανθρωπότητα φύση του. Εναπόκειται στον καθένα μας να αξιωθούμε και της κατά Χάριν κοινωνίας μας ("διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως" 2Πτ α΄ 4) με τον άγιο τριαδικό Θεό.

Μ - Απορρίπτω την ερμηνεία ότι ο στίχος δείχνει ότι ο Υιός είναι ίσος με τον Πατέρα ως προς τη θεότητά του και ελάσσων ως προς την ανθρωπότητά του. Είναι σαν να λες ότι ο Θεός έγινε ελάσσων του εαυτού του, επειδή αποφάσισε να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος!

Χ - Φαίνεται, δεν έχετε ποτέ ακούσει, ούτε και διαβάσει, ότι ο άγιος Θεός «ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφήν δούλου λαβών».


Παρένθεση. Το πλήρες εδάφιο - εκ του αποσπάσματος - της Επιστολής προς Φιλιππησίους β΄ κεφάλαιο είναι: «5 τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ».

για το λόγο αυτό ο Άρειος ισχυριζόταν ότι ο Κύριος δεν ήταν ομοούσιος προς τον πατέρα, αλλά ομοιούσιος, δηλαδή κατώτερος (κτίσμα). Άλλοι συνέχισαν και συνεχίζουν το έργο του γράφοντας παρεμφερή με τα δικά σας γράμματα (: Ήταν ένας μεγάλος φιλόσοφος και άλλες ανοησίες) με αποκορύφωμα το "υπερορθοδοξία ή θάνατος".


Ως προς τα υπόλοιπα δικά σας: "Γι' αυτό προσδοκώ ότι επόμενη Οικουμενική Σύνοδος θα ακυρώσει την Α' Οικουμενική Σύνοδο και όποια άλλη χρειαστεί,ώστε να καθιερωθεί το δόγμα ότι ο Θεός είναι Ένας,ο Πατήρ,ότι το Πνεύμα του είναι το Άγιο Πνεύμα, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ομοιοούσιος τω Πατρί,όχι ομοούσιος,όχι Θεός".

Σχόλια δικά μου επ΄ αυτού δεν χρειάζονται. Μην έχετε όμως την πεποίθηση ότι ακολουθείτε το Δόγμα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης.

Αλλά και αυτό : "Επίσης να αναφέρω ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη φράση που ρητά να δηλώνει ότι ο Χριστός είναι άναρχος, υπάρξας, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων. Ό,τι πιο προωθημένο που  αναφέρεται σχετικά στην Καινή Διαθήκη έχει την έννοια ότι η αρχή του Χριστού ήταν προ της αρχής πάσης κτίσεως".

Θα σας πληροφορήσω ότι πλανάσθε πλάνην οικτρά. Τούτο φαίνεται εκ του ότι λέτε "δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη φράση που ρητά να δηλώνει ότι ο Χριστός είναι άναρχος, υπάρξας, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων", από την άλλη όμως δεχόσαστε "το πιο προωθημένο που αναφέρεται σχετικά στην Καινή Διαθήκη". Δηλαδή, δεχόσαστε και το "ρητά", αλλά και το "προωθημένα", δίνοντάς μας την εξήγηση "ότι η αρχή του Χριστού ήταν προ της αρχής πάσης κτίσεως"!

Έξοχα! Πείτε μας, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το "η αρχή προ της αρχής πάσης κτίσεως"; Μήπως είναι το του Απ. Παύλου στην προς Εβραίους - αρυόμενο εκ της Π. Διαθήκης - 5 τίνι γὰρ εἶπέ ποτε τῶν ἀγγέλων· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν; (*)

Υποθέτω, δεν θα εύχεστε μαζί με την κατάργηση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου - και όσων άλλων δεν μας αρέσουν - να καταργήσουμε και τον Απ. Παύλο.

Παραλείπω, τέλος, διότι δεν χρειάζεται, να αναφερθώ στα "ρητά" της Κ. Διαθήκης, όπου εμφαίνεται ότι ο Κύριος είναι άναρχος, γεννηθείς προ πάντων των αιώνων και "αεί ων, ωσαύτως ων" (: Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὤν, ὡσαύτως ὤν, σὺ καὶ ὁ μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον, από την Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου).

(*) Υπόμνημα στίχου 5, Κεφ. α΄, της Προς Εβραίους : Ψ.β΄7, 2Βσ.ζ΄14, 1Πρ.ιζ΄13, Εβ.ε΄5. Πρ.ιγ'33, 2Κρ.ς΄18.

Μ - Όμως ο Πατήρ υπήρχε μόνος του άπειρο χρόνο πριν γεννήσει τον Χριστό.

Χ - Και πώς τότε λέγει ο πατήρ, χρησιμοποιώντας πληθυντικό αριθμό και όχι ενικό, «καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν» (Γεν. 1,26);

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. (Ιν. α΄)

Μ - Το αν ο αυτοκράτορας πέρασε μερικά εκτός Καινής Διαθήκης στην Α' Οικουμενική Σύνοδο σε βαθμό να χρήζει αυτή ακύρωσης, αυτό μπορεί να το κρίνει μια μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέχρι τότε υποστηρίζω το ομοούσιο,και το άναρχο,κρατώντας τις προσωπικές ενστάσεις μου ότι η Καινή Διαθήκη μου φαίνεται ότι συνηγορεί υπέρ του ομοιοούσιου και του μη άναρχου,του απλώς προ πάσης κτίσεως.
Παραθέτω χωρίο που υπάρχει το ίδιο τρεις φορές, σε τρία διαφορετικά βιβλία της Καινής Διαθήκης και συμπτωματικώς με τους ίδιους αριθμούς κεφαλαίου και στίχου : «Ευλογητός ο Θεός και πατήρ τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,...» (Β'Κορ 1.3,και Εφεσ.1.3 ,και Α'Πετρ 1.3)

Χ - Όταν τα έγραφε αυτά ο Απ. Παύλος υπήρχαν, όπως και τώρα, πολλοί "θεοί των εθνών". Σε ποιο θεό αναφέρεται το διευκρινίζει με το "και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού". Περαιτέρω, αν το ερευνήσετε, θα καταλάβετε ότι εμείς οι Χριστιανοί και Ορθόδοξοι, όταν αναφερόμαστε σε θεό - είναι έννοια γενικότερη - εννοούμε τον άγιο τριαδικό Θεό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Υιός είναι υποδεέστερος (κατά την θεότητα) του Πατρός ή του Αγίου Πνεύματος. Αναφερόμενοι περί Θεού ομολογούμε "τριάδα ομοούσιο και αχώριστο", φραστικά δε και κατά τάξιν, αφού ο δικός μας λόγος από κάπου αρχίζει και κάπου τελειώνει, πρωτίστως μιλούμε για Θεό Πατέρα, έπειτα για Θεό Υιό και Λόγο, τέλος δε για Θεό Πνεύμα Άγιον .


Τα κατωτέρω εδάφια εκ του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου :

26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.(ιδ΄)

26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· (ιε΄)

12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστι· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. (ιστ΄)

Με βάση αυτά, και άλλα, συντάχθηκε από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο και τις επακολουθούσες, το Σύμβολο Πίστεως. Όποιος τις απορρίπτει ή περιμένει κάποια άλλη νέα, η οποία θα καταργήσει ή βελτιώσει τα θεσπίσματα, αφορίζεται. Αν δεν το γνωρίζει, καλό είναι να το μάθει, για να μην καμαρώνει ότι, τάχα, κάνει πόλεμο κατά των αιρετικών και των σιωνιστών. Προτεστάντες και παπικοί, τυγχάνουν αμφότεροι εν γνώσει ή ανεπίγνωστα σιωνιστές. Στόχο έχουν να καταργήσουν τις Οικουμενικές Συνόδους, δηλαδή, όσα δια του αγίου Πνεύματος λαλήθηκαν, αφού ακούστηκαν, και τα ερχόμενα αναγγέλθηκαν : "οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν".

Μ - Ο σιωνισμός ήταν πίσω από τους αυτοκράτορες, για να περάσει,ασύμβατα και αντίθετα προς την Καινή Διαθήκη,στις Οικουμενικες Συνόδους. Προβλέπω ότι θα ακυρωθούν από μελλοντική Οικουμενική.Όταν κάποιος είναι ασύμβατος έως αντίθετος στην Καινή Διαθήκη,δεν κρατάει αιώνια Και η αχιλλεία πτέρνα του είναι ότι δεν μπορεί να μεταλλάξει το κείμενο της Καινής Διαθήκης, να αφαιρέσει φράσεις από αυτό,ή να του προσθέσει φράσεις,μόνο προσπαθεί να την παρερμηνεύσει με τεχνάσματα και αλχημείες. Όπως, ότι ο Υιός είναι άναρχος και παντογνώστης και ομοούσιος τω Πατρί,και Θεός,και όχι μόνο ομοιούσιος. Ο σιωνισμός θέλει να έχουν οι Χριστιανοί τον «Εβραίο Ιησού από την Ναζαρέτ» Θεό. Ο αγώνας κατά του τριαδικού δόγματος είναι αγώνας και κατά του σιωνισμού. Αν κάνω λάθος σ' αυτό,θα ξαναποκτήσω προσωπική γνώμη σύμφωνη με αυτή των Νικαιανών.

Χ - Θα επικαλεσθώ τω του Ποντίου Πιλάτου "ό γέγραφα, γέγραφα" (: 21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε, ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Ὃ γέγραφα, γέγραφα. (ιθ΄)

Και σε παρένθεση, οποίον μέγεθος δολιότητας του Φαρισαϊκού ιερατείου! Ζητούσαν από τον Πιλάτο να σβήσει την επιγραφή αυτή και να γράψει το "εκείνος είπε". Αλλά σωστά τους απάντησε ο Πιλάτος, διότι δεν σταυρώνουμε όποιον λέει ότι είναι βασιλιάς, δηλαδή, όποιον λέει την άποψή του, όπως θα λέγαμε σήμερα. Στο φρενοκομείο τον στέλνουμε και όχι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Είναι πασιφανές πόσο ηλίθιο ήταν - εξακολουθεί να είναι - το ιερατείο των Εβραίων-και σιωνιστών γενικότερα. Τώρα ακολουθεί άλλη τακτική, την τακτική της φίμωσης ή της αδιαφορίας, προς δόξαν της ψευτοδημοκρατίας και του "έκαστος έχει την άποψή του". Όποιος όμως τολμήσει να μην εφαρμόσει την "άποψη" (σημ. δεν πρόκειται περί άποψης, αλλά υποβολιμαίας επιταγής) του ιερατείου, τότε θα ακούσει το "οὐκ εἶ φίλος τοῦ Καίσαρος" και αλίμονό του. Ποιος τολμά να ψηλαφήσει ιστορικό-ερευνητικά το Ολοκαύτωμα;

Όσον αφορά τώρα στο "Ο σιωνισμός θέλει να έχουν οι Χριστιανοί τον «Εβραίο Ιησού από την Ναζαρέτ» Θεό", θα σας έλεγα ότι είναι τόσο μεγάλη η σύγχυση που έχετε πάθει, ώστε είναι αδύνατο να καταλάβετε πόση βοήθεια προσφέρετε στους σιωνιστές (παπικούς, προτεστάντες, αιρετικούς κλπ., μη αποκλειομένων και των "ορθόδοξων" ισλαμιστών, αφού έχουμε και τους "ορθόδοξους" Εβραίους).


Επίλογος
Αυτά τα θέματα και ίσως περισσότερα, συζητήθηκαν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325 μΧ), επί 3 και ήμισυ έτη, από 318 πατέρες, οι οποίοι συμφώνησαν τελικά και υπέγραψαν την πρώτη διατύπωση του Συμβόλου της Πίστεως. Η οριστική μορφή του Συμβόλου της Νικαίας δόθηκε στην Κων/πολη με την Β΄ Οικουμενική (381 μΧ).

Αν, τώρα, τις αποφάσεις αυτές - αφορούν στο Ορθόδοξο Δόγμα - πρέπει να τις καταργήσουμε, διότι στο μεταξύ προέκυψαν νέες ανακαλύψεις από τους σκαπανείς (σημ. όχι με την έννοια του πρωτοπόρου, αλλά του υπονομευτή) της θεολογικής επιστήμης - μη ξεχνάμε τον Δαρβίνο, τον Φρόιντ, το μπίγκ μπανγκ, τις μεταμοσχεύσεις και το σωμάτιο Higgs - ας μας το πουν καθαρά και ξάστερα. Όποιοι θέλουν να πάνε με αυτούς που θα μας φτιάξουν, βάσει της βιοηθικής, τη νέα ολιστική θρησκεία, καλύτερα εκκλησία, και όποιοι θέλουν ας μείνουν με τα παλαιά. Όχι όμως οι τελευταίοι να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά ενός κατώτερου θεού και να αφήνονται χωρίς σύνταξη, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα, για να πεθάνουν και να ξεγνοιάσουμε.

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ανακοίνωσις περί μεταμοσχεύσεων και δωρεάς σώματος

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1776
Ἐν Ἀθήναις, 16 / 29 - 7 - 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς Ἐπικρατείας

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 7/20-6-2013, ἐρευνήσασα ἐνδελεχῶς τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη:


1. Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου εἶναι τεχνητή. Νεκρός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός τοῦ ὁποίου ἔχει παύσει ὁριστικῶς ἡ καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Ὁ χαρακτηριζόμενος ὡς «ἐγκεφαλικῶς νεκρὸς» εἶναι κατ’ οὐσίαν εἷς βαρέως ἀσθενών. Ἡ λῆψις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ τοῦ βαρέως ἀσθενοῦντος ἐπισπεύδει τὸν θάνατον αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται φόνος.


2. Ὅθεν ἡ ἀφαίρεσις ζωτικῶν ὀργάνων διὰ μεταμοσχεύσεις κρίνεται ἀνεπίτρεπτος. Ἀποδεκτὴ δύναται νὰ γίνῃ μόνον ἡ ἀφαίρεσις καὶ μεταμόσχευσις μὴ ζωτικῶν ὀργάνων, ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιφέρει τὸν θάνατον τοῦ ἀσθενοῦς, ὅπως λ.χ. τοῦ ἑνὸς νεφροῦ.


3. Ἡ λεγομένη «εἰκαζομένη συναίνεσις» (δηλ. ἡ ἐκ προοιμίου θεώρησις ὅλων ὡς δωρητῶν σώματος, ἐκτὸς ἐὰν δηλώσουν τὸ ἀντίθετον) κρίνεται ἐπίσης ἠθικῶς ἀπαράδεκτος. Πλὴν, ἐφ’ ὅσον ἐψηφίσθη τοιοῦτος νόμος καλοῦνται ἅπαντες οἱ πιστοί νὰ συμπληρώσουν σχετικὰς δηλώσεις ἀρνήσεως δωρεᾶς σώματος κατὰ τὸ συνημμένον δεῖγμα, ὅπερ καλοῦνται οἱ Τιμιώτατοι Ἐπίτροποι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νὰ ἀναπαράγουν φωτοτυπικῶς πρὸς διανομὴν ἀπό τοῦ παγκαρίου. Σημειωτέον ὅτι δὲν ἔχει τεθεῖ προθεσμία διὰ τὰς δηλώσεις αὐτάς.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀκόμη ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν δύο ἡμερίδων διὰ τὸ ζήτημα ἐν Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡμερομηνίας Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013 ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς, πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ ποιμνίου.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

«Ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ!»

 


Από την ιστοσελίδα  http://www.ecclesiagoc.gr/  και βλέπε "Πρόσφατες Ενημερώσεις" 

Χθές στὴν Πρεμετή τῆς Βορείου Ἠπείρου, δικαστικοί ἐπιμελητές, μὲ ἐργάτες καί κάλυψη ἀπό ἄνδρες τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, προέβησαν σέ ἐφαρμογή δικαστικῶν ἀποφάσεωn γιὰ κατάσχεση στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Ἀπομάκρυναν τοὺς πιστούς, βιαιοπράγησαν κατὰ τῶν ἱερέων καί φόρτωσαν σὲ φορτηγό σωρηδόν, εἰκόνες, προσκυνητάρια, καντήλια, ἑξαπτέρυγα, παγκάρι, καρέκλες, καὶ ὅ,τι μποροῦσε νὰ μεταφερθεῖ. Μέχρι καὶ τὴν καμπάνα πῆραν, ἀφοῦ ἔριξαν κάτω τό πρόχειρο κωδωνοστάσιο. Οἱ σχετικές φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο ἔχουν κατακλύσει τὸ ἑλληνικό διαδίκτυο.

Βεβαίως, κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ, ὅτι ὅλα ἔγινα νόμιμα, σύμφωνα μὲ τοὺς ἀλβανικούς νόμους καὶ κατ’ ἐφαρμογήν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων. Παρ’ ὅλα ταῦτα τὸ ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔσπευσε δικαίως νὰ καταδικάσει τὶς βιαιότητες αὐτές ὡς: «πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες, ἀνεξαρτήτως ὁποιουδήποτε νομικοῦ ἰσχυρισμοῦ.»

Συγχαίρουμε τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν τόσο ξεκάθαρη θέση τὴν ὁποία ἔλαβε καὶ παραθέτουμε ὁλόκληρη τὴν δήλωση τοῦ Ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου κ. Κωνσταντίνου Κούτρα ὅπως δημοσιεύθηκε χθές:

«Μας προκαλούν βαθειά ανησυχία πληροφορίες για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα, σήμερα, στην πόλη Πρεμετή, στον ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου. H βίαιη απομάκρυνση κληρικών, η σφράγιση του ιερού Ναού, την επομένη μάλιστα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η παρεμπόδιση πιστών να προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους λατρείας, καθώς και η αφαίρεση εικόνων και ιερών σκευών από το χώρο του Ναού είναι πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε νομικού ισχυρισμού. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, η προστασία των χώρων λατρείας και η ανεμπόδιστη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους δικαίου και θεμελιώδες στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού θεσμικού πολιτισμού. Ελπίζουμε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν ερήμην της αλβανικής κυβέρνησης. Η Πρεσβεία μας και οι Προξενικές μας Αρχές στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα».

Ἐδῶ ἔρχεται καὶ πάλι στὸ προσκήνιο ἕνα ζήτημα ποὺ εἶχε ἀπασχολήσει καὶ παλαιότερα τὴν Ἑλληνική κοινή γνώμη: «Ὅ,τι εἶναι νόμιμο, εἶναι καὶ ἠθικό»; Ἀσφαλῶς ὄχι. Μὲ τυπικὰ νόμιμες διαδικασίες (νομότυπες) μποροῦν νὰ γίνουν ἀκόμη καὶ τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Με τυπικῶς νόμιμες διαδικασίες (δίκες, ἀπολογίες κατηγορουμένων, κ.λπ.) καὶ ἡ Ἱερὰ ἐξέταση ἔκαιγε στὴν πυρά τοῦς ἀντιφρονοῦντες. Μὲ νομότυπες διαδικασίες εἶχαν κηρυχθεῖ καὶ οἱ διωγμοί κατὰ τῶν χριστιανῶν πού ρίχνονταν στὰ θηρία «κατ’ ἐφαρμογὴν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων».

Γι’ αὐτὸ ἂς ἀφήσουν κατὰ μέρος αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα οἱ Κατσουλιέρηδες καὶ οἱ ὑπερσπιστές τους. Τὶ πάει νὰ πεῖ «ἐφαρμογὴ νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων»; Ἐχαρακτήρισαν τούς ἀντιφρονοῦντες «σχισματικούς» καὶ ἀπό νοικοκύρηδες οἱ γνήσιοι Ἐσφιγμενίτες ἔγιναν -ὡς διὰ μαγείας- «καταληψίες» μέσα στο ἴδιο τους τὸ σπίτι! Εἶναι δίκαιο αὐτό; Καὶ ποιὸς κρίνει ποιοί εἶναι σχισματικοί; Γιὰ τοὺς Κατσουλιέρηδες καὶ τὸ Οἰκονομικόν Πατριαρχεῖον οἱ Ἐσφιγμενίτες εἶναι σχισματικοί. Γιὰ τοὺς Ἐσφιγμενίτες καὶ πάρα πολλούς ἄλλους Ἔλληνες, οἱ Κατσουλιέρηδες καὶ οἱ Πατριαρχικοί εἶναι σχισματικοί. Πῶς τὰ κοσμικά δικαστήρια ἐμπλέκονται σὲ μία πνευματική διαφορά καί παίρνουν τὴν ἄποψη τοῦ ἑνός μέρους, τοῦ Πατριαρχείου, ποὺ κατὰ ...σύμπτωσιν εἶναι τὸ πιὸ ἰσχυρό;

Αὐτός εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, ὅπως λέγει ἡ Γραφή: «ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης, τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται» (Σοφ. Σολομ. Βʹ 11). Ὁ νόμος τῆς δικαιοσύνης τους εἶναι ἡ ἰσχύς πού διαθέτουν, τό δέ ἀσθενές μέρος δὲν τὸ λογαριάζουν ὡσἄν ἄχρηστο, ὅπως σοφᾶ περιγράφει ὁ Δίκαιος Σολομών. Καὶ τὰ ὑπόλοιπα τῆς περιγραφῆς τοῦ Σολομῶντος ταιριάζουν ἀπολύτως στήν διένεξη Πατριαρχικῶν (Μνημονευτῶν) καὶ Ὀρθοδόξων (Ζηλωτῶν): «ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου καὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν· ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ καὶ παῖδα Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει· ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶν· βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος, ὅτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος αὐτοῦ, καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ· εἰς κίβδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν· μακαρίζει ἔσχατα δικαίων καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα Θεόν. ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσωμεν τὰ ἐν ἐκβάσει αὐτοῦ·» (Σοφ. Σολ. Βʹ 12-17).

Ἐλέγχεται ἡ συνείδησή τους ἀπό τήν στάση τῶν Ζηλωτῶν καὶ φρίττουν. Δὲν ἀντέχουν οὔτε νὰ τοὺς βλέπουν καὶ μηχανεύονται ὅλα αὐτά τά τερτίπια μὲ τίς «νόμιμες δικαστικές ἀποφάσεις» πού στηρίζονται σὲ μία ὑποκειμενική κρίση πνευματικοῦ χαρακτήρα. Νά ὄμως πού σὲ ἄλλα μέρη ἡ Πατριαρχική μερίδα δέν ἔχει τήν ἴδια ἰσχύ, ὁπότε οἱ νόμιμες διαδικασίες (σύμφωνα μέ τούς νόμους τοῦ τουρκικοῦ κράτους) μποροῦν νὰ δημεύουν περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ Πατριαρχείου ἢ νὰ κλείνουν θεολογικές σχολές καὶ ἡ «ἐφαρμογὴ νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων» (σύμφωνα μὲ τὴν ἀλβανική νομοθεσία) νὰ φορτώνει σέ φορτηγά τίς εἰκόνες, τά καντήλια καί τίς καμπάνες τῶν Ὀρθοδόξων ναῶν γιὰ ἐκποίηση... Καὶ βέβαια, τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ διαμαρτύρεται. Τί θὰ γίνει ὅμως ὅταν οἱ ἀποθρασυμένοι «Κατσουλιέρηδες» ἐπιχειρήσουν τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο, ὅπως σχεδιάζουν, νὰ καταλάβουν τὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς Ἐσφιγμἐνου στίς Καρυές «κατ’ ἐφαρμογὴν νομίμων δικαστικῶν ἀποφάσεων»;

Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος τελεῖ ὑπό τὴν ἅμεσο ἐποπτεία (διὰ τῆς πολιτικῆς διοικήσεως) τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐὰν, λοιπόν, καθ’ ὑπόθεσιν -ὅ μὴ γένοιτο- καταληφθεῖ τότε τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς Ἐσφιγμἐνου στίς Καρυές ἀπό τὴν ἀδελφότητα τῶν Κατσουλιέρηδων μὲ τὴ συνεργασία δικαστικῶν ἐπιμελητῶν και ἀστυνομικῶν, μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὴν ἀλβανική Κυβέρνηση νὰ ἀνταποδίδει τὰ πυρά, ἐκδίδοντας ἀκριβῶς τήν ἰδια ἀνακοίνωση μέ τήν ἀλλαγή μόνον τῶν ὀνομάτων:

«Μας προκαλούν βαθειά ανησυχία πληροφορίες για βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα, σήμερα, στὶς Καρυές, στο αντιπροσωπείο τῆς Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. H βίαιη απομάκρυνση Μοναχών, η ἐκκένωση του Κτιρίου, την επομένη μάλιστα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει τὸ παρεκκλήσι τὸ διαμορφωμένο ἐντός του αντιπροσωπείου) η παρεμπόδιση τῶν προσκυνητών να προσέλθουν στον τόπο της θρησκευτικής τους λατρείας, καθώς και η αφαίρεση αντικειμένων από τό χώρο του Μοναστηριακού Αντιπροσωπείου είναι πράξεις απαράδεκτες και καταδικαστέες, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε νομικού ισχυρισμού. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας, η προστασία των χώρων λατρείας και η ανεμπόδιστη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων είναι χαρακτηριστικό εκ των ων ουκ άνευ ενός κράτους δικαίου και θεμελιώδες στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου και του ευρωπαϊκού θεσμικού πολιτισμού. Ελπίζουμε συνεπώς οι ενέργειες αυτές να έγιναν ερήμην της ελληνικής κυβέρνησης. Η Πρεσβεία μας και οι Προξενικές μας Αρχές στη χώρα έχουν λάβει οδηγίες να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα».

Ἂς προσέξει τὸ Ὑπουργεῖο μας διότι ἡ ἑριστική συμπεριφορά μίας πενταμελοῦς καλογηρικῆς (;) ἀδελφότητος κινδυνεύει νὰ ἀπογυμνώσει τὴν ἑλληνική ἐξωτερικὴ πολιτική ἀπό τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα ἐπικαλεῖται γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν στὰ γειτονικά κράτη. Καὶ μάλιστα, κινδυνεύει ἀπό κατήγορος νὰ βρεθεῖ κατηγορούμενη. Γι’ αὐτό ἂς προσέξει καλά.

†Ε.Μ.Φ. 

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Πιστεύω στα μάγια, ή δέχομαι την βασκανία;

"Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι με τέτοιες αψυχολόγητες ενέργειες - σ.σ. του ξεματιάσματος - δίνουμε δικαιώματα στον διάβολο να επεμβαίνει στη ζωή μας", γράφει ο κ. Άνδραλης (*). Και λίγο πιο πάνω : "ο διάβολος δημιουργεί τη βασκανία, (σ.σ. με το μάτιασμα), ο διάβολος και τη διώχνει" - με το ξεμάτιασμα συμπληρώνουμε.

Τα ανωτέρω από "άρθρο επί άρθρου" σχετικό με την βασκανία και τις οδηγίες ξεματιάσματος από φιλόθρησκο (υποτίθεται) ιστολόγιο (**)

Και πώς να μη γίνεται αυτό, συνεχίζουμε, όταν οι ακατήχητοι πιστοί διδάσκονται να πιστεύουν στα μάγια. Το προσυπογράφει, άλλωστε, και η ιστοσελίδα, όθεν η αφορμή για το άρθρο του κ. Άνδραλη :

"Το αν πιάνουν οι ευχές (σ.σ. για το ξεμάτιασμα) αποτελεί προσωπική άποψη του καθενός και έχει να κάνει με την ΠΙΣΤΗ του (δικά μας τα Κεφαλαία), την κουλτούρα του και τον τρόπο που έχει μεγαλώσει".

Με άλλα λόγια δηλαδή πιστεύουμε και στην μαγεία! Άρα και στον διάβολο!! Τόση αφέλεια και τόση ακατανόητη θεολογία από βήμα υποτίθεται αγιορείτικο!!!

Αλλά, ρωτάμε εμείς, είναι το ίδιο πράγμα να λες "δέχομαι τη μαγεία" με το "πιστεύω στα μάγια"; Ποιος δίδαξε και ποιος κατήχησε τους πιστούς να χρησιμοποιούν με φειδώ και σωφροσύνη το ρήμα πιστεύω και τη λέξη πίστη; Τόσο μεγάλος ευτελισμός και κατάχρηση του ρήματος και της λέξης, δεν υπήρξε ποτέ.

Μήπως θα ήταν προτιμότερο, ρωτάμε και πάλι, ο κύριος Άνδραλης να μας έλεγε απλά ότι δεχόμαστε τον διάβολο, την βασκανία και τα άλλα διάφορα, αλλά "πιστεύουμε μόνο εις ένα θεό" και τα εξής;

Υστερόγραφο
Οι "Μαγικές ευχές ξεματιάσματος" δημοσιεύθηκαν επίσης σε Αντιαιρετικό (ιστολόγιο και) Εγκόλπιο με την επισήμανση : "Θα τις βρείτε (σ.σ. τις ευχές) στην ιστοσελίδα “Αγιορείτικο Βήμα” Όλη η αλήθεια με ένα κλικ… Περιττό να πούμε ότι αυτού του είδους οι “ευχές” είναι καθαρή μαγεία και ότι ευχή για βασκανία διαβάζει ΜΟΝΟ ο Ιερέας. Επειδή το ράσο δεν κάνει τον παπά…ΠΡΟΣΕΞΤΕ! 

Και συμπληρώνουμε, επειδή το ράσο δεν κάνει τον παπά, κατά τον ίδιο τρόπο και οι αντιαιρετικές οδηγίες διαφημίσεων - τύπου "ξεφορτώσου το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς" - δεν κάνουν τα εγκόλπια, και μάλιστα τα αντιαιρετικά. Οπότε, μεγαλύτερη προσοχή αφελή αναγνώστη.

(*) http://aktines.blogspot.gr/2013/08/blog-post_655.html
(**) http://olympios1.blogspot.gr/2010/07/blog-post_01.html (σημ. παραπέμπει στο δεσμό :
http://www.agioritikovima.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=451:2010-07-01-19-05-36&catid=99:news&Itemid=369 )

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

Περί των νεωστί αγίων της καινοτόμου ιεραρχίας

Ο αποτειχισμένος θεολόγος κ. Νικόλαος Πανταζής υποστηρίζει σε άρθρο του τον υπέρ πίστεως αγώνα των Μοναχών της ΙΜ Εσφιγμένου, δεν παραλείπει όμως να καταφέρεται με δριμύτητα εναντίον τους Ιδού τι γράφει :  

Αυτό βέβαια δεν μας απαλλάσσει για σχίσματα εν ονόματι του Εορτολογίου και της ενδεχομένης αλλαγής του, ούτε παραμένει άλλοθι να βλασφημούμε το Άγιον Πνεύμα που πάντα χορηγεί αγίους μεγάλους χαρισματούχους και θαυματουργούς και όλον συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας στο Νέο Ημερολόγιο, που ηγείται ο Οικουμενιστής Πατριάρχης. Θα έρθει σίγουρα κι' η σειρά του, "η αξίνη ετοίμη"... Ο καθηγούμενος Μεθόδιος να μην τολμά να μας μιλά για "επίθεση". Η αισχρή, αήθης και αντίθεη επίθεση που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν οι ταλαίπωροι φανατικοί Εσφιγμενίτες εναντίον των νεοφανών όντως αγίων Χαρισματούχοων Γερόντων μας εν ονόματι του δικού τους ανίερου Αντι-οικουμενιστικού αγώνος, είναι όχι μόνο αυτοκατάκριτη για τους ίδιους, διότι σκάβουν το δικό τους λάκο, αλλά και φρικτώς κολάσιμη! Τολμούν και βλασφημούν το Αγιον Πνεύμα που ενεργεί τα χαρίσματα, διαιρεί τις δυνάμεις και παντελώς δεσπόζει επί της ζωής των Αγίων μας Γερόντων αλλά και επέκεινα της κοιμήσεώς τους, και αυτή είναι η ασυγχώρητη εις τον αιώνα αμαρτία που επιτελούν και έπειτα κάθονται και απορούν γιατί να υποφέρουν τόσο" (*).

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς, πώς είναι ποτέ δυνατόν να επαινούνται Μοναχοί για τον υπέρ πίστεως αγώνα που κάνουν και από την άλλη να φέρουν το βάρος της ασυγχώρητης βλασφημίας κατά του αγ. Πνεύματος! Πώς αυτά συνδυάζονται, καλό θα ήταν να μας το εξηγήσει ο κύριος Πανταζής.

Στη συνέχεια, ανώνυμος σχολιαστής έγραψε ...

Ανώνυμος10 Αυγούστου 2013 - 4:31 μ.μ.
Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος». Κι επειδή μάλλον δεν έγινα κατανοητός, περιμένετε καθώς θα υπάρξουν κι άλλοι "άγιοι" που θα πραγματοποιήσουν και νεκραναστάσεις, προερχόμενοι φυσικά από την ενωμένη παγκόσμια εκκλησία του Βαρθολομαίου και των τέκνων αυτού.

για να δεχθεί την απάντηση άλλου σχολιαστή :

Ανώνυμος10 Αυγούστου 2013 - 6:29 μ.μ.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ 4:31 Εκφρασεις οπως πχ "καν αγγελος εξ ουρανου" κλπ.,ειναι καθ'υπερβολη εκφρασεις που μας φανερωνουν οτι δεν πρεπει να δεχομεθα τα "παρα τα διατεταγμενα". Δεν σημαινει οτι μπορει να ελθη ενας αγγελος καποτε και να μας λεει πλανεμενα πραγματα οπως μερικοι-μερικοι. Το ακομη χειροτερο που κανεις εσυ ειναι οτι θεωρεις οτι Το Πνευμα Το Αγιον δινει τα χαρισματα του σε αιρετικους οπως της προφητειας ιαματων κλπ. (πολυ βαρυ,ασηκωτο). Διοτι εχει γραφει οτι "ου θεληματι ανθρωπου (πχ. Βαρθολομαιου) ηνεχθη ποτε προφητεια, αλλ' υπο Πνευματος Αγιου φερομενοι ελαλησαν ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ". Αφου διαιρεσεις ενεργηματων εισιν,(πχ δυναμεων κλπ.) ο δε αυτος εστι Θεος , ο ενεργων τα παντα εν πασι. Καλα λοιπον ειναι φιλε μου και τα ημερολογια και,και,και αλλα εαν ειναι πλανεμενος ο ανθρωπος ... βρασε ρυζι και δη καρολινα. 

Μετά από αυτά τον λόγο έλαβε έτερος σχολιαστής. Μας θύμισε λοιπόν κάτι, το οποίο δεν γνωρίζουν οι εγκωμιαστές των ορώντων-κατήγοροι των βλασφημούντων το άγιον Πνεύμα Μοναχών. Το οποίο, αλίμονο, δεν λάλησε δια των τιμώμενων και νεωστί αγιοκαταταχθέντων γερόντων. Ιδού τι έγραψε :

Συνοδική Εγκύκλιος 2819 της 7ης Ιουλίου 2005
Προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος  
Ευλογημένο Πλήρωμα (...) αγαπητά μας παιδιά, (...) 

Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος "εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν". 

Τα ανωτέρω δια χειρός τεθνεώτος Χριστόδουλου και συνεργατών, προκειμένου να συγκατατεθούμε στην, κατά Χριστόδουλο και συνεργάτες, θεόσταλτη δωρεά ιστών και οργάνων, δια του Ανώνυμου δε 6.29μμ. τα ακολουθούντα :

"Αφου διαιρεσεις ενεργηματων εισιν,(πχ δυναμεων κλπ) ο δε αυτος εστι Θεος ,ο ενεργων τα παντα εν πασι". Καλα λοιπον ειναι φιλε μου και τα ημερολογια και,και,και αλλα εαν ειναι πλανεμενος ο ανθρωπος ... βρασε ρυζι και δη καρολινα."

Δεν ξέρω, τώρα, ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να βράσει την όρυζα. Διότι, πολύ ορθά ο Ανώνυμος 4:31μμ. παρατηρεί ότι "επειδή μάλλον δεν έγινα κατανοητός, περιμένετε καθώς θα υπάρξουν κι άλλοι "άγιοι" που θα πραγματοποιήσουν και νεκραναστάσεις".

Τον πληροφορώ, και τους άλλους, ότι οι νεκραναστάσεις είναι παρούσες, αφού η Συνοδική Εγκύκλιος του 2005 (υπ΄ αριθμ. 2819) απερίφραστα μας μιλεί : "Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος". Και συμπληρώνουμε εμείς "όπερ, έδει, δείξαι", όπως λέμε στα Μαθηματικά. Ο αναστάς Κύριος ζωοποιεί τους λήπτες, αλλά ατυχώς φονεύει τους δότες. Να σημειώσουμε ότι οι λήπτες, ατυχώς και πάλι, είναι γραφτό τους κάποτε να απέλθουν. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι με τον ίδιο τρόπο. 

Ποιος λοιπόν πρέπει να βράσει την όρυζα; Οι ορώντες και διορατικοί πνευματικοί μετά των τέκνων τους, ή μήπως οι άλλοι με τα παλαιά, τα σχισματικά και τα λοιπά κι αυτά; Τι είδους όραση είχαν οι νεοτερίσαντες γέροντες και ποια η διόραση αυτών, όταν άφησαν ασχολίαστη αυτή την απίστευτη βλασφημία, όπου αναλογικά (και παπικά) η Θεία Κοινωνία ταυτίζεται με την "θεία" (μη γένοιτο) μεταμόσχευση σώματος, αλλά και με την "θεία" (θεέ μου, συγχώρα) μετάγγιση αίματος!  Αναστημένο σώμα και αίμα Χριστού λαμβάνουν οι μεταμοσχευμένοι; Αλλά και οι μεταγγιζόμενοι; Είναι ποτέ δυνατόν να συγκρίνονται οι μεταμοσχεύσεις με την θεία Μετάληψη; Ποιος γέροντας θα μας απαντήσει;

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στο παρελθόν με τους Γνωστικούς και τον Γνωστικισμό. Εκεί όμως κυριαρχούσε η οργιαστική βακχεία, ενώ σήμερα, στον αιώνα της καθαρότητας, της αγνότητας και γενικότερα του πουριτανισμού, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Παραδεκτά είναι μόνο όσα εισηγείται η Επιστήμη και οι θεράποντες αυτής μέσω του νεοσύστατου κλάδου της λεγόμενης Βιοηθικής.

Λοιπόν, στο ερώτημα : Ποιος είναι εκείνος που πρέπει να βράσει ρύζι, και μάλιστα με τη φίρμα "Καρολίνα"; Οι ορώντες και προφητεύοντες γέροντες-σύγχρονοι πνευματικοί μετά των τέκνων τους, ή μήπως οι ασχολούμενοι με τα εορτολόγια, ημερολόγια και τα λοιπά άλλα συναφή του Παλαιού των ημερών;

Ενοχληθείς από τα ανωτέρω ο ανώνυμος σχολιαστής (6:29μμ) έγραψε :
Δυστυχως δεν εχω παντα τους καταλληλους αποκωδικοποιητες ωστε να αποκρυπτογραφω δυσνοητα σχολια.Κανε υπομονη ομως με την πρωτη ευκαιρια ολο και κατι θα γινει.

(*) Άρθρο και σχόλια από http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/blog-post_3585.html

Χωρίς αποκωδικοποιητή

Γράφω σχόλια σε διάφορα ιστολόγια για άτομα ... με ειδικές ανάγκες, αν και τώρα αυτό το άλλαξαν και το λένε "με ειδικές ικανότητες". Φαίνεται όμως ότι αυτές τις "ειδικές ικανότητες" δεν τις διαθέτουν όσοι διαβάζουν αυτά που γράφω. Παράδειγμα, ένας παρατηρούσε ότι γράφω δυσνόητα, άλλος ακατανόητα και έτερος λυπόταν, διότι δεν είχε αποκωδικοποιητή προς διευκόλυνση της ανάγνωσης των σχολίων μου. Δεν έλειψαν και εκείνοι που χαριτολογώντας είπαν "τρία πουλάκια κάθονται" ... .

Θα απαντήσω λέγοντας : Αν είναι δυσνόητα, ακατανόητα και χρήζουν αποκωδικοποιητή αυτά τα οποία γράφω, είναι διότι ακατανόητα, δυσνόητα και αποκωδικοποιητής μας χρειάζεται, προκειμένου να καταλάβουμε τα θαύματα. Ή μήπως όχι;

Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι θαυμαστά αυτά που γράφω. Μη γένοιτο, κάθε άλλο. Είναι για τα "μπάζα του διαδικτύου", όπως έχω γράψει. Αλλά δεν θα το κρύψω και θα το πω : Είναι τα θαύματα που παρακινούν τη γραφή μου. Αυτά με κάνουν, ώστε να ωθώ τη γραφίδα - κατά πάντα ατελέστατη - "ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων" -  στην πορεία των θαυμάτων και των θαυμασίων του ενανθρωπήσαντος αγίου Τριαδικού Θεού. Το πανάγιον Πνεύμα είναι "πανταχού παρών και τα πάντα πληρών".

Είναι η μόνη απολογία που μπορώ να δώσω στους αγαπητούς αναγνώστες και επισκέπτες αυτή της ιστοσελίδας, ή όπου αλλού ενδεχομένως με συναντήσουν, χωρίς να έχουν τον απαραίτητο αποκωδικοποιητή.

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Οι έχοντες την ευθύνη των γραφομένων τους

Τα ακολουθούντα, συνέχεια της ανάρτησης ""ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν" ( http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_14.html )

Στη συνέχεια της απάντησης του κυρίου Παναγιώτη Σημάτη (ΣΠ) σε σχόλιο του άρθρου του (: Οι "αγιογραφίες" αιρετιζόντων Πατριαρχών) διαβάζουμε ακόμη και τα εξής :

  ΣΠ :
Εμείς Ανώνυμε, δεν αποτελούμε παράταξη. Απλώς αποτειχιστήκαμε και θέλουμε να έχουμε κοινωνία με όλους τους αντι-οικουμενιστές και αποτειχισμένους, χωρίς να τους υποβάλλουμε, τί θα λένε και πώς θα το λένε, αρκεί να μην είναι κολλημένοι με Ημερολόγια και τα τοιαύτα και να μην έχουν αιρετικές θέσεις. Από κει και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα γράφει.


  ΚΧ :
Λαμπρά, ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα γράφει, και ο/οι αναγνώστης της κατανόησης αυτών που διαβάζει, στο ποσοστό που του είναι εφικτό (εν. η κατανόηση).

Και τι λοιπόν μπορεί να κατανοήσει ο αναγνώστης, όταν διαβάζει από τη μια μεριά περί αιρετιζόντων Πατριαρχών και άλλων παρακοιμωμένων, και από την άλλη το "αλλ΄ επειδη είναι και αιρετικός ο Πατριάρχης, απομακρυνθήκαμε απ' αυτόν";

Τελικά, ρωτά ο αναγνώστης, τι είναι όλες αυτές οι "αγιογραφίες"; Είναι "αγιογραφίες αιρετιζόντων" (με εισαγωγικά) ή αιρετικές καρικατούρες (για να μην βάζουμε εισαγωγικά); Ποιος θα μας απαντήσει; Ο έχων την ευθύνη των γραφομένων του ή ο αναγνώστης, στο μέτρο του οποίου (δεν) είναι εφικτή η κατανόηση;

Και προχωρούμε. Οι αποτειχισμένοι δεν αποτελούν παράταξη! Σωστά, σοφά και ορθά. Διότι δεν θέλουν να την πάθουν όπως οι κολλημένοι με ημερολόγια -  "και τα τοιαύτα και να μην έχουν αιρετικές θέσεις", όπως γράφει ο κ. Σημάτης. Αιρετικοί λοιπόν οι παλαιοημερολογίτες και ούτε καν "αιρετίζοντες"! Σε λίγο, μου φαίνεται, θα τους αποκαλούν οι "αδελφοί ορθόδοξοι", όπως έχουμε και τους "αδελφούς μουσουλμάνους" στην Αίγυπτο. Από κει και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα γράφει.

Βγαίνουμε λοιπόν στην έρημο της αποτειχίσεως!

Σωστά και πάλι, το μόνο όπου στην έρημο, λένε οι άγιοι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, υπάρχει Εκκλησία. Έτσι δεν είναι; Υπάρχει ή δεν υπάρχει η Εκκλησία στην έρημο; ρωτά ξανά ο αναγνώστης, στο μέτρο του οποίου (δεν) είναι εφικτή η κατανόηση, περιμένοντας βέβαια προς βοήθειαν και την
απάντηση του έχοντος την ευθύνη των γραφομένων του.

Αυτά τα ολίγα, νοουμένου ότι ο κύριος Σημάτης αντιλαμβάνεται ότι στην Ορθοδοξία ουδέποτε υπήρξαν οι αυτόχειρες του τύπου των ισλαμιστών - και αδελφών μουσουλμάνων - "καμικάζι".

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Αναδημοσίευση : "Η Απάντηση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις συκοφαντίες"

Οι συνηγμένοι της φωτογραφίας Γέροντες  της ΙΜ Εσφιγμένου είναι "εις το εμόν όνομα", δεν είναι η "Σύναξη" των "Αγίων Αντιπροσώπων" εις τον όνομα του οικουμενικού Βαρθολομαίου

Τα ακολουθούντα από το ιστολόγιο "Ο EKΚΛΗCIACTIKOC"
http://www.ekklisiastikos.gr/2013/08/blog-post_6.html
και
http://www.ecclesiagoc.gr
(υποσέλιδα Χρήσιμες Συνδέσεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Φαίνεται ότι ζούμε σε οργουελική εποχή κατά την οποία τα ονόματα δεν δηλώνουν τα πράγματα, αλλά τα αντίθετά τους. Νομιμότητα είναι πλέον η δυνατότητα των ισχυρών να παρανομούν. Δικαιοσύνη είναι το όραμα των αδίκων. Αλήθεια είναι το ψέμα που υπηρετεί συμφέροντα.

Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι τα "δικαιώματα" αισχρών ανθρώπων να διασπείρουν και να θεσμοθετήσουν την ανηθικότητα. Αγάπη.. ώ, αυτή η αγάπη! είναι το μίσος της αληθείας, είναι η ανθρωπαρέσκεια, εθελοδουλεία και εθελοτυφλία όσων ετάχθησαν αναξίως φρουροί της αληθείας. Το έχει καταλάβει κι ο λαός μας, αλλά αδυνατεί να αντιδράσει. Περιμένει πλέον μόνον από τους ιερείς και τους μοναχούς την κραυγή της αληθείας.

Το τεράστιο λοιπόν ερώτημα ημών των Εσφιγμενιτών είναι γιατί στην φυσικότατη αντίδρασί μας να μη συμπορευθούμε με το ψεύδος βρίσκουμε τους μοναχούς και τους ιερείς του Αγίου Όρους απέναντί μας κι όχι δίπλα μας. Γιατί να θέλουν οι αγιορείτες πατέρες να στερήσουν συναγιορείτας μοναχούς από το μοναστήρι τους, μολονότι γνωρίζουν το τί αγώνα έκανε ο κάθε ένας από εμάς για να αποσπαστεί από τα δόντια του ψυχοβόρου κόσμου και να βρει φυσικό και ηθικό καταφύγιο στο Άγιον Όρος; Γιατί να μην ανέχονται τον διαφωνούντα αδελφό που ποτέ δεν τους επείραξε; Τόσο μεγάλο έγκλημα είναι να λές την αλήθεια λοιπόν; Τόσο μεγάλο ποινικό αδίκημα είναι να μην μνημονεύεις επ εκκλησίας έναν φανερό εχθρό της Εκκλησίας του Χριστού, έναν ολετήρα της Αγίας Πίστεως;

Το πλέον οδυνηρό γεγονός όμως είναι ότι όλοι οι αγιορείται είναι ανθενωτικής διαθέσεως και συμφωνούν μαζί μας. Πώς λοιπόν φτάνουν στο σημείο να συμπορεύονται με ανθρώπους που μισούν όπως ο κ. Βαρθολομαίος και οι πρακτορίσκοι του; Όλοι γνωρίζουμε ότι τα αντιπατριαρχικά μοναστήρια είναι δεκά τρία, πολύ περισσότερα απο τα πατριαρχικά. Πώς λοιπόν σύρονται σε πράξεις όπως το "διάβημα διαμαρτυρίας" που έστειλε σήμερα Δευτέρα 5/8ου/2013 (Νέο Ημερολόγιο) στον Διοικητή Αγίου Όρους και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη; Τί είδους πιέσεις δέχθηκαν οι Άγιοι Αντιπρόσωποι για να πεισθούν σύσσωμοι να ζητήσουν ωμά από τον Υπουργό τον διωγμό μας; Από το κείμενο του "διαβήματος" φαίνεται ότι πείσθηκαν μέσω της συκοφάντησης.

Διότι δεν είπαν στην Σύναξη των πατέρων ότι, όπως πάντοτε, δεν κάναμε εμείς επίθεση, αλλά υποστήκαμε επίθεση.

Δεν τους είπαν ότι στον Δικαστικό επιμελητή απαντήσαμε με ευθύτητα και απλότητα μόνον οτι δεν παραδίδουμε το κονάκι μας κι ότι καμία επίθεση δεν εδέχθη ούτε ο ίδιος, ούτε κανένας άλλος από το προσωπικό.

Συγκεκριμένα, μετά τον σύντομο διάλογο ο επιμελητής έκανε νεύμα σε περίπου είκοσι μεγαλόσωμους άνδρες να επιτεθούν, στο κέντρο των οποίων προηγείτο μικρή μπουλντόζα τύπου bobcat. Δεν είπαν στους πατέρες για τα συνεχή χτυπήματα της μπουλντόζας στην εξώπορτα, ούτε για τις επανειλημμένες φωνές του προϊσταμένου Ιερομόναχου Σάββα να σταματήσουν διότι ακριβώς πίσω από την πόρτα που χτυπούσαν υπήρχαν μοναχοί. Δεν είπαν ότι οι μοναχοί εφώναζαν κι αυτοί πίσω από την πόρτα κάνοντας φανερή την παρουσία τους καθώς και τον κίνδυνο να συνθλιβούν στον στενό εκείνο χώρο άν η πόρτα υποχωρούσε.

Κάποιος από την ομάδα κρούσεως εφώναξε στον χειριστή της μπουλντόζας - όπως τουλάχιστον τον άκουσαν οι μοναχοί πίσω από την πόρτα - "συνέχισε συνέχισε!" Ο παπα Σάββας έτρεξε κάτω στο προσωπικό της εξώθυρας να δεί την κατάσταση και την στιγμή εκείνη ένα δόντι της μπουλντόζας έκανε μια μεγάλη τρύπα στο μέταλλο της πόρτας φτάνοντας 15 εκατοστά από το κεφάλι μοναχού. Τότε, όταν διαπίστωσε ότι όλα τα σώματα θα λιώσουν κάτω απο την πόρτα αν αυτή υποχωρήσει στα χτυπήματα, μάζεψε ότι παλιόπανο βρήκε, το πότισε με καύσιμα και φώναξε από ένα παράθυρο για εκφοβισμό ότι αν δεν φύγουν θα τους κάψει.

Όταν είδε ότι συνεχίζουν τα χτυπήματα, τότε πέταξε το στουπί πάνω στο μηχάνημα, δηλαδή σε ουδέτερη ζώνη κι όχι πάνω στο προσωπικό, ελπίζοντας ότι ο χειριστής θα φοβηθεί πιθανή πυρκαγιά και θα υποχωρήσει.

Ευτυχώς αυτό συνέβη. Υποχώρησαν και έτσι γλυτώσαμε τα θύματα και το μοναχικό αίμα σε χέρια δημοκρατικών κυβερνήσεων.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν είπαν στη Σύναξη των πατέρων, αντιθέτως μας συκοφάντησαν ως τρομοκράτες, λες και εκσφενδονήσαμε ρουκέτα στο γραφείο του Δένδια. Δηλαδή, είναι νόμιμη η διάρρηξητης πόρτας μας με μπουλντόζα και παράνομη η δική μας αναμενόμενη αντίδραση που είχαμε γνωστοποιήσει σε όλους.

Πώς επιτρέψατε άγιοι αντιπρόσωποι ένα τέτοιο χτύπημα; Άν όπως εμείς ήλθατε στο Όρος να σωθείτε από ποιό γέροντα και ποιά παράδοση εμάθατε να στελνετε μπουλντόζες σε μοναχούς που θεωρείτε ότι σφάλλουν;Ακόμη κι αν είμεθα πλανεμένοι, τί λέτε, είναι Ορθοδοξία να επιτίθεσθε με μπουλντόζα στους μοναχούς που διαφωνούν μαζί σας;

Θα μπορούσαν όμως να τεθούν τα εξής ερωτήματα στη Σύναξη των πατέρων. Όλοι ήξεραν μετα απο τις προειδοποιήσεις μας ότι δεν θα πειράξουμε κανέναν, ότι θα μείνουμε στο κονάκι μας κάνοντας την καλογερική μας και οι νεο Εσφιγμενίτες γείτονές μας δενθα έχουν να φοβηθούν τίποτε. Όλοι όμως επίσης εγνώριζαν ότι, σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση, κάθε μοναχός του κονακίου θα μείνει στο πόστο του μέχρι θανάτου.

Όταν λοιπόν όλα τα παραπάνω είναι γνωστά και κάποιοι επιχειρούν εναντίον μας με μικρή μπουλντόζα- ρωτάμε τους σεβαστούς πατέρας - αυτοί που μας επιτίθενται και μάλιστα με τέτοια μέσα δέν έχουν ενώπιόν τους και εν γνώσει τους την πιθανή προοπτική να σκοτώσουν; Όλοι στις Καρυές τα εγνώριζαν αυτά. Τα εγνωρίζατε κι εσείς πατέρες, οι αντιπρόσωποι των Μονών κι όμως δεν εμποδίσατε το χτύπημα. Για όλα όμως πρέπει να φταίμε μόνον εμείς..

Άλλο ερώτημα: Μπορεί ένας δικαστικός επιμελητής να δίνει εντολή σε μπουλντόζα να διαρρήξει εξώθυρα κατοικημένου κτιρίου; Σε ποιόν θα καταλογιστεί το αίμα που πιθανώς χυθεί; Γιατί δεν παρίστατο για κάτι τόσο σοβαρό εισαγγελέας και ένας τουλάχιστον επιστάτης της Ι. Κοινότητος; Μήπως η βία που ασκήθηκε πάνω μας δεν είναι και τόσο "νόμιμη" όσο ακούγεται;Μήπως το νόμιμον στην προκειμένη περίπτωση ήταν το θέλημα και η εντολή του ισχυρού κ. Βαρθολομαίου;

Πατέρες άγιοι, μετά από την παρουσίαση των σωστών ερωτήσεων που θα έπρεπε να θέσετε στην Ιερά Σύναξη, θα μας επιτρέψετε και κάποιες συστάσεις.

Πρώτη σύσταση: Μην πιστεύετε πλέον τους ψευδοεσφιγμενίτες! Ώριμοι μοναχοί και δεν μπορείτε να καταλάβετε ποιός σας λέει την αλήθεια; Ιδού: έχετε μπροστά σας αυτόν που μένει σταθερός σ αυτό που πιστεύει ακόμη και μετά την στέρηση της περιουσίας και των δικαιωμάτων του και αυτόν που "τα άρπαξε" και προσπαθεί τώρα απεγνωσμένα για επιδοτήσεις και νέο εύκολο χρήμα με τρόπο αισχρό. Ποιός από τους δύο σας λέει την αλήθεια; Τίνος το μέρος θα έπρεπε να πάρετε;

Δεύτερη σύσταση: οι ταπεινοί μοναχοί μας θα κάτσουν στα πόστα του κτιρίου μέχρι θανάτου. Άν έχετε τόση προσπάθεια να καταλάβετε το κονάκι μας θα χρειαστείτε να χτυπήσετε το κτίριο με τρόπο τόσο σκληρό,που σίγουρα θα κινδυνέψει η ζωή μοναχών. Αποτρέψατε το διάβημα. Μη κάνετε τόσο άφρονα υπακοή στον τόσο εμπαθή πατριάρχη σας.

Τρίτη σύσταση: Μιμηθείτε την σταθερότητα και το ασυγκατάβατον των μοναχών μας που είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να μη συμμετέχουν δια της ανοχής στην επέκτασητου Οικουμενισμού, της μεγαλύτερης και τελευταίας αιρέσεως στην Ιστορία της Εκκλησίας. Άν δεν αντισταθείτε για την πίστη σας σύντομα θα χάσετε και την ηθική σας κατάσταση και όλο το Άγιον Όρος. Άν δειλιάζετε, τότε καθίστε στα κελλάκια σας κι ειρηνεύστε κι αφήστε να μιλήσει κάποιος που το λέει η καρδιά του χωρίς να τον χτυπάτε πισώπλατα. Διαφορετικά δεν είστε μόνο δειλοί, αλλα καί βάσκανοι και κακοπροαίρετοι.

Άγιοι Αντιπρόσωποι,
Είναι οκτώ χρόνια που μας αφήσατε απόρους. Τί παραχώρησε ο Θεός να πάθετε; Να φορολογηθείτε από τον Διεθνή Εβραίο και τώρα να χρωστάτε. Εμείς από την άλλη, κοπιάζουμε λίγο παραπάνω, αλλά είμαστε όπως οι ανά τούς αιώνας αγιορείτες :ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ !!! Σκεφτείτε το. Ενώστε τις τελείες για να δείτε την πρόνοια του Θεού!

Τώρα θέλετε νέα μέτρα εναντίον μας: βία και διωγμό. Ανακύπτει φοβερό το ερώτημα: Δεν σας φοβίζει η νέα αντίστοιχη αντίδραση του Αγίου Θεού; Ξανασκεφτείτε το

Με αγάπη Χριστού, της Αυτοαληθείας

Ο ΚΑΘΗΓΟΎΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΑΔΕΛΦΟΙ

"ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν"Ο θεολόγος κύριος Παναγιώτης Σημάτης (του ευχόμαστε χρόνια πολλά) έγραψε ένα άρθρο με τίτλο Οι "αγιογραφίες" αιρετιζόντων Πατριαρχών. Μπορείτε να το διαβάσετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί ( http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/blog-post_14.html ) όπου και γράφει, μεταξύ άλλων, τα κατωτέρω. Να σημειώσουμε μόνο κάτι σχετικό με τον τίτλο, όπου διαπιστώνουμε ότι οι αναφερόμενοι στις "αγιογραφίες" Πατριάρχες και άλλοι, αποκαλούνται "αιρετίζοντες" και όχι αιρετικοί!. Γράφει, λοιπόν, απαντώντας σε σχόλιο :

"Ναι, ο Πατριάρχης είναι κανονικός, μέχρι κάποια Σύνοδος να τον καθαιρέσει, αλλ΄ επειδη είναι και αιρετικός, απομακρυνθήκαμε απ' αυτόν, χωρίς να δημιουργήσουμε άλλη Εκκλησία, όπως κάνατε εσείς". (Σ.σ. εννόησον οι παλαιοημερολογίτες)

Σ. Π. (Σ.σ. Σημάτης Παναγιώτης)

Επί τούτων γράφουμε κι εμείς τα κατωτέρω :

Προφανώς, κύριε Σημάτη, περιμένετε ληστρική σύνοδο, η οποία όμως δεν πρόκειται να τον καθαιρέσει. Οι λόγοι είναι, νομίζω, κατανοητοί (ας όψεται η κυρίαρχη διπλωματία των σιωνιστών).

Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, Σύνοδος - κατά τα πρότυπα του παρελθόντος - δεν πρόκειται να υπάρξει. Οπότε τι θα γίνει με τους αποτειχισμένους; Θα έχουν ή δεν θα έχουν Εκκλησία; Όχι βέβαια κάποια de novo, αλλά οπωσδήποτε κάποια άλλη τελούσα υπό διωγμό, η οποία διατηρεί την Παράδοση και αγωνίζεται για το αναλλοίωτο των θεσπισμάτων (: Ιερών Κανόνων των αγίων Οικουμενικών Συνόδων). Θα μου πείτε, ίσως, και ποιος μπορεί να είναι συνεπής σ΄ αυτά. Δεν θα διαφωνήσω, "ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταίς σαρκικαίς επιθυμίες και ηδοναίς" και "ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζων". Παρά ταύτα, και μολονότι κανείς εξ ημών δεν μπορεί να είναι συνεπής στα θεσπίσματα αυτά, τούτο δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξουμε νέα, να καταργήσουμε μερικά, ή να τα βελτιώσουμε νεοορθοδόξως, ήγουν συναφειακά και μεταπατερικά, επικαλούμενοι το "αλλ΄ όμως δια την άφατον και αμέτρητον φιλανθρωπίαν ... Σε τοίνυν δυσωπώ ... Επίβλεψον επ΄ εμέ τον αμαρτωλό ... και ικάνωσον παραστήναι" και τα εξής. Εφόσον έχουμε τολμήσει να διαγράψουμε ή ακόμη και να τροποποιήσουμε τα εξ Αγίου Πνεύματος θεσπίσματα των Οικουμενικών Συνόδων, έχουμε ήδη ανοίξει την πόρτα εισόδου και οι δαίμονες αλωνίζουν.

"23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ·" (Ιν. δ΄)

Οι αληθινοί προσκυνητές, κύριε Σημάτη, καλούνται να προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία, νομίζω δε, ότι δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσω το "εν πνεύματι" και το "αληθεία". Διότι "αλήθεια" είναι ο Κύριος και "πνεύμα" το άγιον Πνεύμα. Όποιος αθετεί το άγιον Πνεύμα, αθετεί και τον Κύριο, άρα, εις μάτην η προσκύνησις.

Σας ερωτώ, "καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν." ; (Ιν. δ΄ 23)

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

"Ορθοδοξία και θάνατος", η επιδέξια διαστροφή

Ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως  Κυδωνίας και Αποκορώνου αρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης διαπραγματεύεται σε άρθρο του (*) το σύνθημα "Ορθοδοξία ή Θάνατος" των Μοναχών της ΙΜ Εσφιγμένου. Με ένα έξυπνο τέχνασμα θέτει ως τίτλο του άρθρου του το "Ορθοδοξία και Θάνατος". Αντί του διαζευτικού "ή" εκείνος θέτει τον σύνδεσμο "και" λες και είναι το ίδιο πράγμα.

Δεν θα ασχοληθούμε με όσα γράφει, τα οποία κατά την συνήθη τακτική των καινοτόμων αποτελούν υποδείγματα θεολογικής διαστροφής των εννοιών, αλλά και αυτής ταύτης της αλήθειας. Εάν ο πανοσιολογιότατος επικρίνει τους ζηλωτές ως μη έχοντες κατ΄επίγνωση ζήλο, εμείς θα του καταλογίσουμε ότι ο δικός του ζήλος, είναι ζήλος με επίγνωση διαστροφής. Άλλο πράγμα το "Ορθοδοξία ή Θάνατος", εντελώς δε διάφορο το "Ορθοδοξία και Θάνατος".

Εκ των αναγραφομένων του θα αρκεστούμε να σχολιάσουμε τούτο :

"Ἀδυνατῶ νά ἀποδεχθῶ τό γεγονός ὅτι μία ὁμάδα ἀνθρώπων, ἔστω εὐλαβῶν καί ἀγωνιστῶν, ἐγκαλεῖ ὡς παραβάτες τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὅσους μνημονεύουν τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη!"

Για να παρατηρήσουμε ότι :

Κι εμείς αδυνατούμε να αποδεχθούμε την επιμονή του οικουμενικού Βαρθολομαίου εις την μνημόνευση του ονόματός του, καθ΄ ην μάλιστα στιγμή ο ίδιος έχει αποκαλέσει του Ιερούς Κανόνες "τείχη του αίσχους". Σε τι τον ενοχλεί αν οι Μοναχοί της ΙΜ Εσφιγμένου δεν τον μνημονεύουν; Θα του χαλάσουν την κανονικότητα; Και ποιος δίνει σημασία πλέον, ή έστω γνωρίζει, το κρίσιμο του θέματος. Ελάχιστοι είναι αυτοί, αποτελούν μειονότητα, και μειονότητες σαν αυτή, δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη, φυσικά, αν δεν είναι προερχόμενη από το χώρο του αυτοκτονικού Ισλάμ.

Λοιπόν, για να τελειώνουμε, κανονικός μπορεί να είναι ο οικουμενικός Βαρθολομαίος, όμως η κανονικότητα αυτού "μπάζει", κατά το κοινώς λεγόμενο. Κανονικότητες υπάρχουν πολλές, οι Κανόνες όμως που αφορούν στο λειτούργημα της Ορθόδοξης Ιεροσύνης είναι σαφώς καθορισμένοι, είναι περιγεγραμμένοι, είναι προσδιορισμένοι, και οι λεγόμενες "κανονικότητες", αποτελούν ρωγμές ώστε να κάνει έκαστος τα της (ρημαγμένης) κεφαλής του

Και ακόμη κάτι σχετικό με τον πανοσιολογιότατο και το :
 "Αὐτό μᾶς διδάσκουν οἱ μακαριστοί Πατέρες μας, οἱ ὁποῖοι ἔτρεφαν ἀγάπη καί σεβασμό πρός τόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί προέτρεπαν τούς πιστούς νά ἀγωνίζονται μέ τίς εὐχές τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας"

Του απαντούμε :
Τον πατριαρχικό θεσμό του Οικουμενικού Θρόνου τον σεβόμαστε, όχι όμως όταν τον κατέχουν ανάξια πρόσωπα, τα οποία καλούνται να φανερώσουν αυτό που είναι, λέγεται και φραστικά εγγράφεται, ως Θεσμός. Όταν στα πρόσωπα διασύρεται ο θεσμός, η αλήθεια του Θεσμού εξαφανίζεται, ο σεβασμός χάνεται, και οι λέξεις μένουν "άδειο πουκάμισο", κατά την ρήση νομπελίστα ποιητή μας.

(*) Βλέπε ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ άρθρο με τίτλο "Ορθοδοξία και θάνατος" 13/08/2013

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Ονομαστική Εορτή Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Καλλινίκου

Από το ιστολόγιο O EΚΚΛHCIACTIKOC
http://www.ekklisiastikos.gr/2013/08/blog-post_11.html

Ευχόμαστε στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Σεβάσμιο Πνευματικό μας πατέρα κ.κ. Καλλίνικο, να του χαρίσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός υγεία και μακροημέρευση για να οδηγεί με θεία φώτιση το σκάφος της Εκκλησίας μας, μαζί με τους Σεβασμιωτάτους Συνιεράρχες του και το ευλαβές ιερατείο κατά το Θέλημα του Θεού και προς ενίσχυση και δόξα της Ορθοδόξου Πίστεως μας!

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Σχόλιο σε "Γράμμα προς τους άρχοντες του κόσμου"

Το γράμμα προς τους  άρχοντες του κόσμου το έγραψε ο  Gualtiero Mite Guerriero και γράφει τα εξής :
"Φτωχοί και απελπισμένοι φίλοι μου, Δεν ξέρω ποιοί είστε, ούτε πού ζείτε. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι κάθε ένας από εσάς, που είστε σήμερα κυρίαρχοι του κόσμου, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην κλίμακα του φαντάσματος της δυστυχίας και της εσωτερικής κενότητας , που σήμερα υπάρχει στον υπέροχο πλανήτη μας και για τις οποίες έχετε άμεση ευθύνη. Λέγεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που αποφασίζουν καθοριστικά για τη μοίρα ολόκληρου του κόσμου είναι μόλις μερικές εκατοντάδες. Στην πράξη, υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πραγματικά έχουν την υπερεξουσία για να πάρουν αποφάσεις για το σύνολο της ανθρωπότητας δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα.

Έτσι στην περίπτωση σας, δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ποτέ πληροφορίες για να μάθουμε ποιοί είστε και τι είστε , εσείς που αφήνετε το ίχνος σας παντού, και όμως την ίδια στιγμή είναι αδύνατο να σας εντοπίσουμε .

Η άθλια αντίληψη για την ύπαρξη που σας ξεχωρίζει μπορεί να γίνει αντιληπτή παρατηρώντας το πλήθος των υπηρετών σας , αυτούς που συνθέτουν τις κυβερνήσεις, που διαχειρίζονται τα κράτη με ένα πολιτικό σύστημα που δεν είναι σε θέση να κατανοήσει και να λάβει υπόψη του την αξία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά Απλά σκεφτείτε ,ακόμη και για μια στιγμή, τι θα συνέβαινε αν ο κόσμος ξυπνούσε χωρίς εσάς .

Σκεφτείτε έναν πλανήτη που κατοικείται από χαρά. Ίσως ακόμα και εσείς, άρχοντες του κόσμου, όταν έλθετε αντιμέτωποι με μια γιγαντιαία και συνεχή καθημερινή γιορτή που θα προκύψει , βγείτε ντυμένοι σαν πραγματικά όντα από τα χρυσά λημέρια σας και βρεθείτε στην ευχάριστη θέση να αναμειχθείτε με όλους τους άλλους για να βρείτε μέσα σας την τεράστια αξία του ανθρώπινου 'Οντος, σε σχέση με την οποία ο ρόλος σας ως απόλυτοι κυρίαρχοι του κόσμου θα φαίνεται μόνο ως μία ελεεινή και βασανιστική παρωδία. Ίσως, τελικά να προκύψει το θαύμα και να πάρετε τους άθλιους ρόλους της παντοδυναμίας σας και να τους θάψετε στο σκοτάδι της ιστορίας ».
Gualtiero


Το σχόλιο ήταν :

Γιατί δεν λέει καθαρά και σταράτα, ότι η αναπαραγωγή της άθλιας εξουσίας γίνεται μέσω της τρισάθλιας ψευτοδημοκρατίας με την ψήφο-έγκριση αυτής;

Και ποιος μπορεί να είναι ο αφυπνιστικός δυνατός θόρυβος, άλλος από την παγκόσμια αποχή στην φαυλεπίφαυλη και εγκληματική σιωνιστική δημοκρατία με τους επιδοτούμενους αντιεξουσιαστές και αντιφασίστες, τους δήθεν αναρχικούς, που μας συνιστούν με τις μουτζούρες των τοίχων να απέχουμε από τις εκλογές;

Οι επαναστάσεις δεν γίνονται με τα μυαλά κολλημένα στους τοίχους.

Υστερόγραφο
Λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο  Gualtiero Mite Guerriero στο logioshermes.blogspot.com 

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Νομιμότητα, σχισματικότητα, βλασφημία και "14 ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοί τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται"

Τα θύματα του εκλιπόντος χαρισματικού είναι πολλά
Αποτειχισμένος θεολόγος περιέγραφε με μελανά χρώματα, εξικνούμενα σε βαθμό βλασφημίας, όσα τον τελευταίο καιρό συνέβησαν στις Καρυές, στο Κονάκι της ΙΜ Εσφιγμένου, από τους αιφνιδίως βαπτισθέντες νέους - και αναγνωρισμένους από την κεφαλή του Πανσέπτου Πατριαρχείου - "εσφιγμενίτες". Εδώ ταιριάζουν τα εισαγωγικά. Οι λεπτομέρειες στο δεσμό που ακολουθεί : http://apotixisi.blogspot.gr/2013/08/normal-0-false-false-false.html .

Το ίδιο άρθρο έκανε τον γύρο του διδικτύου και αναρτήθηκε, όπου υπήρχε, εννοείτε, το κατάλληλο έδαφος. Αναπτύχθηκε κάποιος διάλογος και σας τον παρουσιάζω :

Παλινωδών και αμφιταλαντευόμενος, ο αποτειχισμένος θεολόγος κ. Ν. Πανταζής, γράφει μεταξύ πολλών άλλων ότι "ο Ορθόδοξος Μοναχός περπατεί ως άγγελος αληθινός, εκπέμπει θεϊκό φως, δηλώνει εσταυρωμένος διαρκώς και δεν έχει ποτέ χρόνο να κατέβει από το σταυρό και να εμπλακεί σε ασχημίες, βιαιότητες και ατιμίες. Φέρεται όμορφα χωρίς καμία απολύτως ασχημοσύνη, αισχροσύνη και «αδικοσύνη». Έστω και εν καιρώ πολυμόρφου διωγμού. Ο Μοναχός στην εχθρική επίθεση, δεν κάνει αντεπίθεση, ούτε με μολότοφ, ούτε με σφενδόνα".

Εφόσον δεν καταλαβαίνει ότι οι Μοναχοί της ΙΜ Εσφιγμένου δεν κάνουν αντεπίθεση, αλλά αμύνονται, τι να του πει κανείς; Αν νομίζει ότι όποιος δέχεται επίθεση, δεν επιτρέπεται ούτε και να αμύνεται, τότε καλώς γίνονται όλα και όσα πρόκειται ακόμη να ακολουθήσουν.

Ας βάλουμε λοιπόν στην άκρη το "αμύνεσθαι υπέρ βωμών και εστιών", ας ξεχάσουμε τον "υπέρ πίστεως και πατρίδος" αγώνα, στα άχρηστα να πετάξουμε το «κρείττων γάρ επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεού» (αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος) και το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε - θα μας το διδάξουν οι ορώντες και προορατικοί γέροντες - θα είναι οι σταυροί και οι γονυκλισίες, το κομποσκοίνι και οι προσευχές. Θέλημα Θεού είναι η παγκοσμιοποίηση, ο οικουμενισμός, η χρεοκοπία μας και όσα ακόμη θα έλθουν. Εμείς απαγορεύεται να αμυνόμαστε, διότι η άμυνα, κατά τον αποτειχισμένο θεολόγο κ. Πανταζή, είναι ταυτόσημη με την αντεπίθεση.

"Πάρτε τα όλα/ πάρτε τα", λοιπόν, όπως λέει και το λαϊκό άσμα, αφού άλλωστε «Ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν».

Του θέτουμε απλά το ερώτημα : Μήπως και η δική του αποτείχιση είναι μια άλλου είδους αντεπίθεση; Τι έχει να μας απαντήσει;

- Δ. Σωτηρόπουλος (ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)
Σε τι αμυνονται, επιχειρωντας να σκοτωσουν Χριστιανους;

- ΚΧ
Ο μικρός εκσκαφέας τι είναι; Δεν είναι ένα μικρό τανκ, που πάει να γκρεμίσει την πόρτα ενός ετοιμόρροπου; Μέσα στο ετοιμόρροπο άνθρωποι δεν βρίσκονται; Και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Χριστιανοί δεν είναι και μάλιστα Μοναχοί αμυνόμενοι "κατά κριτών αδίκων";

Αυτά τα ερωτήματα γιατί δεν σας απασχολούν κ. Σωτηρόπουλε;

-  Δ. Σωτηρόπουλος (ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)
Εγω ειμαι εναντιον του εκσκαφεα του «μικρου τανκ» (ελεος!!!) και το εγραψα απο την αρχη. Εσεις κ. Χριστοδουλιδη ειστε εναντιον της ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ; 

Γιατι λετε να επενεβη το...τανκ; Μηπως τους ζητησαν να ανοιξουν την πορτα και αρνηθηκαν; Γνωριζετε οτι η Αστυνομια δικαιουται να εισβαλει οπου γινεται παραβαση και ειδικα οταν δεν τους ανοιγουν;

- ΚΧ
Αν, κύριε Σωτηρόπουλε, αγωνίζόσαστε για την Ορθοδοξία βάσει των νομικών πολιτικών διατάξεων (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ γράψατε, μάλιστα με Κεφαλαία) δεν απέχετε πολύ από του να μας πείτε "το νόμιμο είναι και ηθικό". Βάσει νόμου σταυρώθηκε ο Κύριος, άρα, γιατί κάνουμε λόγο περί "μιαιοφόνων Εβραίων" . Έτσι όπως πάμε θα το καταργήσουμε και μαζί μ΄ αυτό και την Παρακλητική

Η άσπιλος Αμνάς, τόν Αμνόν καί Ποιμένα, ορώσα εν Σταυρώ, ως αμνόν εσφαγμένον,
τάς όψεις διεσπάραττε, καί θρηνούσα εφθέγγετο. Ώ τολμήματος, τών μιαιφόνων
Εβραίων, καί τής θείας σου, μακροθυμίας, Υιέ μου, καί γάρ θέλων πέπονθας. (Σταυροθεοτόκιον-Παρακλητική)


Δ. Σωτηρόπουλος (ιστολόγιο ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ)
Γιατι λοιπον δεν μας λετε ποια ηταν η σταση του Χριστου, στον «νομο» που τον καταδικασε; (Κατι που δεν ισχυει απολυτα, αφου ο Πιλατος ελεγε οτι νομικα δεν ηταν ενοχος θανατου!); Τι εκανε Εκεινος; Πεταξε καμια μολοτοφ στους Φαρισαιους;

- ΚΧ
Όχι, μολότωφ δεν πέταξε, έπιασε μόνο το φραγγέλιο και κυνήγησε τους εμπόρους μέσα στο εμπορικό κέντρο ενός - κατ΄ευφημισμό ιερού - ναού.

Η στάση του Κυρίου απέναντι στο νόμο ήταν η γνωστή : "Πας ο ων εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής" και το "έγώ εις τοϋτο γεγέννημαι και εις τούτο έλήλυθα εις τόν κόσμον, ϊνα μαρτυρήσω τή άληθεία ". Την ίδια στάση, αλλά πρακτικά αμυνόμενοι - θα τους κατηγορούσαν οι άθεοι ότι ακολουθούν το σφάξε με πασά ν΄ αγιάσω -, ακολουθούν οι Μοναχοί της ΙΜ Εσφιγμένου.

Όπως δείχνουν τα πράγματα ελάχιστοι είναι πλέον οι διατεθειμένοι να μαρτυρήσουν, ή ομολογήσουν, την αλήθεια Τούτο δεν προκαλεί εντύπωση, αν σκεφθούμε ότι και ο ιερός Χρυσόστομος, όταν δεν δέχθηκε το επισκοπικό αξίωμα, κατηγορήθηκε για ύβρη (απαξίωση, έστω) προς τους επισκόπους που τον είχαν προτείνει. Τον έκριναν ότι έπασχε από το πάθος της υπερηφάνειας, της κενοδοξίας, και κάθε κενοδοξία δεν είναι άμοιρη ζήλου (άνευ επιγνώσεως). Αν ζούσε σήμερα, τα ίδια θα του έλεγαν οι μετά γνώσεως αποτειχισμένοι και οι άνευ ζήλου, αλλά με επίγνωση, ευπειθείς στους νόμους του διεθνοποιημένου και ανύπαρκτου πλέον κράτους.

Μετά από αυτά το "νήμα" δόθηκε σε άλλον σχολιαστή. Ο κ. Σωτηρόπουλος προφανώς δεν είχε πλέον τη διάθεση να ασχοληθεί με ένα ζηλωτή χωρίς επίγνωση. Οι ανιαρές λεπτομέρειες στο δεσμό που ακολουθεί  http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_3313.html .
Ως προς τη νομιμότητα του απ. Παύλου, ο οποίος δεν κατέθεσε αμαχητί τα όπλα, αρκεί αυτό : "12 τότε ὁ Φῆστος συλλαλήσας μετὰ τοῦ συμβουλίου ἀπεκρίθη· Καίσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ". Υπήρξε και αυτός θύμα της νομιμότητας.

Όμως, το τελευταίο σχόλιο, υπογραφόμενο από "αφελή", τα λέει όλα με δυο λέξεις :

- αφελής
Mε λύπη διαπιστώνω ότι σχεδόν αμνηστεύεται ''ο αρξάμενος χειρών αδίκων'' και αίτιος όλης αυτής της καταστάσεως.

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Η εκ των άνω άρχουσα τάξη και η εκ των κάτω άναρχη αταξία

 Ένας οραματιστής της λαϊκής εξέγερσης έγραψε (*) :

Λοιπόν, για τους ανυποψίαστους μέχρι σήμερα με την Χ.Α., ο Μιχαλολιάκος είπε την αλήθεια.

Τι είπε; Ορίστε : "Δηλαδή εμείς πιστεύουμε στην επανάσταση εκ των άνω, δηλαδή, εννοώ μια άρχουσα ηγέτιδα τάξη η οποία θα εμπνέεται (από κάτι που ακόμη δεν έχει πλαστεί)". 

Είπε, συνεχίζει ο οραματιστής, αυτό που λέει το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, και όλη η Αριστερά, ότι η Χρυσή Αυγή είναι εκπρόσωπος της πιο σκληρής έκφανσης της άρχουσας τάξης, που καλείται να πρωταγωνιστήσει τώρα, που η άρχουσα τάξη φοβάται τον λαό. Που μετά τον συνεχή ξεζούμισμα του λαού από μεριάς της, τρέμει την ανατροπή της από αυτόν. Εσύ, αγανακτισμένε συντηρητικέ ψηφοφόρε, πόσες άρχουσες τάξεις αντέχεις ακόμα;

Εγώ λοιπόν, ο αγανακτισμένος συντηρητικός και μηδέποτε επισκεφθείς την κάλπη της απάτης, δεν αντέχω καμιά άρχουσα τάξη και ουδεμία υπερέχουσα βλακεία. Διότι υπάρχει μεγάλη βλακεία στους θεωρητικούς αναλυτές της μαρξιστικής - υπέρ του λαϊκού Κεφαλαίου - ιδεοληψίας. Ας μην κάνουμε όμως ανάλυση βάθους και ας αρκεστούμε σε μια απλή απορία σχετικά με την εκ των άνω επανάσταση από "μια άρχουσα τάξη" και την (εκ των κάτω) λαϊκή επανάσταση, την οποία οραματίζεται ο σχολιαστής και αναμεταδότης "αυτών που λέει το ΚΚΕ, ο Σύριζα και όλη η Αριστερά"

Η απορία είναι : Ποια η διαφορά ανάμεσα στην επανάσταση εκ των άνω και την επανάσταση εκ των κάτω; Αν αυτή εντοπίζεται στο ότι η των άνω επανάσταση είναι προερχόμενη από "μια άρχουσα τάξη", τότε, κατά λογική συνέπεια, δεν πρέπει η των κάτω (λαϊκή) επανάσταση, ή εξέγερση, να είναι προερχόμενη από "μια άναρχη - μάλλον - αταξία"; Είναι έτσι, ή μήπως στα ζητήματα αυτά η λογική πάει για περίπατο, κατά το κοινώς λεγόμενο;

Αλλά και κάτι ακόμη, που διαλάθει της προσοχής του οραματιστή. Οι επαναστάσεις δεν γίνονται όπως τις μάθαμε από τον κινηματογράφο. Η πείρα και η Ιστορία διδάσκει, αν δεν υπάρχουν ισχυρές πλάτες, που θα στηρίξουν τους επαναστάτες - είναι οι λεγόμενοι σπόνσορες - τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Η λαϊκή επανάσταση εκ των κάτω τι είδους χορηγούς θα έχει; Με κατώτερες αρχές, με ανώτερες, ή θα είναι δίχως αρχές; Νομίζω, μετά από αυτά, καλό θα ήταν οι οραματιζόμενοι λαϊκούς αγώνες, αυτό-οργανώσεις και λοιπά δήθεν πηγαία λαϊκά κινήματα να αλλάξουν το πλευρό που κοιμούνται. Ή να ξυπνήσουν.

(*) http://anemosantistasis.blogspot.gr/2013/08/video.html

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013

Μητροπολίτης Άνθιμος : Οι μηχανορραφίες είναι δείγμα ευφυίαςΚαι αφού μάθατε ( http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/08/blog-post_3.html ) ότι ο αγώνας της ορθοδοξίας χρειάζεται κόλπα, καιρός να μάθετε ότι οι μηχανορραφίες είναι δείγμα ευφυίας. Δεν το λέω εγώ, ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος το λέει και ο (συν)αδελφός μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ουρά του απελθόντος Χριστόδουλου, κύπτει συγκαταβατικά την κεφαλήν. Συμφωνεί πλήρως και ευχαριστεί!

Μερικά πράγματα, συνεχίζει ο Άνθιμος, πρέπει να τα καταλάβουμε καλύτερα ... μερικά πράγματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε πολιτιστικά, να σεβαστούμε την ετερότητα του άλλου και να μη την εκμεταλλευθούμε για να τον καταπιέσουμε. Δεν είμαι ενδοτικός αλλά σέβομαι και υπολήπτομαι αυτό που είναι η διαφορετικότητα του άλλου και προσπαθώ να του την αγκαλιάσω με αγάπη για να μη γίνει σύγκρουση με οξύτητα

Νομίζουμε όμως εμείς ότι οι μηχανοραφίες είναι δείγμα ηλιθιότητας. Διότι, όποιος είναι σε θέση να καταλάβει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του σέβομαι και του δέχομαι, τότε δεν μπορεί να λέει όλες αυτές τις ανοησίες. Άλλο να δέχεσαι τη διαφορετικότητα του Μουσουλμάνου (παρένθεση, δεν νομίζω στα νοσοκομεία των ΗΠΑ να υπάρχουν ναΐδρια Ορθοδόξων για να προσεύχονται οι ασθενείς) και έτερο να την σέβεσαι. Αν είναι όπως μας τα λέει ο μητροπολίτης Άνθιμος, τότε οφείλουμε να σεβόμαστε και τον διάβολο (ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν).

Πιθανολογούμε ότι τόσο αυτός, όσο και ο συνάδελφος αυτού μητροπολίτης Ιγνάτιος Βόλου, ουρά του απελθόντος Χριστόδουλου, θα τον σέβονται. Να μην εκπλαγούν, λοιπόν, αν κάποιοι μουσουλμάνοι - μη γένοιτο - τους πάρουν το κεφάλι εφαρμόζοντας πιστά όσα τους υποδεικνύει η σεβάσμια πίστη τους. Εφόσον οι δυο συνομιλητές συμφωνούν, ότι οφείλουν να σέβονται την διαφορετικότητα του Ισλάμ, οφείλουν να δείξουν σεβασμό και ως προς την απόφαση - μη γένοιτο - του αποκεφαλισμού τους. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει κι έτσι, θα αποκτήσουμε και άλλους νεοφανείς αγίους.

Η παλιά Ελλάδα τελειώνει, η νέα Ρωμηοσύνη έρχεται, ένα κόλπο για ακραία αύξηση των μυών

 PLAY FOR FREE και διαβάστε - σε αναδημοσίευση από άλλο ιστολόγιο (*) - για να μάθετε την "αήθη επίθεση των ψευτοαγωνιστών της ΙΜ Εσφιγμένου σε όσους τολμούν να λένε την αλήθεια". Την δημοσιεύει το, υποτίθεται, ορθόδοξο ιστολόγιο με την ονομασία ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, το οποίο, συν τοις άλλοις, ενδιαφέρεται για την ενότητα των παλαιοημερολογιτών και νεοημερολογιτών. Οπωσδήποτε, χρειάζονται κόλπα και άλλα δεν γράφουμε . ..

Υστερόγραφο
Το δυστύχημα, μπορεί και ευτύχημα, είναι ότι το ιστολόγιο αυτό διαφημίζει ότι το παρακολουθούν 1120 αναγνώστες. Υπολογίζω τόσοι είναι οι έμμισθοι ουνίτες στην Ελλάδα. Και κάτι το σχετικό με τη λέξη αγώνας :

"8 ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν" (1 Τμ. δ΄)

(*) Βλ. ΕΛΛΑΣ ΣΕΛΑΣΦΟΡΟΣ ,
ellaselasforos.wordpress.com

Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Πάλιν οἱ ψευδοεσφιγμενίται προκαλοῦν

Αυτά που ακολουθούν από την ιστοσελίδα της εν διωγμώ τελούσης Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (  http://www.ecclesiagoc.gr/ ) την οποία οι νεωτεριστές καινοτόμοι ανάγκασαν, από το 1924, να αυτοπροσδιορίζεται ως "Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών". Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει την ανάρτηση - υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες - στα υποσέλιδα με την ένδειξη "Νέα" .
κχ


  Μετὰ ζήλου ἐπιδιδομένη εἰς τὸ προσφιλές της «διακόνημα» τῆς δικογραφίας (ἀντὶ ἁγιογραφίας), ἡ ψευδοσφιγμενιτικὴ ἀδελφότης τῶν λεγομένων «Κατσουλιέρηδων», εὑρῆκε πάλιν τρόπον νὰ διαταράξῃ τὴν ἠρεμίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσῃ πρόσθετα προβλήματα εἰς τὰ ὅσα ἤδη οὐκ ὀλίγα ἀντιμετωπίζῃ ἡ χώρα. Οἱ ἀπίθανοι αὐτοί ρασοφόροι, ἀφοῦ κατέλαβον ... ἡρωϊκῶς τῇ βοηθείᾳ ἰσχυροτάτων ἀστυνομικῶν δυνάμεων τὴν ἀφύλακτον αὐλήν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς, καὶ ἔθραυσαν ὡς κλέπται καὶ λησταὶ τὴν θύραν τοῦ ἐκεῖ παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀνήγειρον ἕτερον ἀντιπροσωπεῖον, τὸ ὁποῖον κατέστησαν γενικόν στρατηγεῖον τῆς δικομανίας των. Μηνύσεις καὶ ἀγωγαὶ κατὰ τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους διὰ ...διαφυγόντα κέρδη, κατὰ τῶν Μοναστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας πρώην μετοχίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Έσφιγμένου τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἐπιθμοῦν νὰ ἁρπάξουν, καὶ ὅταν μείνῃ χρόνος, συντάσσουν ἀναφοράς κατὰ τῶν Λιμενικῶν ἢ τῶν Ἀστυνομικῶν οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν περιχαρεῖς νὰ ἐφαρμόσουν τὰς ἀδίκους ἀποφάσεις! Πράγματι, οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι δὲν πρέπει νὰ ἀναγινώσκουν οὐδέν ἕτερον νυχθημερόν εἰμὴ μόνον δικογραφίας. Ἴσως καὶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς Τραπέζης, ἐνόσῳ ἐσθίουν μετὰ δακρύων τὸν ἄρτον των.

Ἀλλὰ, «τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξη». Ἐσχάτως ἤνοιξεν ἡ ὄρεξις των καὶ διὰ τὸ παλαιόν ἀντιπροσωπεῖον ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι Μοναχοί τῆς γνησίας ἀδελφότητος. Ἐπιθυμοῦν δὲ νὰ τὸ κατεδαφίσουν καὶ νὰ ἀνεγείρουν νέον χρησιμοποιοῦντες χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συμφώνως πρὸς δημοσιογραφικάς πληροφορίας ἔχει ἐγκριθῇ κονδύλιον 0,5 ἢ κατ᾿ ἄλλας 1,3 ἑκατομμυρίων Εὐρώ! Προφανῶς ἐπιθυμοῦν νὰ οἰκοδομήσουν βασιλικόν ἀνάκτορον ἔχοντες κατὰ νοῦν τὴν ἀσκητικήν διαγωγήν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἄλλα παρόμοια πρότυπα ὁσιότητος! Τοιουτοτρόπως τὴν 7/20-7-2013 ἐξησφάλισαν (διὰ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυρωτέρου), ἀπόφασιν ἀσφαλιστικῶν μέτρων περὶ ἐκκενώσεως τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου. Ὅθεν ὁ δικαστικός ἐπιμελητής, μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς ἀποφάσεως προσεπάθησε νὰ διαρρήξῃ τὴν θύραν τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου χρησιμοποιών ἀνυψωτικόν μηχάνημα ὡς πολιορκητικόν κριόν καὶ ἐργάτας διὰ τὴν ἐφαρμογήν τῆς ἀποφάσεως παρουσἰα ἀστυνομικῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ᾖτο ἡ δημιουργία ἐντάσεως καὶ ἀναταραχῆς ἡ ὁποία ἐξῆλθε τῶν ὁρίων τῆς πατρίδος μας.

Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προἐβη εἰς τὰ κάτωθι
διαβήματα διαμαρτυρίας:

ἀρ. πρωτ. γ-1775
Ἐν Ἀθήναις, 12/25-7-2013 

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ὡς Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μίαν εὐάριθμον μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσηλωμένη στερρῶς εἰς τὰ πατρῶα θέσμια τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, αἰσθανόμεθα μεγάλην ἀνησυχίαν ἀπὸ τὰ τεκταινόμενα ἐσχάτως ἐν Ἁγίω Ὄρει. Πάντοτε δι’ ἡμᾶς ὁ ἁγιορείτικος
μοναχισμός ἀπετέλει πρότυπον καὶ διὰ τὸν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν χῶρον ἦσαν ἁγιορεῖται. Ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μένομεν ἀδιάφοροι θεαταί τῆς
καταφόρου ἀδικίας ἡ ὁποία ἐνεργεῖται εἰς βάρος τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς τοιούτους.

Παραλείποντες τὰ πλείονα διὰ νὰ ἐπικεντρωθῇ ἡ προσοχή ἡμῶν εἰς τὸ φλέγον ζήτημα τοῦ παρόντος, δηλοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἐκφράζομεν μεγάλην ἀνησυχίαν διὰ τὴν συνεχιζομένην διὰ δεκάτην ἡμέραν πολιορκίαν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυὰς Ἁγίου Ὄρους ἀπό Ἀστυνομικάς Δυνάμεις.Εἰς περίπτωσιν δὲ δυναμικῆς ἐπεμβάσεως διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν καπριτσίων τῆς ψευδοῦς νεοσυστάτου ἀδελφότητος θέτομεν ὑμᾶς ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν ὑμῶν διὰ τὰς συνεπείας.

1. Τὸ κῦρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας θέλει τρωθεῖ ἀναπανορθότως.
Καθῆκον τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν εἶναι ἡ προστασία τῶν φιλησύχων πολιτῶν ἀπό τὰ κακοποιά στοιχεῖα καὶ ὄχι ἡ ἐφαρμογή ἀδίκων διατάξεων πρὸς ἰκανοποίησιν τῆς ἰδιοτροπίας φιλονείκων ρασοφόρων. Τὰ ὄργανα τῆς τάξεως, Ἀστυνομικοί καί Λιμενικοί γιγνώσκουν τὴν αλήθειαν (ποῖοι οἱ ἀληθεῖς καὶ ποῖοι οἱ ψευδεῖς Ἐσφιγμενῖται) καὶ διὰ τοῦτο γνωρίζετε καλῶς ὅτι δὲν θὰ εὑρῇτε προθύμους ἀστυνομικούς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀδίκων διαταγῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἔρχονται ἐκ τῶν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους Τμημάτων, δὲν ἀργοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τὶ συμβαίνει. Πάντως, ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν νὰ διανοηθῶμεν ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας νὰ ἀποτολμοῦν νὰ βιαιοπραγήσουν κατὰ  Ὀρθοδόξων Μοναχῶν, ἀγαπώντων τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Πατρίδα καὶ νυχθημερόν  προσευχομένων διὰ τὸ Γένος ἡμῶν. Καὶ ἂν ὅ μὴ γένοιτο συμβῇ τοιοῦτον τί, τό βάρος τῆς πολιτικῆς εὐθύνης θέλει φέρει ἡ ὑμετέρα Ἐξοχότης ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ἡ παροῦσα κυβέρνησις.

2. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εἰδικώτερον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θέλει ἀμαυρωθῇ
καὶ εἰς περίπτωσιν βιαιοπραγιῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον, τὸ προσωνύμιον «Ἱερὰ» τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εὐκόλως θὰ προξενῇ συνειρμοὺς ὁμοιότητος μετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἥς τὰς μεθόδους πλέον θὰ ἀρχίσῃ νὰ μιμεῖται. Ἀπευχόμεθα τοῦτο, διότι θέλομεν νὰ πιστεύωμεν ὅτι ὑπάρχουν συνετοί καὶ σώφρονες μεταξύ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

3. Ἡ πατρίς ἡμῶν θέλει ζημιωθεῖ τὰ μέγιστα.
Διότι πῶς θὰ δυνάμεθα νὰ ἐγκαλῶμεν ἄλλας γειτονικάς χώρας διὰ τὴν ἐλλειπὴ των προσήλωσιν εἰς τὰ
ἰδανικὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐὰν ἡ πατρὶς ἡμῶν δεικνύει τοιαῦτα εἰδεχθῇ δείγματα θρησκευτικῶν διώξεων. Ἂν σπεύσετε νὰ ἀντιτάξετε ὅτι πρόκειται περὶ νομίμων διαδικασιῶν καὶ ἐφαρμογῆς νομίμων ἀποφάσεων σᾶς ἀπαντῶμεν ἐκ προοιμίου ὅτι καὶ οἱ γείτονες ἡμῶν μέσω νομίμων διαδικασιῶν  (κατὰ τοὺς ἰδικοὺς των νόμους) ἐφαρμόζουν τὰς διώξεις:
α) Ἡ φίλη καὶ σύμμαχος Τουρκία, διὰ νόμου ἀπηγόρευσε τὴν λειτουργίαν ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων (ἀπαγόρευσις ἡ ὁποῖα ἄλλωστε ἰσχύει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ συνταγματικῆς διατάξεως, μάλιστα) καὶ διὰ τοῦ νόμου τούτου ἔκλεισε τὴν θεολογικὴν σχολήν τῆς Χάλκης.
β) Οἱ Σκοπιανοί ἔκλεισαν εἰς τὴν φυλακήν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρῖδος Ἰωάννην κατ’ εφαρμογήν δικαστικῶν ἀποφάσεων Σκοπιανῶν Δικαστηρίων. Τὶ πιέσεις θὰ ἀσκήσῃ ἡ Κυβέρνησις ὑμῶν εἰς τὰς χῶρας αὐτὰς διὰ τὴν παῦσιν τῶν θρησκευτικῶν περιορισμῶν καὶ διώξεων; Ἡ τυχόν βιαία ἐπέμβασις ὑμῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου θὰ παραδώσῃ ἀνέλπιστα ἐπιχειρήματα εἰς τὰς ἀντιπάλους πλευράς.

Ὅθεν ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὰ προηγούμενα, σᾶς καλοῦμεν ὅπως ἀπέχετε ἀπό κάθε σκέψιν διὰ βιαίαν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς.

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Υ.Γ. Ἀντί ἐγγράφου ἀπαντήσεως προτιμοῦμεν τὴν ἔμπρακτον διὰ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν Ἀστυνομικῶν Δυνάμεων ἀπό τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου


Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Οι κλέφτες και οι κλεπταποδόχοι

Η πολιτική διάσταση των γεγονότων με την Ι.Μ. Εσφιγμένου

Το ιστολόγιο "Ρεσάλτο" είναι ένα από τα πολλά πολιτικά ιστολόγια στο οποίο παρεμπίπτουν συχνά και θέματα θρησκευτικής φύσεως. Έχει φιλοξενήσει αρκετά άρθρα δικά μου, όπως και σχόλια. Σε ένα τελευταίο άρθρο του, με τίτλο "Οι πολεμιστές και οι νωθροί έμποροι"  (βλ. http://resaltomag.blogspot.gr/2013/08/blog-post_1.html) γίνεται αναφορά με πολιτικές προεκτάσεις επί των γεγονότων στο Κονάκι της Ι.Μ. Εσφιγμένου.

Όταν η πολιτική ανακατεύται με τα θρησκευτικά στηλιτεύοντας και καταδικάζοντας την υποκρισία των κυβερνητών, δηλώνει έμμεσα ότι την ενδιαφέρει η αλήθεια. Άρα, καταδικάζει το κυρίαρχο επί των ημερών ψεύδος. Η ζητούμενη αλήθεια όμως των καταγγελτικών λόγων που κατά καιρούς διαβάζουμε ή ακούμε, δεν σημαίνει ότι είναι η εμπρόσωπη και η ενυπόστατη αλήθεια. Είναι απλά μια (από τις πολλές) αλήθεια, η οποία ενδεχομένως να έχει πνευματικές προεκτάσεις - εννοώ την με θεολογική έννοια πρόσωπο - ή, το συνηθέστερο, να μην έχει.

Ότι η ανθρωπότητα, και ειδικά η χώρα μας, ζει και κινείται κάτω από έναν ψευδεπίγραφο δημοκρατισμό είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι επίσης ότι ουδείς καταγγέλλει αυτό το σύστημα, που αναδεικνύει τους τυράννους μας και τον ολοκληρωτισμό που μας επιβάλλουν σταδιακά. Όλα όσα γίνονται και θα γίνουν, θα είναι κατόπιν συμμετοχής των πολιτών στην παγίδα των "ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών".

Αν, συνεπώς, ζητούμενο είναι η ανατροπή αυτού του συστήματος, κοινό σύνθημα και αίτημα όλων πρέπει να είναι η αποφυγή από την ψήφο, που παγιδεύει τα ανυποψίαστα, ή υποψιασμένα, θύματα της κάλπης. Η κάλπη μας έφερε τα πακέτα Ντελόρ, τα ΜΟΠ (μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα) και πολλά άλλα - μη ξεχάσουμε το Χρηματιστήριο - όμοια. Όλα δανεικά σημειωτέον. Έπειτα, πάλι με την κάλπη, μας ήλθε το ευρώ και ακόμη περισσότερα δάνεια, προκειμένου να ικανοποιούνται τα διαρκή αιτήματα των εργαζόμενων για αυξήσεις. Δεν βρέθηκε όμως κανείς πολιτικός, ή έστω δημοσιογραφική πένα από αυτές που κραυγάζουν για "το δίκαιο του εργάτη", να μας προειδοποιήσει ότι ζούμε με δανεικά.

Επί σαράντα χρόνια οι δρόμοι των Αθηνών στέναζαν από τις διεκδικητικές απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα αιτήματα ικανοποιούνταν, ο σοσιαλισμός κυριαρχούσε, τα δανεικά έπιαναν τόπο και οι κυβερνήτες τις γνωστές θέσεις τους.

Τώρα τους καλούν - και μας καλούν - να τα δώσουν πίσω και αυτό μας έχει κάνει όλους θυμωμένους, άλλοι αυτοκτονούν, παθαίνουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό και πεθαίνουν. Ουδείς όμως εκ των αγανακτισμένων, θυμωμένων κλπ., δεν θα καταλογίσει ευθύνες στον εαυτό του, δηλαδή στην ψήφο ή στο ότι ζούσε - χωρίς να το ξέρει, αφού δεν του το είπαν - με δανεικά.

Αυτό που γίνεται τώρα εδώ, είναι ότι οι κλέφτες της ΕΟΚ και οι ψεύτες του ΔΝΤ, προσπαθούν να αθωώσουν τους δικούς μας κλεπταποδόχους. Οι οποίοι είναι σε θέση να τους καταγγείλουν διεθνώς, αφού έπαιρναν τα δανεικά, αν και ήξεραν ότι οι χορηγοί κλέφτες της ΕΟΚ και οι ψεύτες του ΔΝΤ, ήσαν γνώστες της οικτρής οικονομικής μας κατάστασης.

Σε παρένθεση, οι προφανείς οδηγίες προς τους διατελέσαντες κυβερνήτες, υποθέτουμε, ήταν : Εσείς θα είσαστε καταναλωτές και όχι παραγωγοί. Από λεφτά μη σας νοιάζει, είμαστε εμείς εδώ.

Αυτό όμως ένας κλεπταποδόχος δεν μπορεί να το ομολογήσει, επειδή συμμετέχει στην κλεψιά και στηρίζει το ψέμα. Μπορεί όμως να το πει ένα Μοναστήρι, η Ι.Μ. Εσφιγμένου, που πεισματικά αρνήθηκε να παίξει το ρόλο του κλεπταποδόχου. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάρει, αλλά ούτε και μια δραχμή, τότε που έτρεχαν τα περίφημα πολιτιστικά πακέτα Ντελόρ.

Κατά τούτο, το μόνο με το οποίο μπορεί να συμφωνήσει ο αναγνώστης είναι αυτό που γράφει ο αρθρογράφος : "Το Άγιον Όρος έχει γίνει «αποθήκη», έχει καταληφθεί κυριολεκτικά από κάθε απατεώνα και κερδοσκόπο, έχει μεταβληθεί σε «εμπορικό παραλληλόγραμμο» της οικονομικής και κοινωνικής «μαφίας» του χρήματος και οι διοικούντες σπεύδουν να πάρουν «αποφάσεις» από το κράτος των «μαφιών», οι οποίες θα χαρακτηρίζουν «καταληψίες» εκείνους που τους «χαλάνε» την εμπορική ομοιομορφία και ενοχλούν τον Πατριάρχη και το Βατικανό"