Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Οι αποκλεισμένοι της "θρησκευτικής ορθότητας"

 Λογοκρισία καὶ φίμωση κατὰ τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» ἀπὸ χριστιανικοὺς, ἀλλὰ ἀνελευθέρους καὶ ἐλεγχομένους ἱστοτόπους.

Από το ιστολόγιο  http://apotixisi.blogspot.gr/2013/03/a_9.html

Γιὰ νὰ καταδείξουμε ἀκόμη μία φορὰ —ὥστε νὰ καταλάβουν ὅλοι τὰ συμβαίνοντα εἰς τὴν ὑπὸ οἰκουμενιστικὴ κατοχὴ εὑρισκομένη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σήμερα— πόση ἀγάπη καὶ δημοκρατία καὶ ἐλευθερία πνέει σὲ κάποιους ἱστοτόπους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα θέλουν νὰ λέγονται «χριστιανικοί», ἀναφέρουμε ἕνα ἀκόμα φασιστικὸ κροῦσμα λογοκρισίας καὶ φιμώσεως ἐναντίον τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» (ΦΕΚΦ) καὶ τῶν μελῶν της.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι χρόνια τώρα, κατόπιν «ἄνωθεν» ὁδηγίας-ἐντολῆς, καλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ μᾶς ἔχουν ἀποκλείσει ἀπὸ τοὺς ἱστοτόπους ποὺ κατέχουν ἢ διευθύνουν, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει καὶ μὲ ὅλα τὰ ἔντυπα μέσα ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς χριστιανικά!... Δὲν ἀναρτοῦν-δημοσιεύουν κείμενά μας καὶ εἰδήσεις περὶ τῶν ἐκδηλώσεών μας καὶ ἄλλων δραστηριοτήτων μας.

Κρίνουν οἱ καλοὶ ἀδελφοὶ ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι πληροῦν τὰ κριτήρια τῆς αὐθεντικῆς καὶ ἀνόθευτης Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ἐφόσον κάνουν ὑπακοὴ σὲ «καθεστωτικοὺς» δεσπότες καὶ γέροντες καὶ πανεπιστημιακοὺς καθηγητές. Ἀλλὰ κρίνουν ὅτι ἐμεῖς δὲν πληροῦμε αὐτὰ τὰ κριτήρια, ἐπειδὴ προσπαθοῦμε νὰ κάνουμε ὑπακοὴ μὲ συνέπεια εἰς τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, εἰς τὴν ἱερὰ Παράδοση καὶ εἰς τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐπειδὴ βάσει αὐτῶν ἐλέγχουμε τοὺς ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δεσπότες καὶ γέροντες καὶ καθηγητὲς οἰκουμενιστές, κατονομάζοντάς τους, γιὰ τὴν προσχώρησή τους εἰς τὴν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ· ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἐπίσης ἐλέγχουμε τοὺς ἀντὶ-οἰκουμενιστὲς δεσπότες καὶ γέροντες καὶ καθηγητὲς γιὰ τὴν ἄτολμη καὶ χλιαρὴ καὶ ἐπαμφοτερίζουσα καὶ —ὄχι σπανίως— αἱρετίζουσα στάση τους ἔναντι τῶν οἰκουμενιστῶν. Ἐνεργώντας ὅμως ὅπως οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικῶς μᾶς διδάσκουν μὲ τοὺς λόγους τους καὶ μᾶς ὑποδεικνύουν μὲ τὶς πράξεις τους κατὰ τῶν αἱρέσεων καὶ ἔναντι τῶν αἱρετικῶν. Δηλαδὴ μᾶς ἀπορρίπτουν ἐπειδὴ κάνουμε ὑπακοὴ εἰς τὸν Κύριον καὶ Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Μέγα Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας Του, καὶ ὄχι εἰς τὸν ὅποιον σύγχρονο μεγαλοσχήμονα καὶ βαρὺ ὄνομα φέροντα δεσπότη καὶ γέροντα καὶ καθηγητή!...

Δὲν θέλουν λοιπόν, οἱ καλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, νὰ μολύνουν τοὺς ἱστοτόπους τους μὲ τὰ κείμενά μας καὶ τὶς δράσεις μας. Ὅλα τὰ δικά μας κείμενα εἶναι ἀκατάλληλα· ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις καὶ οἱ δράσεις μας ἀπορριπτέες. Μόνον ποὺ ποτὲ δὲν ἔκαναν τὸν κόπο νὰ μᾶς ἐξηγήσουν, μὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφικὸ τρόπο καὶ μὲ ἁγιοΠατερικὸ λόγο, ποῦ παρεκκλίνουμε, ποῦ λαθεύουμε, ποῦ ἀστοχοῦμε. Προσοχή: μὲ ἁγιοΠατερικὴ ἀναφορὰ καὶ ἐπιχειρηματολογία· ὄχι μὲ προσωπικὲς ἀπόψεις καὶ δεσποτοκρατικὲς ἐπιβολὲς καὶ ἐπιβoυλές, ὅπως ἔπραξαν οἱ δύο συντάκτες τοῦ ἀτεκμηρίωτου καὶ ἐπιπόλαιου φληναφήματος τοῦ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων Γραφείου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς κατὰ τῆς περὶ Ἀποτειχίσεως καὶ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Α&Β Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἁγιοΠατερικῶς τεκμηριωμένης καὶ στοιχειοθετημένης διατριβῆς τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ!!!

Σήμερα, ὅμως, τὸ κακό παράγινε καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς καταγγέλλουμε, ὅτι δημοσίευσαν κείμενο τοῦ μητροπ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἐναντίον μας, καὶ μάλιστα ἀπαντητικὸ σὲ κείμενό μας ποὺ οἱ καλοὶ ἀδελφοὶ δὲν δημοσίευσαν (μὲ τιμητικὴ ἐξαίρεση τὸν ἱστότοπο aktines.blogspot.com), μὲ τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος μᾶς προέτρεπε: «Παρακαλῶ τοὺς ἀγαπητοὺς ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὺς νὰ καταθέσουν ἐνώπιον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ μίαν ἔστω δήλωσή μου ἢ ἀποδοχὴ τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ».

Ὅμως, ἡ πολύπαθος καὶ πολύπλαγκτος ἀγάπη τους, οἱ δημοκρατικὲς εὐαισθησίες τους καὶ οἱ περὶ ἐλευθερίας τοῦ λόγου τοποθετήσεις τους, τὶς ὁποῖες ἐκλεκτικὰ καὶ ἐπιλεκτικὰ ἐφαρμόζουν οἱ καλοὶ ἀδελφοί, ἀκατασχέτως μπουρδολογώντας συνήθως περὶ «διαλόγου» καὶ «σεβασμοῦ τῶν ἀντιθέτων ἀπόψεων», δὲν τοὺς ἐπέτρεψε νὰ δημοσιεύσουν καὶ τὴν δική μας ἀπάντηση, παρότι κι αὐτὸς ὁ μητροπ. Πειραιῶς, τὸ κείμενο τοῦ ὁποίου ἐδημοσίευσαν, μᾶς προέτρεπε καὶ τὸ ζητοῦσε, ὅπως δὲν δημοσίευσαν καὶ τὸ κείμενό μας εἰς τὸ ὁποῖον ὁ ἴδιος ἀπαντοῦσε!!!

Μᾶς ἀπαγορεύουν καὶ μᾶς ἀποκλείουν μὲ «ἄψογη» δεοντολογικῶς φασίζουσα συμπεριφορά, οἱ καλοὶ ἀδελφοί, νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὶς θέσεις μας καὶ τὴν Ἕνωσή μας καὶ τὸν ἑαυτό μας, ποὺ ὁ μητροπ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ κακοπροαιρέτως παραποιεῖ καὶ βαναύσως κακοποιεῖ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, πολὺ καλὰ γνωρίζοντας ὅτι οἱ θέσεις μας καὶ οἱ ἀπόψεις μας θὰ τύχουν μικρῆς ἢ καὶ μηδαμινῆς δημοσιότητος, κατὰ σύστημα καὶ αὐταρέσκως παίζοντας ἐν οὐ παικτοῖς.

Ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση καὶ τὴν φίμωσή μας τῆς διαδικτυακῆς καὶ ἔντυπης ἐξορίας μας, ἀλλὰ μὲ ὑπομονὴ καὶ προσευχὴ γιὰ τὴν Ἀλήθεια Του καὶ τὴν Ἀγάπη Του, ἁγιοΠατερικῶς ἐπιμένοντες

Φιλορθόδοξος Ἕνωσις «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος»
Θεσσαλονίκη, 8 Μαρτίου 2013

Σχόλιο από Κυπριανός Χ.
Επειδή και ο γράφων αντιμετωπίζεται ανάλογα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπορεί δε κάλλιστα να επικαλεσθεί το της ΦΕΚΦ "μᾶς ἀποκλείουν μὲ «ἄψογη» δεοντολογικῶς φασίζουσα συμπεριφορά, οἱ καλοὶ ἀδελφοί", αναδημοσιεύω το άρθρο της Φιλορθόδοξης Ένωσης. Παρακολουθώ τα άρθρα της και με βρίσκουν, τα περισσότερα, σύμφωνο. Ενισχύω πολλές από τις αναρτήσεις μου αρυόμενος δικές τους πληροφορίες, ασχέτως αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες παραπομπές. Δεν μου είναι εύκολο να τις αποθηκεύω. Θα επέτεινα το ήδη υπάρχον χάος της "αποθησαύρισης". Τα γράφω αυτά, καθώς "τα γραπτά μένουν". Η Φιλορθόδοξη Ένωση αποτελεί ασφαλή εστία ενίσχυσης της θεάρεστης και ενδεδειγμένης αποτείχισις. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω, να είναι συνεπείς και προσεκτικοί, να μη δίνουν αφορμή προς τους ελεγχόμενους, ώστε να ισχυρίζονται και αυτοί τα ίδια. Επιτέλους, η νοσηρή νοοτροπία του "αυτός δεν είναι δικός μας", άρα, κλείστε του την πόρτα, πρέπει κάποτε να πάψει να μας ταλαιπωρεί. Εκτός, αν βάσιμα δικαιολογείται αλλοπρόσαλλος, απροσδιόριστος, και αντιφατικός χαρακτήρας.

1 σχόλιο:

Silver είπε...

@Σήμερα, ὅμως, τὸ κακό παράγινε καὶ ἐμεῖς ἁπλῶς καταγγέλλουμε, ὅτι δημοσίευσαν κείμενο τοῦ μητροπ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἐναντίον μας, καὶ μάλιστα ἀπαντητικὸ σὲ κείμενό μας ποὺ οἱ καλοὶ ἀδελφοὶ δὲν δημοσίευσαν (μὲ τιμητικὴ ἐξαίρεση τὸν ἱστότοπο aktines.blogspot.com),


Δεν θα το σχολιάσουμε...
Ευχόμεθα και προσευχόμεθα να έχουν καλό και ευλογημένο αγώνα οι αδελφοί μας της ΦΕΚΦ!