Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ


Αντιγράφω από το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ
http://aktines.blogspot.gr/2012/12/blog-post_2492.html

"Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰωάννης στὴν ἀρχιερατικὴ προσευχὴ τοῦ Κυρίου γράφει «Δὲν σὲ παρακαλῶ δὲ μόνον δι᾽ αὐτοὺς τοὺς ἕνδεκα, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ἐκείνους, ποὺ θὰ πιστεύσουν διὰ τοῦ κηρύγματός των εἰς ἐμέ. Σὲ παρακαλῶ δι᾽ ὅλους αὐτούς, διὰ νὰ εἶναι ὅλοι ἕνα διὰ τῆς ἀγάπης καὶ ὁμοφροσύνης, ποὺ θὰ κυριαρχῆ μεταξὺ των. Καθὼς σύ, Πάτερ, εἶσαι ἑνωμένος μὲ ἐμὲ καὶ ἐγὼ εἶμαι ἑνωμένος μετά σοῦ, λόγῳ τοῦ ὅτι ἔχομεν καὶ οἱ δύο τὴν αὐτὴν οὐσίαν καὶ φύσιν, ἔτσι, σὲ παρακαλῶ, νὰ εἶναι καὶ αὐτοὶ ἓν διὰ τῆς κοινωνίας καὶ ἑνώσεώς των μὲ ἡμᾶς, διὰ νὰ πιστεύση ὁ διηρημένος καὶ διχασμένος μεταξύ του κόσμος, ποὺ θὰ βλέπη τὸ καταπληκτικὸν αὐτὸ θαῦμα τῆς δι᾽ ἐμοῦ ἑνότητος καὶ συμφωνίας των, ὅτι σὺ μὲ ἀπέστειλας»"

ΚΧ
Προηγείται των στ.20 και 21, στο  Κατά Ιωάννη ιζ΄, το κάτωθι :

"9Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ, οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκας μοι, ὅτι σοί εἰσιν, 10καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. 11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου ᾧ δέδωκας μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς".

Μαθητές μπορεί να υπήρξαν πολλοί, μάλιστα και εξ αγάπης φλεγόμενοι. Όταν όμως ήλθε η στιγμή της έμπρακτης αγάπης, διέρρηξαν την ενότητα προτείνοντας τις δικές τους υπερφίαλες αιρετικές δοξασίες.

Της αγάπης προηγείται η ταπεινοφροσύνη, το ταπεινό φρόνημα, το οποίο δεν είχαν οι εγωπαθείς κεφαλές των υψηλά ιστάμενων ιεραρχών, αρχής γενομένης από την Παλαιά Ρώμη και τον προκαθήμενο πάπα.

Έτσι, φθάσαμε εδώ που βρισκόμαστε, η φιλαυτία να κυριαρχεί, για να μας λένε ότι "ένας είναι ο θεός για όλους" και "όλοι τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε με διαφορετικές λατρευτικές εκφράσεις έκαστος"! Έχουμε και τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες!!

"50λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 51Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.

53Καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ"

Κι εμείς το ίδιο κάνουμε, πορευόμαστε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Τι άλλο μας μένει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: