Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Ο πόνος ενός Μοναχού

Στο ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ  (*) δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο "Ο πόνος". Το υπογράφει ο μοναχός Μωυσής  Αγιορείτης γνωστός ανά το πανελλήνιο, αφού είναι εξ εκείνων που υπερμαχούν υπέρ των μεταμοσχεύσεων.


Στο άρθρο αυτό κατέθεσα ένα σχόλιο το οποίο μάλλον δεν πρόκειται να δημοσιευθεί. Διότι στις λεπτές αυτές περιπτώσεις καλύτερα είναι να μην ανοίγονται συζητήσεις. Το σχόλιο ήταν αυτό που ακολουθεί :


"Γενικότερα στην περίπτωση αυτή και ειδικότερα στην περίπτωση του αρθρογράφου, ισχύει το :
34᾿Αναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχύ τι τοὺς ἀποστόλους ποιῆσαι, 35 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· ἄνδρες ᾿Ισραηλῖται (...) 37 μετὰ τοῦτον ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 38 καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ἐάσατε αὐτούς· ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται· 39 εἰ δὲ ἐκ Θεοῦ ἐστιν, οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μή ποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε.

Εφ΄ όσον τα πράγματα έχουσι ούτως, καλώς υπάρχει ο παπισμός, καλώς υπάρχει ο προτεσταντισμός, καλώς υπάρχει ο οικουμενισμός, καλώς υπάρχουν και πλείστα όσα επιστημονικά θαύματα, τα οποία μας προάγουν στη σωτηρία, αφού μας επιτρέπουν να αλληλοπεριχωρούμεθα. "οὐ δύνασθε καταλῦσαι αὐτό, μή ποτε καὶ θεομάχοι εὑρεθῆτε". Βεβαίως, μας υποβοηθούν (τα επιστημονικά θαύματα) να εξοντώνουμε και όσους είναι αντίθετοι στα σχέδια της παγκόσμιας αγαπολογίας που ετοιμάζεται.".

(*) http://aktines.blogspot.com/2012/02/blog-post_4337.html

Προς ενημέρωση του αναγνώστη

Το σχόλιο δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ. Η πρόβλεψη του γράφοντος εδείχθη εσφαλμένη.

Ένθετο

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, ως προς την σχεσιολογική και αγαπητική διάβρωση που έχουμε υποστεί οι Ορθόδοξοι, ο αρθρογράφος δεν παραλείπει το γνωστό μάθημα συγκερασμού της παπικής αγαπολογίας με την προτεσταντική σχεσιολογία. Το παρασκεύασμα είναι η εξ ορθοδόξων αγαπητική σχέση. Ιδού τι γράφει :

"Σ’ εμάς δεν ανήκει η άμεση θεραπεία του πόνου, αλλά η γνώση και η σχέση με τον ζωντανό Θεό"

Η γνώση, κατά τους καινοτόμους σχεσίτες αγαπολόγους, είναι η ερωτική, διότι "Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον Καϊν". Ότι ετέχθη ο Κάϊν από αυτή τη γνώση-σχέση, το αποσιωπούν οι σχεσίτες. Ο Κάϊν σκότωσε τον Άβελ, ως γνωστόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: