Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙΟ ένας έγραψε :

"Τέλος θα αναφέρω κάτι, που το λέω πάντα και το θεωρώ το ορόσημο της αναζήτησης της σκέψης:

«Η αλήθεια, είναι πάντα ντυμένη με το ψέμα, για να την δεις, πρέπει να την ξεγυμνώσεις από αυτό»"
Υπογραφή
...


Και ο άλλος απάντησε :

Τέλος, θα αναφέρω κάτι που δεν το λέω εγώ :

"Πας ο ών εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής"
Υπογραφή
Ευαγγελιστής Ιωάννης

Ο ένας έγραψε :

"Ο θεός επέτρεψε την πτώση του ανθρώπου δηλαδη την γνώση αγαθού και πονηρού δότι έτσι ο άνθρωπος κατέκτησε μαζί με την γνώση καί την ελευθερία του"

Και ο άλλος απάντησε :

Ο Θεός δεν επιτρέπει, ούτε απαγορεύει. Δεν θέτει και δεν αντιθέτει. Προνοών και προγνωρίζων συμβουλεύει, δίνει οδηγίες.

Αυτά, ως προς το "Και ενετείλατο Κύριος ο Θεός τω Αδάμ λέγων, από παντός ξύλου του εν τω παραδείσω βρώσει φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ’ αυτού, ή δ’ αν ημέρα φάγητε απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε".

ΣΗΜ.
Το "ενετείλατο", είναι εκ του "εντέλλομαι", που σημαίνει "διατάσσομαι". Κατά δε την αρχαία μέση φωνή(*) και διάθεση(**) - είναι και το εντέλλομαι - το "διατάσσομαι" σημαίνει: Ορίζω εις διαθήκην, κάμνω διαθήκην. (Βλ. Λεξικό Δ. Δημητράκου)

(*)Μέση φωνή ρήματος : Σύνολο τύπων το οποίο αρχίζει με την κατάληξη -ομαι ή -μαι

(**) Ρήματα μέσης διαθέσεως ή μέσα λέγονται εκείνα, τα οποία σημαίνουν ότι το υποκείμενον ενεργεί, η δε ενέργειά του επιστρέφει εις αυτό το ίδιον.

(Από τη "Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης" του Αχιλλέως Α. Τζαρτζάνου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: