Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Bar Codes ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ κ. ΙΩ. ΚΑΡΔΑΣΗ;Από ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Ἔκπληκτοι βλέπουμε καί πάλι τόν κ. Καρδάση νά γράφει μέ περισσή αὐθάδεια καί ὑπεροψία, (βλ. «Ἀπάντησι πρός τούς Σωτηρικούς» www.agioros.com/kardasis.pdf ) ὄπως και παλαιότερα πρίν 13 χρόνια ὄταν μιλούσαμε γιὰ τήν συνθήκη Σέγγεν. Πιστεύουμε ὅτι θά τοῦ δοθῆ ἡ δέουσα ἀπάντηση χωρίς λασπολογίες καί βρισιές πού χρησιμοποιοῦν συνήθως οἱ μή ἔχοντες ἀποδείξεις.
'Eπειδή στήν ἴδια ἐπιστολή ἀναφέρεται καί σέ «διάφορες ἀηδεῖς καί βλακώδεις ‘‘μελέτες’’» σχετικές μέ τόν γραμμωτό κώδικα, ἀπό πλευρᾶς μας θέλουμε νά τονί­σου­με ὅτι ἡ ἐπιχειρηματολογία του γιά τό ὅτι δέν ταυτίζονται οἱ χαρακτῆρες ἐλέγχου μέ τό ψηφίο 6 στόν γραμμωτό κωδικό ΕΑΝ-13, τήν ὁποία ἀναμασοῦν λίγα εὐτυχῶς φυλ­λάδια, δέν μπορεῖ νά ἰκανοποιήσει παρά μόνο ἐκείνους πού θέλουν νά τόν ἀκοῦνε.
Ἐάν δέ ἀναλισκώμεθα σέ ἀτέρμονες συζητήσεις μαζί του, εἶναι διότι δέν θέλει νά καταλάβει ὅτι ἡ ταύτιση τῶν χαρακτήρων ἐλέγχου μέ τό ψηφίο 6 γίνεται κατά τήν ἀποκωδικοποίηση ἤ ἀπλὰ τήν ἠλεκτρονική ἀνάγνωση τοῦ κωδικοῦ. Ἡ ἠλεκτρονική πληροφορία πού φέρει ὁ κάθε ἕνας ἀπό τούς τρεῖς χαρακτῆρες ἐλέγχου εἶναι ἀκριβῶς ἴδια μέ τήν ἠλεκτρονική πληροφο­ρία πού φέρει τό ψηφίο 6 .
Ἡ Γ’ Μελέτη τῆς Μονῆς Γρηγορίου (1997) γιά τόν γραμ­μωτό κωδικό ΕΑΝ-13 εἶναι περισσότερο ἀπό πειστική (http://www.agioros.com/iraklios/bar.code/3tech.anal.htm). Εἴτε τό θέλουμε εἴτε δέν τό θέλουμε, εἴτε σκόπιμα εἴτε τυχαῖα, ὁ ΕΑΝ-13 σχεδιάσθηκε ἔτσι καί ὄχι διαφορετικά. Οἱ τρεῖς χαρακτῆρες ἐλέγχου εἶναι 6άρια. Εἴτε τούς ποῦμε βοηθητικούς χαρακτῆρες εἴτε τούς ποῦμε 6άρια, τό γεγονός εἶναι ὅτι ἔχουν μέσα τους κωδικοποιημένη τήν ἴδια ἠλεκτρονική πληροφορία Τ1 και Τ2 ὡς (Delta distance characters Βλ. ὡς ἄνω μελέτη).

Καί μία λεπτομέρεια γιά ὅσους θέλουν περισσότερες τεχνικές ἐπεξη­γήσεις:

Στήν Γ’ Μελέτη τῆς Μονῆς Γρηγορίου τεκμηριω­μέ­να ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ἀναλογική σχέσις τῶν χρονικῶν μετρήσεων τῶν παλμῶν πού δίνουν οἱ χαρακτῆρες ἀρχῆς-μέσης-τέλους εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν ἀναλογική σχέσι πού δίνουν οἱ παλμοί τοῦ χαρακτῆρα 6 (βλ. σελ. 15-19). Σέ αὐτή τήν ἐπιχειρηματολογία δέν ἀγνοήθηκε τό μέγεθος P (στήν Γ’ Με­λέ­τη τό P ἀναφέρεται ὡς C ἤ ref.), ὅπως ἰσχυ­ρί­ζε­ται ψευδόμενος ὁ κ. Καρδά­σης. Ἔχει ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν (βλ. αὐτόθι). Ὁ κ. Καρδάσης δέν θέλει νά παρα­δε­χθῇ ὅτι τό πλάτος P συμμετέχει στόν ὑπολογισμό τῶν Width-distancesdistances καί μόνον. καί Τ-Πῶς ἄλλωστε θά συμμετεῖχε στόν προσδιορισμό τῶν ψηφίων, ἐφ’ ὅσον ὁ γραμμωτός κώδικας κατά τήν ἀνάγνωσή του ἀπό τόν σα­ρωτή εἶναι ἕνα συνονθύλευμα ἀπό κακοποιημένες γραμμές μιᾶς κυματοσειρᾶς, τῆς ὁποίας τά πλάτη μετρῶνται ὄχι «δι’ ἀπολύτου ταυτίσεως μέ τόν πρωτό­τυπο χαρακτῆρα (nominaldimension)», ἀλλά «βάσει ἀναλογικῆς σχέσεως τῶν χρονικῶν με­τρή­σεων πού προσδιορίζουν κατὰ προσέγγιση τούς χαρακτῆρες» πρός τίς κωδικο­ποι­ημένες πρότυπες διά τῶν τιμῶν Τ1 καί Τ2 (βλ. Γ’ Μελέτη); Κοντολο­γίς, ἡ διαφορετική κωδικο­ποί­ηση τοῦ P γιά τούς χαρακτῆρες ἀρχῆς-μέσης-τέ­λους ἀπό τόν χαρακτῆρα 6 (3, 5, 3 καί 7 modules ἀντιστοίχως) δέν διαφορο­ποι­εῖ τήν ἠλεκτρονική πληροφορία πού μετα­φέ­ρουν οἱ χαρακτῆρες.
Μέ τήν εὐκαιρία, χάριν τῆς δικαιοσύνης, πρέπει νά ἀνασκευάσουμε μιά μεστή σέ εἰρωνία, ἀλλά κατά τήν γνώμη μας ἀνόητη, κατηγορία κατά τῶν ἐπιστημόνων πού ὑπέγραψαν τά συμπεράσματα τῆς Γ’ Μελέτης τῆς Μονῆς Γρηγορίου, ὅτι δηλαδή περι­έ­λαβαν στό ὑπόμνημά τους πρός τήν Ἱερά Σύνοδο (1997) τήν ἔκφραση «ταύτιση στήν ὁπτική ἐντύπωση τῶν χαρακτήρων ἐλέγχου μέ τόν ἀριθμό 6», μία ἔκφραση πού μόνο «στόν τομέα τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ψυχολογίας» ὑπάρχει καί ὄχι τῆς Μαθηματικῆς Ἐπιστήμης!
Ἐμεῖς ἐρωτοῦμε: Τί σημαίνει ἡ ἀγγλική ἔκφραση «Yes, they do resemble the codefora six»; Μήπως σημαίνει ἑλληνιστί: «Ναί, ὁμοιάζουν μέ τόν κωδικό τοῦ 6»; Ἐάν αὐτό σημαίνει (βλ. Ἰ. Καρδάση, Ἀπάντησι πρός τούς Σωτηρικούς), γιατί ὁ κ. Καρ­δάσης μέμφεται τούς ἀξιολόγους ἐπιστήμονες πού τήν χρησιμοποίησαν στό ὑπόμνη­μά τους; Μάλιστα, πού τήν χρησιμοποίησαν ὄχι μέ καταφατικό λόγο, ὅπως ὁ G. Laurer (βλ. Ἰω. Καρδάση, αὐτόθι), ἀλλά μέ τήν ἔννοια ὅτι παρά τήν ὁπτική ἐντύπωση τῆς ὁμοιότητος, ἡ ἠλεκτρονική πληροφορία τους τούς ταυτίζει.

Τό σπουδαιότερο ὅμως μέ τίς ἑκάστοτε παρεμβάσεις τοῦ κ. Καρδάση εἶναι ὅτι γίνονται σέ συγκυρίες ἐξαιρετικά κρίσιμες.
Ὅπως τό 1997 στόχεψαν νά ἀδρανοποιή­σουν τόν πιστό λαό καί τήν Ἱεραρχία, ὥστε νά μή ἀντιδράσουν στήν ψήφιση τῆς Συνθήκης Σένγκεν καί τήν ἐφαρμογή τῶν στόχων της, ἔτσι καί τώρα παρεμβαίνει σέ μία στιγμή πού ποιμαίνουσα Ἐκκλησία καί πιστός λαός πρέπει νά ἀντιδράσουν μεθοδι­κά καί ἀποτελεσματικά στήν ἐνορχηστρω­μένη προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μέσου πού θά ἐπιτρέψει τήν ἐπεξεργασία καί τήν διακίνηση τῶν προσωπικῶν δεδο­μένων ἀθώων καί ἐντίμων πολιτῶν πρός ἰδιωτικές (πολυεθνι­κές) ἑταιρεῖες καί ξένα (ἀνθελληνικά καί ἀντορθόδοξα) κέντρα ἐξουσίας.
Λυπούμαστε γιά τήν συμπόρευση, τοῦ κ. Καρδάση καί ὅσων ἀναπαρά­γουν καί διασπείρουν τίς ἀπόψεις του, μέ τό κατεστημένο τῆς ἐπιχειρούμενης ἠλεκτρονικῆς σκλαβιᾶς. Ἀγανακτοῦμε δέ γιά τήν ὑπεροψία καί τήν αὐθάδειά τους κατά σεβαστῶν καί ἐντίμων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί μή πού άγαποῦν πραγματικά αὐτὸν τόν τόπο πού εἶναι ἐτοιμοι νά χύσουν ἀκόμη τό αίμα τους γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ο ρόλος του περιβόητου ΙΚ και του ιστολογίου "Αποτείχιση" είναι να αποκοιμίσoυν τις οποίες αντιδράσεις των χριστιανών στην επιβολή του ολοκληρωτισμού της Νέας Τάξεως Πραγμάτων.
Κατηγορούν όσους αντιδρούν ότι τρομοκρατούν τους χριστιανούς με τον Αντίχριστο αντί να σκεφτούν ότι ο Αντίχριστος ως πονηρός που είναι αρχικά θα παριστάνει τον καλό...
Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από δηλώσεις ορισμένων Επισκόπων ή θεολόγων τύπου αφοσίωσης στον Χριστό ή ότι Τον έχουν μέσα τους...
Αν το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται στις καρδιές σας αυτό δεν κρύβεται όπως η πόλη που βρίσκεται πάνω στο βουνό.
Το τραγικό των ημερών μας είναι ότι δεν έχουμε Πατέρες αλλά μόνο οπαδούς των Πατέρων...
Έχει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών - για αυτό όλοι για αγάπη μιλάνε, κατά κάποιο τρόπο η ψεύτικη αγάπη των Οικουμενιστών ελέγχει την ανύπαρκτη αληθινή αγάπη των χριστιανών - τελικά φοβάμαι ότι η δήλωση περί ψύχρανσης της αγάπης δεν αναφέρεται μόνο γενικά στο κόσμο, αλλά ειδικότερα στους Χριστιανούς...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αυτός είναι ο διατεταγμένος ρόλος του. Να μας ετοιμάζει για τη χιλιαστική κοινωνία όπου τα πάντα έχουν αποκατασταθεί. Ούτε αμαρτία, ούτε μετάνοια ούτε εξομολόγηση. Ο καθένας θα έχει το Χριστό "μέσα του" και άσε τον τρελλό στην τρέλλα του.

Εκκλησία πάντως θα υπάρχει για να τηρούνται τα προσχήματα. Οι νέοι εκκλησιομάχοι δεν είνα όπως οι αφελείς σοβιετικοί. Οι νεοταξικοί είναι δημοκρατικοί και η σωτηρία ενός εκάστου περνά από ένα έκαστο και από κανένα άλλο, είτε σε τζαμί, είτε σε βουδδιστικό ναό, είτε σε συναγωγή, είτε σε προτεσταντική σύναξη γλωσσολαλούντων, είτε σε παπικό ναό με αλάνθαστη τη θεία λατρεία, όπως έκαστος την έχει κόψει στα μέτρα του, παντού είναι το ίδιο.

Εμείς θα έχουμε την εκκλησία της λειτουργικής αναγέννησης σε γλώσσα κατανοητή. Θα έχουμε και την παραδοσιακή, τη φολκλορική, για τις ανάγκες των Αισθητικών (διανοουμένων, καλλιτεχνών κλπ.).

Τι άλλο θα έχουμε; Μόνο τον άγιο Θεό δεν θα έχουμε. Όσο για αγάπη, ε, τι να λέμε τώρα. Η αγάπη θα μας τα φτιάξει όλα αυτά.