Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ


Ναι, για να θυμόμαστε και να καταλάβουμε πώς φτάσαμε, εδώ που μας έφτασαν. Τέρμα τα ψέμματα. Πόσο καιρό θα αντέχει αυτή η κρατικοδίαιτη "εκκλησία" να κρύβει τις ντροπές της και να γίνεται παίγνιο στα χέρια της διπλωματίας. Θα μας αφήσει να εξεγερθούμε, να αναστατωθούμε, να σκοτωθούμε, για αυτούς που μας έκλεβαν και συστηματικά μας κλέβουν; Να τα πάρουν όλα, παλιόχαρτα είναι, αυτά δεν μας σώνουν. Άλλο άν χάσουμε, την πίστη μας, θα χαθούμε. Να συγκληθεί επειγόντως η Ιεραρχία και να δώσει λύση, εδώ και τώρα, στη μάστιγα που μας τυραννεί από το 1923 και την οποία μας επέβαλε ο αποκρυφισμός της μασονίας των Μεταξάκη-Παπαδόπουλου. Διαδώστε το.

Όσα ακολουθούν από το ιστολόγιο ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

1) Τό σχίσμα τοῦ 1924 δέν ἔγινε ἀπό τούς λεγομένους "παλαιοημερολογίτας", ἀλλά ἀπό τήν τότε ῾Ιεραρχίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος. ῾Η ἀπόφασις περί τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νέου Παπικοῦ ἡμερολογίου ἐλήφθη ὑπό τῆς Ε' ῾Ιεραρχίας κατά Δεκέμβριον τοῦ 1923, ὑπό συνθήκας ἀνομολογήτους, ἀφοῦ τά πάντα ρυθμίζει ἡ ἀντικανονικῶς συγκροτηθεῖσα πενταμελής ἀριστίνδην Σύνοδος, ἡ ὁποία ἐξελίχθη εἰς μονοκρατοριιίαν τοῦ ᾿Αθηνῶν Χρυσοστόμου. Δηλαδή ἐπί συνόλου 40 ῾Ιεραρχῶν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ὡς ῾Ιερά Σύνοδος ἐνεφανίζοντο μόνον πέντε, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπεφάσισαν οἱ τρεῖς (ψῆφοι τρεῖς ἔναντι δύο), οἱ ὁποῖοι τελικά ἀνέθεσαν τό θέμα τῆς ἐπιβολῆς τοῦ παπικοῦ Γρηγοριανοῦ ῾Ημερολογίου εἰς τόν ἕνα, ἤτοι εἰς τόν τότε ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος Χρυσόστομον Παπαδόπουλον. Οὗτος, χωρίς νά συγκαλέσῃ πλέον τήν ῾Ιεράν Σύνοδον, ἐνήργησε τά πάντα καί καθαρά ἀντικανονικά καί ἀντιδεοντολογικά, καί παρά πᾶσαν ἔννοιαν Κανονικῆς τάξεως καί ᾿Ορθοδοξίας, ἐπέβαλεν, ὑπό τό ψευδώνυμον "διωρθωμένον ᾿Ιουλιανόν", τόν Παπικόν Νεοημερολογιτισμόν. Δηλαδή ὁ Νεοημερολογιτισμός, ἐπεβλήθη ἐξ ἐπόψεως διαδικασίας, καταφώρως ἀντικανονικά καί πραξικοπηματικά. ῾Η ἐνέργεια, ὅμως, αὐτή ὑπῆρξεν ὄχι μόνον πραξικοπηματική - ἀντικανονική, ἀλλά καί ἀντορθόδοξος καί ὅλως ἀντιεκκλησιαστική, λαμβανομένου ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ἡ παπική ἑορτολογική καινοτομία ἔχει καταδικασθεῖ, μετ᾿ ἐπιτιμίου καί ἀναθέματος, ὑπό τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων, συνελθουσῶν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν κατά τά ἔτη 1583, 1587 καί 1593.

2) ῾Η νεοημερολογιτική αὐτή ἑορτολογική παπική καινοτομία ἐπιβληθεῖσα, ὡς εἴπομεν, μετά ἀπό σειράν ἀντικανονικῶν καί ἀντορθοδόξων ἐνεργειῶν, καί ἐπί καταπατήσει τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος, εἶχε ἔνα καί μοναδικόν σκοπόν, τήν οἰκουμενιστικήν "ΠΑΓΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ", δηλαδή τήν ἕνωσιν τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ἤτοι τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μέ τάς ἄλλας "χριστιανικάς ἐκκλησίας" καί "ὁμολογίας", δηλαδή μέ τάς αἱρέσεις, ὡς εἶναι ὁ παπισμός, ὀ προτεσταντισμός κλπ. Τοῦτο προκύπτει ἀπό τήν οἰκουμενιστικήν ᾿Εγκύκλιον τοῦ Φαναρίου τοῦ ἔτους 1920, ἡ ὁποία εἶναι ὁ καταστατικός χάρτης τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἔνθα ρητῶς ἀναφέρεται, ὅτι ἡ "οἰκουμενιστική ἕνωσις" θά ἐπιτευχθῆ: α) Διά τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ῾Ημερολογίου πρός ταυτόχρονον ἑορτασμόν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν ᾿Εκκλησιῶν". Κατά συνέπειαν ἡ ἐνέργεια αὐτή τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ παπικοῦ ἡμερολογίου ἦτο ὄχι μόνον καταφώρως ἀντικανονική, καί ἀντιεκκλησιαστική, διά τόν τρόπον δηλαδή πού ἐπεβλήθη, καί διότι κατεπατήθησαν καί ἀποφάσεις Πανορθοδόξων ῾Αγίων Συνόδων, ἀλλά καί ὡς ἐκ τοῦ σκοποῦ της, διότι ἦτο ἐνέργεια εὐθέως στρεφομένη κατά τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας καί ὑπέρ τῆς παναιρέσεως τοῦ προτεσταντικοῦ καί παπικοῦ Οἱκουμενισμοῦ. ῾Η ἐνέργεια αὐτή τοῦ 1924, δηλαδή ἡ ἐπιβολή τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ, ἔχει ἐν ἑαυτῇ τό σχίσμα καί τήν αἵρεσιν, εἶναι δηλαδή μία βαρείας μορφῆς σχισματοαίρεσις. (῾Ο ἐπιθυμῶν νά ἐνημερωθῇ πληρέστερον ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος δύναται νά μελετήσῃ καί τό βιβλίον "ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΤΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ" τοῦ μακαριστοῦ μον. π. Παύλου Κυπρίου).

3) Εἰς τήν ὡς ἄνω πραξικοπηματικήν, ἀντικανονικήν, καί ἀντορθόδοξον, ἀντιεκκλησιαστικήν ἐνέργειαν τοῦ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ἐστοίχησαν, εἴτε ἀπό δειλίαν, εἴτε ἀπό κακοδοξίαν, εἴτε δι᾿ ἄλλους λόγους καί οἱ λοιποί τότε Μητροπολῖται τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἀλλά βραδύτερον, κατά τό ἔτος 1935, τρεῖς Μητροπολῖται ὁ Δημητριάδος Γερμανός, ὁ πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί ὁ Ζακύνθου Χρυσόστομος, μεταμεληθέντες, ἐπέστρεψαν (Μάϊος 1935), εἰς τήν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν, συνεκρότησαν τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τῆς ᾿Εκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., καί ἐχειροτόνησαν καί ἄλλους ᾿Αρχιερεῖς. Αὐτή ἡ ἐνέργεια τῆς ἐπιστροφῆς τῶν τριῶν καί τῆς χειροτονίας ᾿Αρχιερέων διά τήν συνέχισιν τῆς ᾿Αποστολικῆς Διαδοχῆς ἐν τῆ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ τῆς ῾Ελλάδος, ὑπῆρξεν καίριον πλῆγμα κατά τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπίστευε, ὅτι τό πλήρωμα τό ὁποῖον ἔμεινε πιστόν εἰς τήν ἀκαινοτόμητον ᾿Εκκλησίαν, ὁσημέραι θά διελύετο λόγῳ ἐλλείψεως ῾Ιερέων καί ᾿Επισκόπων. ᾿Ενωρίτερον, καί δή καί ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς, εἶχε σημειωθεῖ μεγάλη ἀντίδρασις ἐκ μέρους τῶν πιστῶν, τόσον τῶν Κληρικῶν, ὅσον καί τῶν λαϊκῶν. ᾿Ιδιαιτέρως ἐξῆλθον Κληρικοί ἐκ τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, οἱ ὁποῖοι ἡνώθησαν μετ᾿ ἄλλων Κληρικῶν καί λαϊκῶν εἰς ὅλην τήν Χώραν, ἐστηλίτευσαν τήν κακοδοξίαν καί ἀπετέλεσαν τό πιστόν "λεῖμμα" τῆς ᾿Ορθοδοξίας εἰς τήν Πατρίδα μας. ῎Εκτοτε ἡ Γνησία ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία (Γ.Ο.Χ.) τηροῦσα ἀπαρασάλευτον τήν Κανονικήν Τάξιν, τήν ᾿Αποστολικήν Πίστιν καί ᾿Αποστολικήν Διαδοχήν ἀντιμετωπίζει τήν λαίλαπα τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ - Οἰκουμενισμοῦ μέ στόχον τήν ἐπιστροφήν ὅλων τῶν ῾Ιεραρχῶν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀφ᾿ ῟Ης αὐτοεξεβλήθησαν. ῎Εχει καί διατηρεῖ ἀνοικτήν τήν ὁδόν τῆς ἐπιστροφῆς, τήν ὁποίαν ἐβάδισαν πρῶτοι οἱ τρεῖς μνημονευθέντες ᾿Αρχιερεῖς.

4) ῾Ο ὅρος "Γνήσιοι ᾿Ορθόδοξοι Χριστιανοί" (Γ.Ο.Χ.) χρησιμοποιεῖται χάριν ἀντιδιαστολῆς τῶν ᾿Ορθοδόξων, οἱ ὁποῖοι "ἀκαινοτομήτως καί ἀμειώτως" συνεχίζουν τήν ᾿Αποστολικήν Πίστιν καί Παράδοσιν, καί διά τοῦτο εἶναι γνήσια τέκνα τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πρός ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐνόθευσαν, πρός χάριν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν γνησιότητα τῆς ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, διά τῆς καταδεδικασμένης ἑορτολογικῆς καινοτομίας, παραβαίνοντες καί καταλύοντες οὕτως, ὄχι μόνον τήν Κανονικήν τάξιν καί τάς παραδόσεις, ἀλλά καί αὐτό τό δόγμα τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησιολογίας, καί παρά ταῦτα διεκδικοῦν καί διατηροῦν τούς ὅρους "᾿Ορθόδοξος" καί "᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία", ἐνῶ δέν εἶναι.

(᾿Από τόν Πρόλογον τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς Κηρύκου εἰς τό ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐπανεκδοθέν ἱστορικόν βιβλίον ὑπό τόν τίτλον: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ" Συγγραφεύς τοῦ βιβλίου τούτου εἶναι ὁ διακεκριμένος Νομικός, Δημοσιογράφος καί Βουλευτής Λακωνίας καί Δ/ντής τῆς ᾿Εφημερίδος ΣΚΡΙΠ Γρηγόριος Εὐστρατιάδης).

36 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΧΡΙ-ΣΤΟ-ΔΟΥ-ΛΙ-ΔΗΣ!
ΧΡΙ-ΣΤΟ-ΔΟΥ-ΛΙ-ΔΗΣ!
ΧΡΙ-ΣΤΟ-ΔΟΥ-ΛΙ-ΔΗΣ!

Ανώνυμος είπε...

ESY KAI O KOUKOS MEINATE!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Δεν πειράζει. Μου άρεσε πάντα τις νύχτες που ξαγρυπνούσα να ακούω το μελαγχολικό τραγούδι του κούκου. Είναι και η εποχή τους τώρα και, τι κρίμα, δεν βρίσκομαι εκεί όπου με συντρόφευαν.

Ανώνυμος είπε...

Και έπειτα σε πειράζει που σε είπε ο κ.Γ. σχισματικό παλαιοημερολογίτη...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Τα ξένα Γ(ου-ργουρητά) δεν με πειράζουν.

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Γ.εχει σκεφτεί ότι μπορεί να είναι σχισματικός νεοημερολογίτης ο ίδιος;

Ανώνυμος είπε...

Σχισματικοί δεν είναι οι νεοημερολογίτες.

Οι παλαιοημερολογίτες αποσχίστηκαν.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Όταν ο πάπας άλλαξε το Σύμβολο της Νικαίας, έβγαλε όλους τους άλλους σχισματικούς. Και όπως γράφει ο π. Ρωμανίδης, για πρώτη φορά στην Ιστορία από τη μια μέρα στην άλλη η μισή Αυτοκρατορία χαρακτηρίστηκε σχισματική. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι σχισματικοί-αιρετικοί αριθμούσαν κάποιους πιστούς αλλά όχι συλλήβδην την τότε γνωστή μισή Οικουμένη.

Σε μικρογραφία αυτό έγινε κι εδώ. Όλοι οι προ ημών βγήκαν πλανεμένοι. Ίσως, για να έχουν δουλειά οι νεοημερολογίτες ιερείς. Τα μνημόσυνα, φαντάζομαι, θα έδιναν και θα έπαιρναν εκείνη την εποχή για την άφεση των αμαρτιών των πλανηθέντων προαναπαυσαμένων.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου Χριστοδουλίδη, τσίφτη και καραμπουζουκλήηη!
Χώστααααα!

Ανώνυμος είπε...

Λες βλακίες Χριστοδουλίδη επειδή είσαι σχισματικός παλαιοημερολογίτης.

Ανώνυμος είπε...

Χριστοδουλίδη, απάνω στα άγρια,ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ, σκυλιά του προδότη Πατριάρχη!
Απάνω τους!!!!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Απάνω τους κι ακόμη παραπάνω. Να εδώ ένα σχόλιο που κατέθεσα αλλού:

Η Πηνελόπη έγραψε,

"Επειτα για να εχει κανεις αγαπη του πλησιον θα πρεπει να εχει την ακλονητη πιστη στο θεο οτι εκεινος ειναι δωροδοτης και θα του την δωσει για να την δωσει με την σειρα του στους ανθρωπους. ..."

Κυπριανός X : Είναι σωστό αυτό που γράφεις. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, η αγάπη προς τον Θεό προηγείται και ακολουθεί η αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί; Διότι πλησίον και εγγύτατα (θεός εγγίζων εγώ ειμι λέγει κύριος και ουχί θεός πόρρωθεν) στον άνθρωπο είναι πρώτα ο Θεός και μετά ο οιοσδήποτε άλλος. Αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό, ούτε τον πλησίον ούτε τίποτα δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, αν και θα λέμε ότι αγαπάμε. Αυτό κάνει ο πάπας με την αγαπολογία του, όλους τους αγαπά, βρίσκεται όμως μέσα στην αίρεση και αυτό έχει αποτέλεσμα το "ουδέ επίσταται τι εστίν αγάπη τω όντι". Ούτε και τον Θεό αγαπά (βλ. http://salograia.blogspot.com/2010/05/blog-post_5340.html). Ψεύδεται και υποκρίνεται, μαζί του και η φαναριώτικη κουστωδία.

Γιατί φωνάζουμε από το 1923 ότι είναι ανέφικτη η ένωση με τις ψευδαδελφές εκκλησίες; Αν δεν αποκηρύξουν τις πλάνες τους "πεποιήκαμεν ουδέν"

Ανώνυμος είπε...

Η γριά να μην φαντάζεται εχθρους εκεί που δεν υπάρχουν.

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ του Προδότη Πατριάρχη να σταματήσουν να φαντασιώνονται γριές ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

Ανώνυμος είπε...

H ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΡΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΑΣ
ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΕ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ.
ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗ ΓΡΙΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ Δ Ε Ν ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ το παπαδαριό κάποιων ΠΡΟΔΟΤων, ΠΟΥΛΗΜΕΝων ΣΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ. Ονόματα δεν λέμε.

Ανώνυμος είπε...

Ta kseroume,giatre , ta onomata, mh skas!

Ανώνυμος είπε...

Χριστοδουλίδη εγώ δεν το έστειλα έτσι το σχόλιο.
το άλλαξες τελείως καημένε.
Τόσο πολύ φοβάσαι τα σκυλιά του Πατριάρχη που μπαίνουνε εδώ μέσα μόνο για υβρεολόγιο και για κανένα σχόλιο επί της ουσίας, εποικοδομητικό;
Ντροπή σου!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ήρεμα, ήρεμα και ...

και εποικοδομητικά επί της ουσίας. Με βρισιές δεν λύνονται τα προβλήματα, δεν προάγεται ο αγώνας.

Ανώνυμος είπε...

Η POLY HREMIA MAS EFAGE.
GERASES XRISTODOULIDH KAI APOKOIMHTHEKES!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Μια κυπριακή παροιμία λέει ότι "ο βωβός βατεύει τον μουρμουριάρη".

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ,

Υπενθυμίζω ότι για εκτόνωση υπάρχουν τα γήπεδα. Αλλά και άλλοι τρόποι.

Ανώνυμος είπε...

κ.Κυπριανε δεν μας λες τι έγινε με τα υπόλοιπα πατριαρχεία και εκκλησίες. Εκεί έγιναν σύνοδοι; Γιατί αν και κάποια πατριαρχεία και εκκλησίες κράτησαν το παλαιο ημερολόγιο έχουν κοινωνία με την εκκλησία της Ελλάδας του νέου ημερολογίου και όχι με τους παλαιοημερολογίτες; Γιατί οι σύχρονοι άγιοι γέροντες δεν θεώρησαν τόσο σημαντικο αυτό το ζήτημα και είχαν κοινωνία με το νέο ημερολόγιο ακομα κι αν ήταν αγιορείτες;
Μαρινα

Ανώνυμος είπε...

Τι πάει να πεί βατεύει;

Μαρίνα πολύ καλή ερώτηση...

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Μαρινα : Μας λες τι έγινε με τα υπόλοιπα πατριαρχεία και εκκλησίες;

ΚΧ : Να μας το πεις εσύ καλύτερα, αφού μας αναφέρεις ονομαστικά τα Πατριαρχεία και το τι έγινε στο καθένα.

Μαρινα : Γιατί, αν κάποια πατριαρχεία και εκκλησίες κράτησαν το παλαιο ημερολόγιο, έχουν κοινωνία με την εκκλησία της Ελλάδας του νέου ημερολογίου και όχι με τους παλαιοημερολογίτες;

ΚΧ : Διότι κρατούν στάση αναμονής. Το ζήτημα βρίσκεται σε εκκρεμότητα και μόνο Οικουμενική Σύνοδος μπορεί να δώσει απάντηση.

Κάτω από τις παρούσες συνθήκες και γνωστού όντως ότι η παπική και η προτεσταντική αίρεση ασκούν τον πλήρη έλεγχο του πλανήτη (κυρίως οι προτεστάντες) τα Πατριαρχεία τελούν ουσιαστικά σε κατάσταση ιδιότυπης ομηρίας. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι των Πατριαρχείων αυτών αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πολλαπλά διλήμματα σε συνάρτηση με τις οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες που έχουν. Η Pax Americana προτείνει και επιβάλλει μια κίβδηλη ελευθερία και μια εξίσου ψεύτικη δημοκρατία.

Μαρινα : Γιατί οι σύχρονοι άγιοι γέροντες δεν θεώρησαν τόσο σημαντικο αυτό το ζήτημα;

ΚΧ : Στην αρχή το θεώρησαν. Μετά αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατεύθυνση. Πολιτικοί και θρησκευτικοί μισιονάριοι ανέλαβαν αυτό το έργο και το έφεραν εις πέρας με επιτυχία. Παρ΄ όλα αυτά οι αντιστάσεις δεν κάμφθηκαν και ακόμη υπάρχουν. Δεν θα χαθούν ποτέ.

Μαρινα : Γιατί οι σύχρονοι άγιοι γέροντες εχουν κοινωνία με το νέο ημερολόγιο ακομα;

ΚΧ : Αν ρωτάς τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε. Μπορεί, σωστά, να κρατούν στάση αναμονής για σύγκλιση Οικουμενικής Συνόδου. Αν όμως έμεναν συνεπείς στη Παράδοση - το είχαν κάνει στην περίπτωση της Εικονομαχίας - τουλάχιστον δεν θα είχε αμβλυνθεί τόσο πολύ (σε σημείο εξαφάνισης) το κριτήριο Ορθοδοξίας του λαού του Θεού.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ανώνυμος είπε...Τι πάει να πεί βατεύει;

ΚΧ : Βάλε τη λέξη στο "ψαχτήρι" της Google και θα πάρεις την απάντηση.

Ανώνυμος είπε...

Αληθινά ορθόδοξος είναι ο θεραπευμένος άνθρωπος. Δεν μπορω να πιστέψω λοιπόν ότι όλοι οι συγχρονοι αγιοι πλανήθηκαν σ άυτό το θέμα.
Κι αυτό πρέπει να προβληματίσει σοβαρα τους παλαιοημερολογίτες. Μηπως τελικα έχουν πλανηθεί; Υπάρχουν μεσα στους παλαιοημερολογίτες άνθρωποι που έχουν "πληροφορία απλανη" ότι πορεύονται σωστά; Γιατί εχω συναντήσει το αντιθετο, ανθρώπους φωτισμένιους που όταν αποφάσισαν π.χ. να διακόψουν το μνημοσυνο του πατριάρχη, η Θεία Χαρης δεν ενεργούσε μέσα τους, και καταλαβαν ότι ενεργούσαν λάθος. Και επειδη καθενας που θυμώνει για κάποιο λόγω με το νέο ημερολόγιο γίνεται παλαιοημερολογίτης, σκέφτομαι με τόσους θυμωμένους μαζεμένους εκει, ενεργεί το Αγιο Πνευμα;
Μαρίνα

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αληθινά ορθόδοξος είναι ο θεραπευμένος άνθρωπος και ο θεραπευμένος δεν δέχεται ούτε τον όρο "παλαιοημερολογίτης", ούτε "νεοημερολογίτης". Ο όρος είναι επείσακτος, μας τον επέβαλε ο παπισμός, όπως και κάθε μοντέρνο ή μεταμοντέρο θεολογικό νεολογισμό.

Οι παπούδες και οι γιαγιάδες μας δεν ήταν άλλοι με το παλαιό και άλλοι με το νέο, οπωσδήποτε δε, άλλοι ήταν άρρωστοι, άλλοι θεραπευόμενοι και έτεροι ιαθέντες.

Μαρίνα : Γιατί εχω συναντήσει το αντιθετο, ανθρώπους φωτισμένιους που όταν αποφάσισαν π.χ. να διακόψουν το μνημοσυνο του πατριάρχη, η Θεία Χαρης δεν ενεργούσε μέσα τους

Κυπριανός Χ : Η νεοτερική παπική θεολογία που εισηγήθηκε σε μας τη μεταβολή του θρησκευτικού μας χρόνου έκανε ένα ακόμη θαύμα. Προέκυψαν και οι άγιοι του νέου χρόνου. Όχι ότι τους αμφισβητώ. Αμφισβητώ την εσωτερική τους πληροφορία που καταθέτουν πολλοί νομίζοντάς την θέσφατο.

Αυτοί οι φωτισμένοι, που όταν σταμάτησαν τη μνημόνευση του Αθηναγόρα και των άλλων, είχαν την πληροφορία ότι η Χάρις δεν ενεργούσε μέσα τους, μάλλον ( τι, μάλλον!) εωσφορικό φωτισμό είχαν.

Εξωτερική ένωση των εκκλησιών μπορεί να γίνει με την επίκληση μια εξίσου ψευδεπίγραφης εξωτερικής αγαπολογίας ή αγάπης σε εισαγωγικά. Η εσωτερική ενότητα χρειάζεται και αυτή συντελείται όταν ο Θεός (Αγάπη) αγαπά και ανταγαπάται με την Χάρη -για τον άνθρωπο - του Ζωοποιού Πνεύματος, του εκ του Πατρός εκπορευομένου.

Ανώνυμος είπε...

ο π.Πορφυριος , ο παπα-χαραλαμπος Διονυσιάτης είχαν εοσφορικο εγωισμό; Προσεξε αδερφε! Ο πατήρ -Παίσιος πνευματικός καθοδηγητής δυο γυναικείων μοναστηριών με το νεο κι αυτός εοσφορικό εγωισμό; Τοτε εμείς τι έχουμε; Πού ουτε την Χαρη από την πλάνη δεν είμαστε ικανοί να διακρίνουμε; Πού δεν έχουμε βάλει ακομα αρχή;
Μαρίνα

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Οι νεοανακηρυσσόμενοι άγιοι σε περιόδους όπου λυσσομανά το σχίσμα και η αίρεση βρίσκονται στην κρίση του Κυρίου και όχι τη δική μας. Σε ένα ετοιμόρροπο σπίτι δεν κάνουμε ποτέ δεξίωση για να τιμήσουμε αυτόν που μας το χάρισε.

Το σπίτι μας πέφτει.

Όταν δεν είμαστε ικανοί να ξεχωρίσουμε τι είναι Ορθόδοξο και τι δεν είναι, όταν η Πατριαρχική εγκύκλιος του 1920 αναγνωρίζει ως αδελφές εκκλησίες αυτές που προηγούμενα τις αποκαλούσε αιρετικές και ακόμη, όταν ο Αθηναγόρας εγκαλείται για πλάνη και στη συνέχεια πέφτει ο μανδύας της οικονομίας για να κρύψει την Αλήθεια, τότε να μου επιτρέψεις να έχω κι εγώ τις επιφυλάξεις μου ως προς την "εσωτερική πληροφορία" ( εγώ δεν τον αποκαλώ φωτισμό, αν χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη είναι διότι εσύ μου την πρόσφερες ) των ασκητών μας αυτών.

Ανώνυμος είπε...

Χριστοδουλίδη, ρεσιτάλ έδωσε πάλι!

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Εξαρτάται από τι έχει κανείς συνηθίσει να ακούει και με τι τέρπεται ηχητικά.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χριστοδουλίδη, ο κύριος Παναγιώτης Σημάτης λέει ότι οι ακολουθούντες το Παλαιό είχαν απόλυτο δίκιο για την αντικανονική αλλαγή του ημερολογίου αλλά δημιούργησαν σχίσμα ανάγοντας τις 13 ημέρες σε θέμα Πίστεως.
Η δημιουργία άλλης Συνόδου χωρίς να καταδικασθεί η αίρεσις και να αποκατασταθή η πίστις αποτελεί σχίσμα και αφετηρία σχισμάτων, διότι η δημιουργία άλλης Συνόδου πρέπει να γίνη με νόμιμο εκκλησιολογικό τρόπο και οπωσδήποτε, αφού προηγουμένως καταργηθή νομίμως η προηγούμενη αιρετική Σύνοδος...Αν όμως μνημονεύσουμε άλλον Επίσκοπο ή Σύνοδο άνευ αντικαταστάσεως των αιρετικών Επισκόπων, δηλαδή ενώ αυτοί ευρίσκονται στις θέσεις των, τότε δημιουργούμε σχίσμα στην Εκκλησία, δηλαδή δημιουργούμε μία άλλη Εκκλησία η οποία δυνατόν να διασώζη την ορθόδοξο πίστι, αλλά όχι την ορθόδοξο εκκλησιολογία. (σελ 6).
http://www.scribd.com/doc/28964678/%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82

Δεν είναι ισχύουν αυτά;

Όμως και οι ακολουθούντες το Νέο Ημερολόγιο αντί να αποτειχιστούν από τους Οικουμενιστές βρίσκουν προφάσεις εν αμαρτία για να συνεχίζουν την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους!
http://entoytwnika.blogspot.com/2010/05/blog-post_21.html

Αλέξανδρος

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ Αλέξανδρε,

Η μεταβολή του εκκλησιαστικού χρόνου, μολονότι εκ πρώτης όψεως δεν μπορεί να θεωρηθεί θέμα πίστεως, η πράξη απέδειξε ότι άπτεται του Δόγματος. Κατά συνέπεια, τίθεται ΚΑΙ θέμα πίστεως.

Πολύ ορθά γράφει ο κ. Σημάτης ότι η δημιουργία Συνόδου (ή καλύτερα συνόδου) από τους αρνούμενους την καινοτομία της μεταβολής του εκκλησιστικού χρόνου οδηγεί σε σχίσμα και, πολύ πιθανό, σε αίρεση.

Ερευνητέον το πόσο χρόνο θα μπορούσαν - και δύνανται - να περιμένουν, όλοι όσοι προέβλεψαν που θα οδηγούσε η καινοτομία αυτή, δοθέντος ότι με την πατριαρχική εγκύκλιο του 1920 ο στόχος ήταν προδιαγεγραμμένος και σαφώς καθορισμένος : Η ένωση των εκκλησιών.

Θα ανοίγαμε μεγάλη συζήτηση για τους λόγους που τα Πατριαρχεία δεν αποφάσισαν να συγκαλέσουν Σύνοδο. Μια επί πολλής ματιά στα τότε πολιτικά πράγματα των Βαλκανίων, της Ρωσίας αλλά και αλλού, μας δίνει να καταλάβουμε ότι τότε, όπως και τώρα, πρυτάνευε η ψευτιά της διπλωματίας και όχι η αλήθεια του Ευαγγελίου εκ μέρους των εκκλησιαστικών. Οπότε, δικαίως θα έλεγε κανείς, ζήσαμε όλοι την τραγωδία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα πράγματα βρίσκονται και πάλι στο ίδιο σημείο και είναι εντελώς μάταιο να προσδοκά κανείς σύγκλιση Οικουμενικής Συνόδου. Ψευδοσύνοδος ασφαλώς και θα υπάρξει. Αλλά θα συσσωρεύσει επί της κεφαλής της, και όλων όσων την αποδεχθούν, άνθρακες.

Θα μου πεις τι κάνουμε εμείς; Θα ακολουθήσουμε αυτούς που τυπικά, αλλά και εν τοις πράγμασι, είναι εκτός των εκκλησιαστικών Κανόνων; Ή μήπως είναι καλύτερα να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε δεχόμενοι τις ανευλόγητες ευλογίες όλων αυτών που ποδοπάτησαν και πέταξαν στα άχρηστα Ιερούς Κανόνες και Πίστη;

Μεταξύ δυο προκείμενων κακών το μη χείρον βέλτιστον, έλεγαν οι πρόγονοί μας. Αλλά εδώ δεν ισχύει. Ορθά, ορθότατα έπραξαν οι πρώϊμοι πατέρες και αποτειχίστηκαν από το πολιτικό ιερατείο με τα ράσα και απέρριψαν την καινοτομία της χρονολογικής μεταβολής. Σύνοδο και συνόδους όμως τι τις ήθελαν;

Από την άλλη, έχουμε και αυτούς που μας υποδεικνύουν να παραμείνουμε στην κρατούσα εκκλησία για να μη δημιουργήσουμε, λέει, σχίσμα. Εντάξει, αν μείνουμε σχίσμα δεν θα δημιουργήσουμε, γιατί όντας ασυνείδητα σχισματικοί, να γίνουμε πιο σχισματικοί δεν γίνεται. Είμαστε ήδη βουτηγμένοι μέσα στο σχίσμα και οι νεοσυντηρητικοί της Ορθοδοξίας προσπαθούν να μας προφυλάξουν... από το σχίσμα.

Μέγας είσαι Κύριε, τι άλλο να γράψω.

Το τέλος ας είναι αυτό. Μας βάπτισαν με το νέο εκείνοι που βαπτίστηκαν με το παλαιό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει κατά πόσο αυτό έχει ή δεν έχει σημασία, ας καθίσει να το ερευνήσει, να το μελετήσει, να βρει τέλος πάντων ποια είναι η αλήθεια στο ζήτημα αυτό. Ίσως, με αυτό τον τρόπο να συγχωρεθούν μερικές, αλλά καίριες, αμαρτίες του ιδίου αλλά και των γονιών του.

Ανώνυμος είπε...

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος στο βιβλίο του "Η Αποκάλυψη εξηγημένη - το κατά δύναμη"(σελ 128) αναφέρει: "Ένα μόνο αμάρτημα δεν συγχωρεί και δεν ξεπλένει το αίμα του μαρτυρίου:
Την αίρεσι και το σχίσμα."
Για αυτό φοβάμαι μήπως απομακρυνόμενοι από την αίρεση πέσουμε σε σχίσμα πιστεύοντας ότι γλυτώσαμε και αποδειχθούν τα δεύτερα χείρονα των πρώτων. Σίγουρα όμως πιστεύω πως πρέπει να αποτειχιστούμε από τους Οικουμενιστές, να μην έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους αλλά ούτε να δημιουργήσουμε και Συνόδους.
Δεν καταλαβαίνω τι εξυπηρετούν εκείνοι που αποτρέπουν τον λαό από τη σωτήρια για τη ψυχή του, αποτείχιση με το φόβο ότι θα προκληθούν σχίσματα. Εντωμεταξύ καταπίνουμε τη κάμηλο των συμπροσευχών και μνημοσύνων των αιρετικών, τη συμμετοχή στο ΠΣΕ, την αναγνώριση των "Μυστηρίων" Παπικών και Προτεσταντών, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ ακυρώνουμε την Ορθοδοξία δεχόμενοι ότι το Άγιο Πνεύμα υπάρχει και εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας, συν τα όσα τρομερά συμβαίνουν στην Ασσίζη που δεν ξέρω πως να τα χαρακτηρίσω! Βλέποντας τα βιντεάκια για τη διαχρονική πορεία του παγκοσμίου συμβουλίου των εκκλησιών μόνο θλίψη γεμίζω...
http://www.youtube.com/watch?v=hmDAKtJoin4
ΥΣ: Σήμερα δεν μπορεί να γίνει Οικουμενική Σύνοδος επειδή για να έχει μία Σύνοδος χαρακτήρα Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή να εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει όλοι οι Ιεράρχες που την αποτελούν να έχουν φτάσει στην Θέωση! Και εμείς σήμερα ξέρουμε έστω και έναν Ιεράρχη που να έχει φτάσει στην Θέωση;...

Αλέξανδρος

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ Αλέξανδρε,

Είναι σωστό αυτό που γράφεις : Τον αιρετικό, τον εν επιγνώσει αιρετικό και σχισματικό, δεν τον συγχωρεί ούτε ακόμη κι αυτό το αίμα του μαρτυρίου, το οποίο ενδεχομένως να κληθεί να προσφέρει, για να ομολογήσει τι; Την αίρεση και το σχίσμα που υπερασπίζεται και υποστηρίζει; Δεν γίνεται, πώς να το κάνουμε;

Κατά πόσον, τώρα, εμείς που βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα από τα "γενοφάσκια" μας είμαστε ή όχι σχισματικοί ή αιρετικοί, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Το οποίο όμως σμικρύνεται αν το εντοπίσουμε στον καθένα ξεχωριστά και αν, εν τω μεταξύ, καθαρίσουμε το κυρίως ζητούμενο από όλα όσα έχουν συσσωρευθεί με την πάροδο του χρόνου και το έχουν κάνει αγνώριστο.

Στο θέμα του ημερολογίου τα πράγματα είναι ευτυχώς ακόμη νωπά, έτσι, ώστε χωρίς μεγάλη δυσκολία να βρίσκουμε την άκρη. Ουδείς εκκλησιαστικός λόγος υπήρχε να γίνει αυτό που, η πολιτική διπλωματία και η μασονία, γεννήματα κι αυτά της παπικής παραθεολογίας (κατά το παραθρησκείας), μας επέβαλε.

Τι να το κουβεντιάζουμε; Και τι να συζητάμε για παπικά πρωτεία και άλλα διάφορα, όταν αυτοβούλως και αυθαίρετα ο πάπας εν μια νυκτί κήρυξε αιρετική όλη τη χριστιανοσύνη, επειδή δεν συμφωνούσε με την αυταρχικής και εξουσιαστικής έμπνευσης προσθήκη του φιλιόκβε; Αυτά όλα συζητήθηκαν στη Φερράρα-Φλωρεντία και ο άγιος Μάρκος Ευγενικός τους έβγαλε θεολογικά σκάρτους.

Τώρα οι παπικοί θέλουν να τα βρούμε. Πέρασαν τα χρόνια, θα σκέπτονται, και αυτά θα έχουν λησμονηθεί. Αλλά δεν έχουν, κι ας λένε οι δικοί μας ό,τι θέλουν.

Κατά τούτο, λοιπόν, ως προς το θέμα του ημερολογίου, το οποίο εκπορεύεται από το διαχαστικό παπικό πνεύμα, οφείλουμε να είμαστε σε θεολογική εγρήγορση. Να έχουμε αυτιά και μάτια ανοικτά για να βλέπουμε ότι ο στόχος της αιρετικής Δύσης απέβλεπε στο διαχασμό μας, στον κατακερματισμό μας. Πράγμα που το πέτυχε με τους προτεστάντες και δυστυχώς με τους δικούς μας, που σωστά δεν δέχτηκαν την ημερολογιακή καινοτομία. Σπέρνει το διχασμό η παπική τιάρα και μετά παρεμβαίνει για να συνενώσει "τα το πριν διεστώτα". Αλλά τον δαιμονικό της ρόλο τον καταλάβαμε γι΄ αυτό και ο άγιος Μάρκος Ευγενικός φωνάζει:

«Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός΄ πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῆ κοινωνία χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν»