Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam

Θα σας αποκαλύψω ...

"Θα σας αποκαλύψω τώρα, ότι τότε διέταξα να βολιδοσκοπηθή καταλλήλως το Βερολίνον. Μου διεμηνύθη εκ μέρους τον Χίτλερ, η σύστασις να αποφύγω οιονδήποτε μέτρον δυνάμενον να θεωρηθή από την Ιταλίαν πρόκλησις. Έκαμα το πάν διά να μη μπορούν οι Ιταλοί να εμφανισθούν ως δυνάμενοι να έχουν όχι αφορμάς ευλόγους, αλλ' ούτε ευλογοφανές παράπονον εκ μέρους μας, αν και από την πρώτην στιγμήν αντελήφθην τι πράγματι εσήμαινεν η όλως αόριστος σύστασις του Βερολίνου. Σεις καλύτερον παντος άλλου γνωρίζετε ότι έκαμα το πάν διά να μη δώσωμεν αφορμήν εμφανίσεως της Ιταλίας ως δυναμένης να έχη ευλογοφανείς καν αφορμάς αιτιάσεων. Λόγω του επαγγέλματός σας έχετε παρακολουθήσει εις όλες τις λεπτομέρειες την ιστορίαν των ατελειώτων ιταλικών προκλήσεων δημοσιογραφικών και άλλων, αλλά και την χριστιανικήν υπομονήν την οποίαν ετηρίσαμεν, προσποιούμενοι ότι δεν τις καταλαβαίνουμε, περιοριζόμενοι μόνον σε δημοσιογραφικάς ανασκευάς των ιταλικών εναντίον μας κατηγοριών .
    Ομολογώ ότι εμπρός εις την φοβεράν ευθύνην της αναμίξεως της Ελλάδος εις τέτοιον μάλιστα πόλεμον, έκρινα πώς καθήκον μου ήτο να δω εάν θα ήτο δυνατόν να προφυλάξω τοv τόπον από αυτόν έστω και διά παντός τρόπου, ο οποίος όμως θα συμβιβάζετο με τα γενικώτερα συμφέροντα του Έθνους. Εις σχετικάς βολιδοσκοπήσεις προς την κατευθυνσιν τον Άξονος μου έδόθη να εννοήσω σαφώς ότι μόνη λύσις θα μπορουσε να είναι μία εκουσία προσχώρησιν της Ελλάδος εις την "Νέαν Τάξιν" . Προσχώρησις που θα εγένετο όλως ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ "ως εραστήν του Ελληνικού πνεύματος".
    Συγχρόνως όμως μου εδόθη να εννοήσω ότι η ένταξις εις την Νέαν Τάξιν προϋποθέτει προκαταρκτικήν άρσιν όλων των παλαιών διαφορών με τους γείτονάς μας. Και ναι μεν αυτό θα συνεπήγετο φυσικά θυσίας τινάς διά την Ελλάδα, αλλά αι θυσίαι θα έπρεπε να θεωρηθούν απολύτως "ασήμαντοι" εμπρός εις τα "οικονομικά και άλλα πλεονεκτήματα" τα οποία θα είχεν διά την Ελλάδα ή Νέα Τάξις εις την Ευρώπην και εις την Βαλκανικήν. Φυσικά με πάσαν περίσκεψιν και ανεπισήμως επεδίωξα δι' όλων των μέσων να κατατοπισθώ συγκεκριμένως ποίαι θα ήσαν αι θυσίαι αυταί, με τας οποίας η Ελλάς θα έπρεπε να πληρώση την ατίμωσιν της εξ ιδίας θελήσεως προσφοράς της να υπαχθή υπό την Νέαν Τάξιν.
    Με καταφανή προσπάθειαν αποφυγής σαφούς καθορισμού μου εδόθη να καταλάβω ότι η προς τους Έλληνας στοργή του Χίτλερ ήτο οι εγγυήσεις oτι αι θυσίαι αυταί θα περιορίζοντο "εις το ελάχιστον δυνατόν". Όταν επέμεινα να κατατοπισθώ, πόσον επί τέλους θα μπορουσε να είναι αύτο το έλάχιστον τελικώς, μάς εδόθη να καταλάβωμεν ότι τούτο συνίστατο εις μερικάς ικανοποιήσεις προς την Ιταλίαν δυτικώς μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρίαν ανατολικώς μέχρι Δεδεαγάτς .
    Δηλαδή θα έπρεπε διά να αποφύγωμεν τov πόλεμον, να γίνωμεν εθελονταί δούλοι και να πληρώσωμεν αυτήν την τιμήν... με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακρωτηριασμόν από την Ιταλίαν και του αριστερού προς ακρωτηριασμόν από την Βουλγαρίαν. Φυσικά δεν ήτo δύσκολον να προβλέψη κανείς ότι εις μίαν τοιαύτην περίπτωσιν οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος." (Απόσπασμα από το http://pheidias.antibaro.gr/1940/metaxas.htm).

Αν δεν καταλάβατε ποια είναι η αποκάλυψη, διαβάστε:

Μέχρι τώρα ο μπούσουλας έδειχνε την Ανατολική και τη Δυτική όχθη στην Παλαιστίνη. Τώρα, επειδή εμείς στραβά αρμενίζουμε, γύρισε και δείχνει Βόρεια και Νότια Μακεδονία. Επίκειται η συγκατάθεσή μας στην ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αλλά οι έμποροι των εθνών ξέρουν, είναι μοναδικοί στο να φτιάχνουν πολέμους, επειδή γνωρίζουν πώς να δημιουργούν εχθρούς. Έφτιαξαν τον Χίτλερ, τον Μιλόσεβιτς, τον Σαντάμ και σε λίγο τον Αχμαντινετζάντ. Ετοιμάζουν και σε μας εδώ κάποιον βόρειο εχθρό και γείτονα. Η εναλλακτική λύση ή είναι αυτή είτε η άλλη. Η απόσβεση του υπέρογκου Δημόσιου χρέους με κάποιες "μικρές παραχωρήσεις". Σαν αυτές που αναφέρει ο αείμνηστος Ιωάννης Μεταξάς : Μοιρασιά στο Αιγαίο, μοιρασιά στην Κύπρο, ξεπούλημα της Θράκης και του ονόματος της Μακεδονίας, χωρίς αυτό να μας εγγυάται την αποφυγή πολέμου ( η Τουρκία έχει άλλο προορισμό με άλλες αναίμακτες(;) ικανοποιήσεις).


Σενάρια τύπου Σπήλμπεργκ, σενάρια συνομωσίας, θα μου πείτε. Αλλά τα "σενάρια" δεν τα βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας. Δεν ήταν δικό μας σενάριο η εισβολή του Ατίλλα στην Κύπρο. Δικό τους ήταν, αλλά δεν το έβλεπαν οι βλάκες που τότε μας κυβερνούσαν. Αυτοί που τώρα μας κυβερνούν ξέρουν και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους "για να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδυα" και για να δώσουμε ένα τέλος (με δράμα) στο δράμα της Κύπρου.  

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam :
Προς τούτοις, φρονώ ότι η Καρχηδών πρέπει να καταστραφεί.
Το έλεγε ο Κάτων για την Καρχηδόνα, το λένε σήμερα οι διάδοχοί του για μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: