Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ουδέτεροι σέ όλα ; Ναί, σέ όλα


Μεγαλώνει η μαύρη τρύπα τού γαλαξία μας


«Δεν έχουμε δει τίποτε παρόμοιο κατά τα 24 χρόνια που μελετούμε την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Συνήθως, είναι μια αρκετά ήσυχη και αδύναμη μαύρη τρύπα σε "δίαιτα". Δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό το "όργιο" της», ανέφερε ο καθηγητής φυσικής και αστρονομίας Αντρέα Γκετς του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος 'Αντζελες (UCLA).

Οι δολοφόνοι τής τεχνητής νοημοσύνης

Η πρώτη πράξη Δικαιοσύνης

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011409833006


Πρώτη πράξη δικαιοσύνης τού Θεού ήταν η ισόβια καταδίκη (στόν όφι) ενός διαλόγου, ο οποίος απέβλεπε στήν ισοθεΐα ερήμην τού Θεού. Άλλο ισοτιμία πρός τόν Θεό (τού δημιουργήματος) καί έτερο η ομοτιμία (τού δημιουργήματος πάλι) πρός Αυτόν.
Ουδέποτε τό ισότιμον, μέγεθος ποσοτικό, μπορεί νά γίνει ομότιμον. Τό τελευταίο είναι ποιοτικό καί όχι ποσοτικό, μέγεθος.
Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τά αποτελέσματα τού Διαφωτισμού καί τών διαφωτιστών. Σαφής, σαφέστατη η διαβολική κυριαρχία τής διαβόητης πλέον ισότητας.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

«41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακούς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καί ...

... τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.» (Μτ. κα΄)

«22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ.» (1Κρ. ις΄)
Ύπόμνημα : «5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.» (Φλ. δ΄5)


Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Τό πρόσωπο, η κοινωνία καί η σχέση


Άλλοι λένε ότι όλα στή ζωή είναι χημεία, άλλοι ότι όλα είναι ενέργεια, τελικά δέ συμφωνούν, στό ότι όλα είναι σχέση, τά οποία όλα καταλήγουν στόν συμπαντικό κονιορτό, δηλαδή στόν θεό μίας άπειρης θεότητας ή ενός ακατάληπτου θείου. Η θεότητα είναι γένους θηλυκού, τό θείον γένους ουδετέρου καί ο θεός γένους αρσενικού. Όλες οι προτιμήσεις καλύπτονται καί είμαστε έτοιμοι νά γίνουμε η σκόνη τού Σύμπαντος. Ο ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή γλώσσας Σιωνισμός - θεοκρασία τών οικουμενιστών - έτσι μάς θέλει.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Υπόσταση ή Πρόσωπο, καί ουδετερόθρησκο κράτος


«... Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

(Καὶ εἰς) τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (...) τό συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον Πνεῦμα Ἅγιον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, ελάλησε καί λαλεί είς τήν μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ο αιφνίδιος θάνατος ενός καλλιτέχνη καί η ευκαιρία γιά τόν Παράδεισο


« 25 μή δῷς ὕδατι διέξοδον μηδέ γυναικί πονηρᾷ ἐξουσίαν »

Η τοποθεσία Grecce είναι ΛΆΘΟΣ. Δέν ξέρω άν σκόπιμα ή αφελώς (αγραμματοσύνη) οι αρμόδιοι (διαχειριστές) τού φέησμπουκ τό διατηρούν, όπως καί μερικά άλλα "γκρής", τά οποία συντηρούν τήν αγραμματοσύνη τών αγγλικών καί τών ελληνικών.
Έχω διαπράξει τό λάθος, μερικές φορές στήν τοποθεσία, λόγω απροσεξίας. Άλλη δέν πρόκειται.Σοφία Σειράχ, κε' Κεφάλαιο : «24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀποθνήσκομεν πάντες. 25 μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ ἐξουσίαν. 26 εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖρά σου, ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν.»

Η προμήτορ Εύα δέν ήταν πονηρά. Δέχθηκε νά γίνει κατόπιν διαλόγου μέ τόν όφι. Τής έμπρακτης σαρκικής πορνείας προηγείται η θεωρητική μοιχεία.
Οι δυνάμεις τού εωσφόρου δέν είναι δυνάμεις ˙ είναι ενεργήματα δυνάμεως ˙ καθότι κύριος τών δυνάμεων είναι μόνο ο Κύριος. Όθεν, Κύριος τών δυνάμεων λέγεται.
Οι εωσφορικές "δυνάμεις", δηλαδή τά ενεργήματα δυνάμεως, δρούν στήν γή καί είναι καταστροφικές. Στόν ουρανό ή δράση τους είναι μηδενική, είναι ανύπαρκτη.
Σέ αντίθεση πρός αυτές τίς επίγειες καταστροφικές "δυνάμεις" - ενεργήματα, οι επουράνιες δυνάμεις - θεία ενεργήματα, είναι δημιουργικές, φωτιστικές καί αγιαστικές, τόσο στήν γή όσο καί στόν ουρανό : αθανατίζουν τό εύμορφο καί έμμορφο ένδυμα - σώμα τής ψυχής, παρότι αυτό τό ένδυμα - σώμα, είναι θνητό καί φθαρτό.

Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Πλούσιοι στήν ύλη φτωχοί στό Πνεύμα«... 10 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι» (Μτ. ιθ΄)

Σχόλιο
Δέν γράφει εδώ "εί ούτως εστίν η σχέση τού ανθρώπου μετά τής γυναικός"

«20 λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;» (Μτ. ιθ')

Σχόλιο
Πέραν τού ότι νόμιζε πως ο υλικός πλούτος, ήταν ευδοκία Θεού, επειδή τηρούσε τίς Εντολές, αγνούσε καί τόν πατέρα καί τήν μητέρα του. Δέν τούς τιμούσε. Ποιοί ήταν αυτοί, θά τό μάθαινε άν έδινε τόν υλικό πλούτο στούς φτωχούς καί ο Θεός, τότε, θά τού χάριζε τήν αιώνια ζωή, που επιθυμούσε. Αυτός ο πλούτος ήταν καί είναι ασυγκρίτως ανώτερος τών υλικών αγαθών, που είχε αποκτήσει.