Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Τα θρησκευτικά της Νέας Γενιάς

Τα έργα και ημέρες του αλήστου μνήμης υπουργείου Νέας Γενιάς και Παιδείας, επί πασοκρατίας, σήμερα πιάνουν τόπο. Προηγήθηκε μια εντελώς απρόσκοπτη πορεία, σχεδόν σαραντάχρονη, αφού η ακαδημαϊκή θεολογική διανόηση ψέλλιζε τα γνωστά ληρήμματα περί ιδεολογικοποίησης και θρησκειποίησης της εκκλησίας. Προηγήθηκε, επομένως, η πολεμική κατά της θρησκείας και τώρα, αφού γίναμε καλά από τη νευροβιολογική μας ασθένεια, έρχεται και η σειρά της εκκλησίας. Σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν και οι ναοί είτε θα νοικιάζονται σε αλλόπιστους ή θα γκρεμίζονται για να εγείρονται ενοικιαζόμενα δωμάτια σε τουρίστες. Μας χρειάζεται αύξηση του ΑΕΠ.
Αν διαβάσετε τα νέα θρησκευτικά, που θα διδάσκονται οι «νέες γενιές», θα καταλήξετε, χωρίς πολλή σκέψη, στο συμπέρασμα αυτό. Ο παρακάτω δεσμός προς κάθε ενδιαφερόμενο : http://pedilokaltsa.blogspot.gr/2016/09/blog-post_64.html

Θα μου πείτε, πολύ σωστά, τί δουλειά έχεις εσύ ο άσχετος από θεολογία και ασχολείσαι με αυτό το θέμα ; «Μείνε στα τσιρότα και στα μπεταντιν, όπως έμαθες, και άσε στην άκρη τα θεολογικά», μου συνέστησε ένα έγκυρο "εκκλησιαστικό" ιστολόγιο. Συμβαίνει όμως να μην είμαι άνθρωπος της υπακοής, μάλλον της κακής υπακοής, γι΄ αυτό γράφω τα κατωτέρω.

α) « 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·»
β) « 7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱὸς, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου »
γ) « 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.»
δ) «21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.»

Συγκρινόμενα τα ανωτέρω με τα σημερινά, κατ΄ ευφημισμό, θρησκευτικά, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι οι νέοι άνθρωποι της νέας πολιτικής μας γενιάς - συνεχιστες της πρόσφατης άλλης - θα διδαχθούν να πάθουν κι έτσι να μάθουν, αν φυσικά μάθουν, μέσα από αυτό το αξεδιάλυτο μπέρδεμα φιλοσοφίας, αισθητικής, αλλά και περιθωριακής λαϊκής (multi-culti) τέχνης. Στόχος των σοφών κεφαλών του ΙΕΠ δεν είναι το "έμαθεν αφ΄ ων έπαθεν ... υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ... ίνα ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ". Τα παιδιά μας δεν πρέπει να μάθουν, για να μην πάθουν. Η αμαρτία έγινε - μας έμαθαν - αστοχία, οπότε μπορούμε να στοχεύουμε κατ΄ επανάληψη. Δεν χάνουμε, δα, και τίποτα° δεν πετύχαμε με την πρώτη, θα πετύχουμε με τη δεύτερη, την τρίτη, τη νιοστή φορά. Ίσως, μας δοθεί και δεύτερη ευκαιρία βελτιωμένης υπαρξιακής πορείας ... προς θέωση. Λέμε, μπορεί, τίποτα δεν αποκλείεται, το λένε οι άλλοι «δρόμοι» του θεού. Ο οποίος δεν μας έδειξε ένα δρόμο, έτσι δεν είναι ; Μας έδειξε πολλούς.

Ώστε, λοιπόν, ούτως έχουν τα πράγματα. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό και όποιος δεν συμφωνεί, συντάσεται με το ισλαμικό κράτος επί του παρόντος . Δεν γνωρίζουμε ποιος «δρόμος» θα ακολουθήσει μετά. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δρόμο, που δεν ακολουθεί τα νόμιμα θεσπίσματα (ανθρώπινα δικαιώματα ΟΗΕ) και όχι εκείνο τον δρόμο, των δικαιωμάτων του αγίου Θεού, που μας περιγράφει σύντομα το κατωτέρω εδάφιο παλαιάς επιστολής προς Ρωμαίους της μετά Χριστόν εποχής

ε) « 3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας, κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη· διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν·».

Οι ημέτεροι εκτελεστές της εντολής «ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν», με τα νέα - κατ΄ ευφημισμό - θρησκευτικά που μας φέρνουν, είναι οι κατά σάρκα όντες, κατά σάρκα περιπατούντες,  σαρκικό φρόνημα έχοντες και « τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος». Εκεί μας οδήγησε η εκσυγχρονιστική διανόηση της ακαδημαϊκής θεολογίας και εκεί οδηγούν τα παιδιά μας οι εκλεκτοί της ψήφου. Οι μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦντες, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα, θα το επιτρέψουμε ;

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Θεία και ανθρώπιναΟ π. Γεώργιος Αγγελάκης είναι της μερίδος των αποκαλούμενων Ακαινοτόμητων, οι οποίοι ασκούν δριμεία κριτική κατά των Νεοημερολογιτών, αλλά και κατά των Παλιοημερολογιτών. Η απορία του γράφοντος είναι : Αν οι Ακαινοτόμητοι είχαν παραμείνει όλα αυτά τα χρόνια - από το 1935 και μετά - χωρίς διακόνους, πρεσβυτέρους και επισκόπους, πόσοι θα ήταν σήμερα ; Βεβαίως, ρητορικό το ερώτημα, δεν παύει όμως να έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Πιθανολογώ, ολιγότεροι από όσους αριθμούν επί των ημερών μας, για να μην γράφω "δεν θα υπήρχαν".

Ακόμη κι αν συγκληθεί Σύνοδος κατά τις προσδοκίες τους, αυτή δεν θα πληροί τον απαραίτητο όρο συγκαλέσεώς της. Θα είναι κατά παράβαση των Ιερών Κανόνων, διότι βασιλείς δεν υπάρχουν. Τη θέση τους έχουν καταλάβει πρόεδροι Δημοκρατίας και Κοινοβούλια, παρέχουν δε το δικαίωμα σε όποιον θέλει, να γίνει ιδρυτής «εκκλησίας». Το συνοδικό (;) σύστημα της πολιτειοκρατίας εγγυάται τις δημοκρατικές αρχές, βάσει της οποίας μπορεί να ιδρυθεί ακόμη και «εκκλησία» του Σατανά !

Μη ξεχνάμε, ιδρυτής εκκλησίας είναι ο Κύριος και όχι ιδρυτής θρησκείας, όπως διδάσκει η Καινοτομία και έν τινι μέτρω, ευτυχώς σε μικρό ποσοστό, η παρεφθαρμένη Παράδοση. Επειδή η θρησκεία είναι νευροβιολογική ασθένεια.

Ένα σχόλιο σε δυο άρθρα


Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση (Βλέπε σύνδεσμο) "Τὸν νοῦ μας!":
Θα κουράσω τον αναγνώστη και τη φιλόξενη στήλη των σχολίων σας με ένα άρθρο (παρένθεση, μόνο σχόλια ξέρω να γράφω) που είχα δημοσιεύσει αλλού, πάνε κάτι χρόνια. Ο λόγος που επαναλαμβάνομαι είναι διότι σε όλα αυτά τα καίρια και σωστά των αρθρογράφων, απουσιάζει κατά τη γνώμη μου κάτι σημαντικό. Δεν γνωρίζω τον κ. Μπουγά Ιωάννη και τι φρονεί περί πίστεως. Όμως με την αρθρογράφο «Φιλονόη και Φίλοι» είχα στο παρελθόν εντονότατη διαφωνία για το ζήτημα της πίστεως. Παραλείπω τις ευκολονόητες λεπτομέρειες, όχι όμως και τον αποκλεισμό μου από την ιστοσελίδα της. Αυτά εισαγωγικά και τώρα το σχόλιο.
"ΑΠΑΝΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ"
Προς Αυτόλυκον, Θεοφίλου Αντιοχέως,
Βιβλίο Ι

« "Ἀλλὰ ἀπιστεῖς νεκροὺς ἐγείρεσθαι. ὅταν ἔσται, τότε πιστεύσεις θέλων καὶ μὴ θέλων· καὶ ἡ πίστις σου εἰς ἀπιστίαν λογισθήσεται, ἐὰν μὴ νῦν πιστεύσῃς. πρὸς τί δὲ καὶ ἀπιστεῖς; ἢ οὐκ οἶδας ὅτι ἁπάντων πραγμάτων ἡ πίστις προηγεῖται; τίς γὰρ δύναται θερίσαι γεωργός, ἐὰν μὴ πρῶτον πιστεύσῃ τὸ σπέρμα τῇ γῇ; ἢ τίς δύναται διαπερᾶσαι τὴν θάλασσαν, ἐὰν μὴ πρῶτον ἑαυτὸν πιστεύσῃ τῷ πλοίῳ καὶ τῷ κυβερνήτῃ; τίς δὲ κάμνων δύναται θεραπευθῆναι, ἐὰν μὴ πρῶτον ἑαυτὸν πιστεύσῃ τῷ ἰατρῷ; ποίαν δὲ τέχνην ἢ ἐπιστήμην δύναταί τις μαθεῖν, ἐὰν μὴ πρῶτον ἐπιδῷ ἑαυτὸν καὶ πιστεύσῃ τῷ διδασκάλῳ;".

Όλη αυτή η σημερινή παραφροσύνη μήπως δεν έχει θρησκευτικές / θεολογικές παραμέτρους; Το αμφισβητεί κανείς;

Και τι άλλο μας ζητούν σήμερα με όλα αυτά τα λαθραία στίφη που κατακλύζουν την οικουμένη; Πού απευθύνονται όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι, οι οποίοι σήμερα μας παρουσιάσθηκαν ξαφνικά; Στο συναίσθημα δεν απευθύνονται; Το συναίσθημα δεν ήταν αυτό που τους υπέδειξε να φτιάξουν την περίφημη "χάρτα" των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ;

Μάλιστα, στο συναίσθημα διότι γνωρίζουν πολύ καλά : Συναίσθημα σημαίνει θρησκεία, και ο σημερινός παγκόσμιος πολιτικός ανθρωπισμός με την διάχυτη και διαχεόμενη θρησκευτική αγαπολογία, βάση έχουν το συναίσθημα. Συναίσθημα που απορρέει και εκπηγάζει από ένα ψευδεπίγραφο ανθρωπισμό και μια εντελώς διεστραμμένη αγάπη.

Η πολιτική του συναισθήματος, αυτή που σήμερα γνωρίζει η ανθρωπότης με τα επιδοτούμενα στίφη των λαθραίων - ή καλείται να γνωρίσει και να την αποδεχθεί - έχει θεμέλιο την αίρεση, μια μορφή καταστροφικής λατρείας από τις πολλές που υπάρχουν. Την οικοδομεί στη γενικότητά της μια θρησκεία, που αντιμάχεται τον άγιο Θεό και υποστρέφει τον άνθρωπο στην αρχέγονη και πρωτόγονη θρησκευτικότητα του Γιαχβέ.

Πολιτική που ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση με το συναίσθημα, όπως συχνά μας θυμίζουν οι αχυράνθρωποι που μας κυβερνούν, ψεύδεται. Είναι η πολιτική της ζούγκλας και αυτό δεν τολμούν να το ομολογήσουν. Εμείς όμως το βλέπουμε και τους το φωνάζουμε. Αυτή την πολιτική έχουμε, με αυτή ζούμε σήμερα.»

Και συμπληρώνω τώρα εδώ
Αν λοιπόν θέλουμε "να έχουμε το νού μας", καλό είναι να "καθαρίσουμε το νού μας" και ας κάνουμε τον κόπο να ψαχτούμε. Τότε, ας επαναλάβουμε το «12 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου». Ίσως, κάτι μπορέσει να γίνει.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Οι «εφαψίες»

Διαβάζω :
Αν ο κ. Φίλης ως απλός  … «εφαψίας» της ιστορικής γνώσης, έχει άδικο στα προαναφερθέντα, έχει το δίκιο με το μέρος του στην μεταρρύθμιση που επιχειρεί στο μάθημα των θρησκευτικών, ως αρμόδιος υπουργός. Έγκειται στην ευχέρειά του και απορρέει από τον ρόλο του που του απέδωσε ο λαός, ως μέλος εκλεγμένης κυβέρνησης. Βλέπε :
«Η (σκόπιμη;) πολιτική προπέτεια του Νίκου Φίλη»  http://www.liberal.gr/arthro/80160/politiki/2016/i--skopimi-politiki-propeteia-tou-nikou-fili.html

Και σχολιάζω :
Αν υπάρχουν «εφαψίες» της ιστορικής γνώσης, άλλο τόσο υπάρχουν και οι «εφαψίες» της θεολογικής / θρησκευτικής κλπ. γνώσης. Εν προκειμένω, ο αρθρογράφος της Liberal τί είναι ; Γνώστης του θεολογικού αντικειμένου ή «εφαψίας» τούτου ; Ή μήπως νομίζει ότι είναι «εφαψίας» της θεολογίας και ο λαός του Θεού, ο οποίος, κατά απόφαση τοπικής οικουμενικής Συνόδου, είναι ο μοναδικός φύλακας και κριτής ζητημάτων που άπτωνται της πίστεως ;

Γράφει ἡ Διακήρυξις τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848 : « “Έπειτα παρ’  ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἠδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ».

Μήπως, ερωτώ, πρέπει να ζητήσουμε από τον λαό του Θεού, «αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας», να μας προσκομίσει τα αντικειμενικώς αδιάβλητα επιστημονικά εχέγγυα, ότι θεολογεί "εφαπτόμενος" του Λόγου και των λογίων της καθ΄ ημάς Πίστεως ; Θα βάλουμε στο μικροσκόπιο της έρευνας αυτό το λαό, προκειμένου να αποφανθούμε ότι ορθά ή εσφαλμένα «ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ» ;

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Η εκκλησία έχει εκκλησιολογική υπόσταση


Διαβάζω
Στο πρόσφατο κείμενο του καθηγητή κ. Αριστείδη Πανωτή, που τιτλοφορείται «Η προϊστορία της Διορθοδόξου Συνόδου – Προς καταλαλούντες την Αγία Σύνοδο», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής : «Και την πρώτη και την δεύτερη χιλιετία ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εκκλησιολογική υπόσταση αυτής της Εκκλησίας, απεναντίας στην Ιστορία έχουμε επανειλημμένες απόπειρα γεφύρωσης των δύο Εκκλησιών της αυτής Μίας Εκκλησίας με διαλόγους των εκατέρωθεν Ιεραρχιών τους». Και την πρώτη και την δεύτερη χιλιετία ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εκκλησιολογική υπόσταση αυτής της Εκκλησίας http://aktines.blogspot.gr/2016/09/blog-post_863.html.

Και σχολιάζω
Η υπόσταση της Εκκλησίας δεν είναι εκκλησιολογική, εκτός αν μας προσδιορίσει ο κ. Πανώτης ποια εκκλησιολογία έχει υπόψη του. Έχουμε πολλές εκκλησιολογίες, αν δεν κάνω λάθος.

Η υπόσταση της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινη, επιπλέον δε, επειδή «ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν», είναι και προσκυνητή «εν πνεύματι και αληθεία». Δηλονότι, εν Αγίω Πνεύματι και Χριστώ Ιησού, προς δόξαν Θεού Πατρός.

Τι θέλει και μας μπερδεύει ο κύριος καθηγητής με αυτό το «εκκλησιολογική υπόσταση της Εκκλησίας» ;

Η ουδετεροθρησκεία της πολιτικής και των νυν εκφραστών της

Ο υπ. Παιδείας κ. Φίλης δήλωσε ουδετερόθρησκος κι έτσι επιθυμεί να κάνει και τα σχολειά° να διδάσκουν την ουδετεροθρησκεία (παρένθεση, λίαν απεχθής και επικίνδυνος εχθρός του ο προσηλυτισμός) και ύστερα, ως ελεύθεροι πλέον πολίτες οι μαθητές, να διαλέγουν τη θρησκεία «που τους εκφράζει καλύτερα». Διότι, βλέπετε, είμαστε ελεύθεροι !

Και αυτά μεν για τα θρησκευτικά° έκαστος όποια θρησκεία προαιρείται.

Λαμπρά. Για τη Θρησκεία είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε όποια θέλουμε, τι γίνεται όμως με την Πολιτική ; Είμαστε ελεύθεροι να διαλέγουμε όποια πολιτική θέλουμε ; Όχι βέβαια. Διαλέγουμε τους εκφραστές της α,β, γ, δ, πολιτικής και αυτούς ψηφίζουμε και κανέναν άλλο, που δεν προβλέπει και δεν επιτρέπει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα προβλέπει τον εκμαυλισμό ή πλύση εγκεφάλου, το μεν για να γίνουν οι ψηφοφόροι δεξιοί, το δε αριστεροί, ή ακόμη και «ανακατεμμένος ο ερχόμενος» μετά ψήφου.

Εδώ προφανώς, ο αντίπαλος του κ. Φίλη, που ακούει στο όνομα "προσηλυτισμός", δεν παρευρίσκεται. Κενή θέση υπάρχει μόνο στη θρησκεία και αυτή (ο προσηλυτισμός) θα εξαφανιστεί δια της ουδετεροθρησκείας και όχι με την "ουδετεροπολιτική". Αν το αποτολμούσε αυτό ο κύριος υπ. Παιδείας (παρένθεση, υποπαιδείας) Φίλης - διάβαζε, αν εξαφάνιζε την προσηλυτιστική δράση τής πολιτικής που ασκεί - τα Μνημόνια θα έπεφταν βροχή, αν και, παρότι μη "ουδετεροπολιτικός", ο υπουργός τής "υποπαιδείας" μας αδυνατεί να τα αποφύγει. Αυτονόητο, τα ανωτέρω αφορούν και στον έτερο πόλο° αυτόν της ονομαζόμενης αντιπολίτευσης. Ό,τι αφήνει ημιτελές  η μια κυβέρνηση, έρχεται και το αποτελειώνει η πρώην αντιπολίτευση.

Οι Τράπεζες - σημ. υπάρχει μόνο μια, όπως η μαμά - το γνωρίζουν καλύτερα. Η θρησκεία ασκεί προσηλυτισμό, η πολιτική όχι. Μας περνούν για βλάκες, αλλά δεν είμαστε.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Διάσημοι μετά θάνατονΑνέβηκε στις 19 Σεπ 2016

Στον τομέα της ιατρικής επιστήμης η τεχνολογία προσέφερε σημαντική βοήθεια ως προς την θεραπευτική αντιμετώπιση νοσημάτων, στα οποία άλλοτε ελάχιστα ήταν δυνατόν να γίνουν. Αυτό όμως είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση νέων προβληματισμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν ανεπιτυχώς ή εντελώς λανθασμένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεοεισαχθείς όρος του εγκεφαλικού «θανάτου» τον οποίο έρχεται να ανατρέψει η περίπτωση του παγκόσμιου πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων (Φόρμουλα 1) Μίχελ Σουμάχερ.

 http://www.naftemporiki.gr/story/1065418/i-therapeia-tou-soumaxer-kostizei-10-ek-euro-to-xrono

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

51. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου, Νικηφόρου Θεοτόκη


 https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_cEdSR2ZmQS1CNFFZeWZxbGE1UVRiUkFUbk5v/view?usp=sharing 

Αποστολικό Ανάγνωσμα (1Κορ. ις΄ 13 - 24)
 13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. 23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν. 24 Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Όταν οι θύτες γίνονται θύματαΔημοσιεύτηκε στις 11 Σεπ 2016
Φαίνεται, οι σημερινοί προστάτες του περιβά;λλοντος, λεγόμενοι και οικολόγοι, ξεχνούν τί έκαναν τις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70. Ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλο για φονικότερες ατομικές βόμβες. Και αφού μόλυναν τη θάλασσα, τον αέρα και τη γη, τώρα, μετά την δοκιμαστική πυρηνική έκρηξη από τη Βόρεια Κορέα, επείγονται να της επιβάλλουν κυρώσεις.

Και πολύ καλά θα κάνουν

Θα ήταν όμως καλύτερα, αν οι ίδιοι επέβαλλαν κυρώσεις και στους εαυτούς των. Οφείλουν να μάθουν και να διδάξουν την οικουμένη, ότι είναι προτιμότερο να μαθαίνεις για να μην παθαίνεις, παρά
να παθαίνεις για να μαθαίνεις.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Η βραδεία και σταθερή εκουσία ολίσθηση στο τέλμα του Οικουμενισμούhttps://drive.google.com/drive/folders/0B10nRQ2KXoC_REpaVVdZcm1CLWs?usp=sharing

Η Σύνοδος του Κολυμπαρίου δεν έπεσε ξαφνικά από τον ουρανό. Ήρθε κατόπιν μεθοδικής προσπάθειας την οποία κατέβαλλαν οι δικοί μας διανοούμενοι της ακαδημαϊκής θεολογίας . Όπως θα διαβάσετε στην φωτογραφία και ακολούθως στο κείμενο, ενεργό και σημαντικό ρόλο είχε ο μακαρίτης Ζήσιμος Λωρεντζάτος, όπως είχε και έχει ο κ. Χρ. Γιανναράς. Πρωτοπόροι του διεθνισμού από τα τέλη της 10ετίας του 1950, μαζί με άλλους, έστρωσαν το δρόμο του Οικουμενισμού με την τελική κατάληξη τη Σύνοδο - καλύτερα συνέδριο - στο Κολυμπάρι της Κρήτης.

Και ο μεν κ. Χρ. Γιανναράς, στο άρθρο του που κυκλοφόρησε το 1966, θέτει ως τίτλο : «Η απόφαση De Oecumenismo και ο εθνικισμός της Ορθοδοξίας», ο δε μακαρίτης Ζήσιμος Λορεντζάτος, στο βιβλίο «ΜΕΛΕΤΕΣ », των εκδόσεως ΓΑΛΑΞΙΑΣ,  της 10ετίας του 1960, γράφει ότι «όσο έχουμε και ακολουθάμε την ορθόδοξη παράδοση, μπορούμε να τη λέμε δική μας, ποτέ όμως εθνικά ή φυλετικά».

Οι διανοητές αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι, εκτός του ότι βλέπουν την Ορθοδοξία με τα μάτια της Αισθητικής, δηλαδή με το συναίσθημα, φορούν και χρωματιστούς φακούς μυωπίας, ώστε να γίνονται ευανάγνωστα τα θεολογικά τους - υποτίθεται ορθόδοξα - γράμματα ° οι γραφές και τα συγγράμματα που φτιάχνουν. Φυσικά, οι αναγνώστες δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να εφοδιαστούν με μυωπικούς φακούς, ούτε ότι πρέπει να περάσουν από τη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου - οι «καλές τέχνες» φαίνονται επί των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου και τον πέριξ αυτού χώρο - για να μάθουν τα σχετικά με την πίστη τους.

Ευνόητο ότι χάριν συντομίας δεν αναφέρομαι στους άλλους τομείς της Αισθητικής, προς εμπλουτισμό των συναισθηματικών ενστίκτων, ώστε να διεγείρονται σε περιπτώσεις ανάγκης.

Διεθνιστές επί ανταμοιβή, οι κύριοι αυτοί, κρύβονται πίσω από την παράδοση και την ορθοδοξία. Το δίχως άλλο δε, θα έσκιζαν τα ρούχα τους, αν τολμούσε κανείς να τους κατηγορήσει ως εγχώριους εκπροσώπους της παγκοσμιοποίησης, του διεθνισμού και του οικουμενισμού. Οι ίδιοι πάντως, μέμφονται αδίστακτα κάθε τι που οσφραίνονται να μυρίζει «φυλετισμό», «εθνικισμό» και κάθε τι συναφές, όπως αυτά της ομοφοβίας, ξενοφοβίας κλπ..

Διαβάστε λοιπόν για να μάθετε τί έγραφε ο κ. Χρ. Γιανναράς εν έτη 1966 και τι γράμματα δίδασκε μια από τις επιφανέστερες «εγχώρια δεξαμενή σκέψης». Το νοθευμένο περιεχόμενό της μας έφερε στο τέλμα της πνευματικής αβύσσου και αναπόφευκτα στον οικονομικό εξανδραποδισμό. Οι Φράγκοι θα μας μάθουν Ορθοδοξία, όπως οι Γερμανοί μας μαθαίνουν τώρα Οικονομία